TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (7)
Cilt: 42  Sayı: 7 - Ekim 2014
ARAŞTIRMA
1.
Ailevi homozigot hiperkolesterolemili hastaların uzun dönem izlemi: Bir üniversite hastanesi lipit polikliniğinin 13 yıllık deneyimi
Long-term follow-up in patients with homozygous familial hypercholesterolemia; 13-year experience of a university hospital lipid clinic
Meral Kayıkçıoğlu, Erkan Kısmalı, Levent Can, Serdar Payzin
PMID: 25490294  doi: 10.5543/tkda.2014.09633  Sayfalar 599 - 611

2.
Nötrofil/lenfosit oranı kalp yetersizliği bulunan hastalarda fonksiyonel kapasite düşüklüğünü öngörmektedir
Neutrophil to lymphocyte ratio predicts poor functional capacity in patients with heart failure
Musa Çakıcı, Mustafa Çetin, Adnan Dogan, Muhammed Oylumlu, Erdal Aktürk, Mustafa Polat, Arif Suner, Sabri Abuş
PMID: 25490295  doi: 10.5543/tkda.2014.16363  Sayfalar 612 - 620

3.
Kararlı koroner arter hastalığı olan kişilerde SYNTAX skoru böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilişkilidir
Impaired kidney function is associated with SYNTAX score in patients with stable coronary artery disease
Hakan Uçar, Mustafa Gür, Taner Şeker, Durmuş Yıldıray Şahin, Gülhan Yüksel Kalkan, Caner Türkoğlu, Arafat Yıldırım, Onur Kaypaklı, Zafer Elbasan, Murat Çaylı
PMID: 25490296  doi: 10.5543/tkda.2014.67790  Sayfalar 621 - 628

4.
Enfektif endokardit ve komplikasyonları; tek merkez deneyimi
Infective endocarditis and complications; a single center experience
Olcay Ozveren, Mehmet Akif Ozturk, Cihan Sengul, Ruken Bengi Bakal, Taylan Akgün, Cemil Izgi, Zekeriya Kucukdurmaz, Atiye Elif Eroglu Buyukoner, Muzaffer Degertekin
PMID: 25490297  doi: 10.5543/tkda.2014.80708  Sayfalar 629 - 634

5.
Sistemik sklerozlu hastalarda aortanın esneyebilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of aortic elastic properties in patients with systemic sclerosis
Özgül Uçar Elalmış, Hülya Çiçekçioğlu, Ahmet Karagöz, Zeynep Özbalkan Aşlar, Yaşar Karaaslan
PMID: 25490298  doi: 10.5543/tkda.2014.03162  Sayfalar 635 - 642

6.
Kateter yoluyla duktus arteriyozus açıklığının kapatılması sırasında ekokardiyografik değerlendirme: Radyasyona maruz kalma azaltılabilir mi?
Transcatheter patent ductus arteriosus closure with echocardiographic guidance: can radiation exposure be reduced?
İbrahim Cansaran Tanıdır, Alper Guzeltas, Yakup Ergul, Erkut Ozturk, Isa Ozyilmaz, Ender Odemis
PMID: 25490299  doi: 10.5543/tkda.2014.71609  Sayfalar 643 - 650

OLGU BILDIRISI
7.
Behçet hastalığı bulunan hastada saptanan koroner arter anevrizması: Olgu sunumu
A case report of coronary artery aneurysm in a patient with Behçet’s disease
Ufuk Gürkan, Adnan Kaya, Mustafa Adem Tatlısu, Şahin Avşar
PMID: 25490300  doi: 10.5543/tkda.2014.44202  Sayfalar 651 - 654

8.
Kaçış ritmi olmayan yüksek dereceli atriyoventriküler bloğa bağlı gelişen epileptik nöbet
Epileptic seizures secondary to high degree atrioventricular block without escape rhythm
İrfan Şahin, Ahmet Karabulut, Fatih Kızkapan, Ertugrul Okuyan
PMID: 25490301  doi: 10.5543/tkda.2014.20050  Sayfalar 655 - 657

9.
Akut perikardit ile komplike olan özafagus yırtığı
Esophageal rupture complicated by acute pericarditis
Hakan Duman, Eftal Murat Bakırcı, Zakir Karadağ, Yavuz Uğurlu
PMID: 25490302  doi: 10.5543/tkda.2014.26350  Sayfalar 658 - 661

10.
Atorvastatin kalsiyum semptomsuz hiperkalsemiye neden olabilir mi?
Can atorvastatin calcium cause asymptomatic hypercalcemia?
Suleyman Hilmi Ipekci, Suleyman Baldane, Mehmet Sozen, Levent Kebapcilar
PMID: 25490303  doi: 10.5543/tkda.2014.05995  Sayfalar 662 - 666

11.
Resolution of complete heart block after revascularization of acute marginal branch of the right coronary artery
Oluwaseyi Bolorunduro, Rami N Khouzam, Dwight Dishmon
PMID: 25490304  doi: 10.5543/tkda.2014.91074  Sayfalar 667 - 670

12.
Glenn disfonksiyonu olan bir çocukta sol süperiyor vena cava-koroner sinüs bağlantısının transkateter oklüzyonu
Occlusion of a left superior vena cava-coronary sinus connection in a child with Glenn dysfunction by the transcatheter approach
Murat Saygi, Hasan Tahsin Tola, Alper Guzeltas, Ender Odemis
PMID: 25490305  doi: 10.5543/tkda.2014.32137  Sayfalar 671 - 674

DERLEME
13.
Çoklu kalp kapak hastalıklarında yönetim
Management of multivalvular heart disease
Saim Sağ, Sümeyye Güllülü
PMID: 25490306  doi: 10.5543/tkda.2014.67179  Sayfalar 675 - 684

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Konjenital inferior vena kava agenezi olan hastada atriyoventriküler nodal reentran taşikardisinin başarılı kateter ablasyonu
Successful catheter ablation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia in a patient with congenital absence of inferior vena cava
Oğuz Karaca, Onur Omaygenç, Günhan Demir, Ayhan Olcay, Fethi Kılıçaslan
PMID: 25490307  doi: 10.5543/tkda.2014.82593  Sayfa 685
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

15.
Kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Kardiyak tekstiloma
An unusual cause of heart failure: Cardiac textiloma
Veysel Özgür Barış, Özgür Ulaş Özcan, İrem Müge Akbulut, Yusuf Atmaca
PMID: 25490308  doi: 10.5543/tkda.2014.29165  Sayfa 686
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
A rare manifestation of a known disease: Severe non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy
Yalçın Velibey, Ahmet Ekmekçi, Eyüp Tusun, Mehmet Eren
PMID: 25490309  doi: 10.5543/tkda.2014.15359  Sayfa 687
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
İntrabronşiyal malign mezenkimal tümörün sol pulmoner venden kardiyak invazyonu
Cardiac invasion of the intrabronchial malignant mesenchimal tumor from left pulmonary vein
Samim Emet, Mehmet Kocaağa, Zehra Buğra, Berrin Umman
PMID: 25490310  doi: 10.5543/tkda.2014.96641  Sayfa 688
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
A large thrombus on false tendon in a cardiomyopathic patient
Ali Hosseinsabet
PMID: 25490311  doi: 10.5543/tkda.2014.85616  Sayfa 689
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
İlknur Can, Vedat Aytekin
Sayfalar 690 - 691
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 692
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale