Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sistemik sklerozlu hastalarda aortanın esneyebilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 635-642 | DOI: 10.5543/tkda.2014.03162

Sistemik sklerozlu hastalarda aortanın esneyebilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi

Özgül Uçar Elalmış1, Hülya Çiçekçioğlu1, Ahmet Karagöz2, Zeynep Özbalkan Aşlar3, Yaşar Karaaslan3
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Giresun Prof. Dr. Atilla İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Giresun
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Bu çalışmada, sistemik sklerozlu hastalarda kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin belirteçleri olarak değerlendirilen aortun elastik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

ÇALIŞMA PLANI
Dışlanma kriterleri olmayan ve ekokardiyografi uygulanan 40 hasta (2 erkek, 38 kadın) çalışmaya alındı. Kontrol grubu aynı dönem içinde kardiyoloji polikliniğinde görülen ve herhangi bir nedenle ekokardiyografi uygulanan 38 kişiden (4 erkek, 34 kadın) oluşmaktadır. Ekokardiyografik olarak sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ile ilgili parametreler elde edilerek, aortun elastik özellikleri aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplandı. Aort gerilimi = [(AOS - AOD)/AOD], aort sertliği indeksi (β) = ln (sistolik kan basıncı/diyastolik kan basıncı)/aortik strain ve aort esnekliği = 2 x aortik strain/nabız basıncı.

BULGULAR
Aort gerilimi ve esneklik kontrol grubu ile kıyaslandığında sistemik sklerozlu hastalarda anlamlı olarak düşük iken, aort sertliği indeksinin daha yüksek olduğu saptandı. Aortanın sistolik çapında iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmezken hasta grubunda diyastolik çapın belirgin olarak büyük olduğu gözlendi. Diğer taraftan sistemik sklerozlu hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının bozulduğu tespit edildi. Çalışma grubunda mitral A velositesi, E dalgası deselerasyon zamanı ve E/Em oranının arttığı, öte yandan mitral E/A oranının, lateral ve mediyal anüler Em velositelerinin ise anlamlı oranda azaldığı gözlendi.

SONUÇ
Sonuç olarak bu çalışma sistemik sklerozlu hastalarda aorta katılığının arttığını ve sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının bozulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aortik sertlik, ekokardiyografi, kalp yetersizliği, diyastolik; kalp atria/patoloji; sistemik skleroz.

Evaluation of aortic elastic properties in patients with systemic sclerosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özgül Uçar Elalmış, Hülya Çiçekçioğlu, Ahmet Karagöz, Zeynep Özbalkan Aşlar, Yaşar Karaaslan. Evaluation of aortic elastic properties in patients with systemic sclerosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 635-642

Sorumlu Yazar: Ahmet Karagöz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale