Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Enfektif endokardit ve komplikasyonları; tek merkez deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 629-634 | DOI: 10.5543/tkda.2014.80708

Enfektif endokardit ve komplikasyonları; tek merkez deneyimi

Olcay Ozveren1, Mehmet Akif Ozturk2, Cihan Sengul3, Ruken Bengi Bakal3, Taylan Akgün3, Cemil Izgi3, Zekeriya Kucukdurmaz1, Atiye Elif Eroglu Buyukoner1, Muzaffer Degertekin1
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, merkezimizde modifiye Duke kriterlerine göre tanı konarak tedavi edilen enfektif endokarditli 119 hastanın mikrobiyolojik özellikleri ve komplikasyonlar araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Ocak 1997 Kasım 2004 tarihleri arasında enfektif endokardit kesin tanısı konan 119 hastanın (82 [%69] erkek; 37 [%31] kadın; ortalama yaş 39±16 yıl) arşiv kayıtları klinik ve mikrobiyolojik özellikleri ve komplikasyonlar açısından incelendi.

BULGULAR
Hastaların en sık şikayeti ateş ve halsizlik (her biri için, 102 hasta, %85.7) idi. Staphylococcus aureus, kültür pozitif olgularda en sık etiyolojik ajan iken 68 hastada (%57.1) kültür negatif idi. Aort kapak (43 hasta, %36.1) en sık tutulan bölge idi. Enfektif endokardit nedeniyle kapak yetersizliği için cerrahi işlem sıklığı %75.6 ve konjestif kalp yetersizliğinin sıklığı %53.8 (64 hasta) olarak tespit edildi.

SONUÇ
Enfektif endokardit, yüksek morbidite/mortalite oranları, artan kapak replasman prosedürleri ve artan yaşam beklentisi göz önünde bulundurulduğunda halen önemini koruyan bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Tanı, ayırıcı, ekokardiyografi, transözofajiyal; endokardit, bakteriyel/tanı.

Infective endocarditis and complications; a single center experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Olcay Ozveren, Mehmet Akif Ozturk, Cihan Sengul, Ruken Bengi Bakal, Taylan Akgün, Cemil Izgi, Zekeriya Kucukdurmaz, Atiye Elif Eroglu Buyukoner, Muzaffer Degertekin. Infective endocarditis and complications; a single center experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 629-634

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Ozturk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale