Kararlı koroner arter hastalığı olan kişilerde SYNTAX skoru böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilişkilidir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 621-628 | DOI: 10.5543/tkda.2014.67790

Kararlı koroner arter hastalığı olan kişilerde SYNTAX skoru böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilişkilidir

Hakan Uçar, Mustafa Gür, Taner Şeker, Durmuş Yıldıray Şahin, Gülhan Yüksel Kalkan, Caner Türkoğlu, Arafat Yıldırım, Onur Kaypaklı, Zafer Elbasan, Murat Çaylı
Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

AMAÇ
Koroner arter hastalığı (KAH) ile ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu arasındaki güçlü ilişki iyi bilinmektedir. Fakat, kararlı KAH tanısı konan ve normal veya hafif böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda böbrek fonksiyonları ile SYNTAX skoru (SS) arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Bu çalışmada böbrek fonksiyonları ile SS arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI
Bu çalışmaya koroner anjiyografi ile kararlı KAH tanısı konan 411 hasta (247 erkek, 164 kadın; ortalama yaş 58.6±12.4 yıl) prospektif olarak alındı. Glomerül filtrasyon hızı (GFR) her hasta için MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formülü ile belirlendi. GFR değerlerine göre hastalar iki gruba ayrıldı (GFRdüşük grup <90 ve GRFyüksek grup ≥90). Koroner anjiyografiler klinik endikasyonlar dahilinde yapıldı. Tüm hastalarda SS değerleri hesaplandı.

BULGULAR
GFRdüşük grup daha yaşlı olup beden kütle indeksi (BKİ) değerleri daha yüksek idi ve daha fazla diyabet ve hipertansiyon öyküsüne sahipti. GFRdüşük gruptaki hastaların SS değerleri GRFyüksek gruba kıyasla daha yüksekti (hepsi için, p<0.001). Çok değişkenli regresyon analizi bize GFR’nin diyabet (β, -0.206, p<0.001), hipertansiyon (β, -0.093, p=0.026) ve SS (β, -0.445, p<0.001) ile bağımsız bir şekilde ilişkili olduğunu gösterdi.

SONUÇ
GFR hipertansiyon ve diyabet ile ilişkili olduğu gibi aynı zamanda bağımsız bir şekilde KAH’nin yaygınlığı ve ciddiyeti ile ilişkilidir. Bu sonuç bize hafif düzeyde bozulan böbrek fonksiyonu sonrası bile artan kardiyovasküler riski kısmen de olsa açıklayabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, glomerül filtrasyon hızı, böbrek fonksiyonu, SYNTAX skoru.

Impaired kidney function is associated with SYNTAX score in patients with stable coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan Uçar, Mustafa Gür, Taner Şeker, Durmuş Yıldıray Şahin, Gülhan Yüksel Kalkan, Caner Türkoğlu, Arafat Yıldırım, Onur Kaypaklı, Zafer Elbasan, Murat Çaylı. Impaired kidney function is associated with SYNTAX score in patients with stable coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 621-628

Sorumlu Yazar: Hakan Uçar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale