Nötrofil/lenfosit oranı kalp yetersizliği bulunan hastalarda fonksiyonel kapasite düşüklüğünü öngörmektedir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 612-620 | DOI: 10.5543/tkda.2014.16363

Nötrofil/lenfosit oranı kalp yetersizliği bulunan hastalarda fonksiyonel kapasite düşüklüğünü öngörmektedir

Musa Çakıcı1, Mustafa Çetin1, Adnan Dogan2, Muhammed Oylumlu2, Erdal Aktürk1, Mustafa Polat1, Arif Suner1, Sabri Abuş1
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

AMAÇ
Kompanse kalp yetersizliği (KKY) bulunan hastaların fonksiyonel kapasiteleri (FK) ve nötrofil/lenfosit oranı (N/L oranı) arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI
Kompanse kalp yetersizliği tanısı konan ardışık 94 hasta ve yaş-cinsiyet eşleştirilmiş ekokardiyografi değerlendirmesi normal olan 70 birey çalışmaya alındı. Efor testi ve ekokardiyografik muayene öncesi tüm çalışma popülasyonundan periferik venöz kan örnekleri alındı. KKY’li hastaların FK’lerinin belirlenmesi için modifiye Bruce yöntemiyle uygulanan egzersiz testi kullanıldı. Düşük FK, egzersiz testine göre <5 metabolik eşdeğeri (MEK) olarak belirlendi. Daha sonra, KKY’li hastalar N/L oranı 3’ün altı ve üstü olmak üzere iki guruba ayrıldı.

BULGULAR
Nötrofil lenfosit oranları >3 olan KKY’li hastalarda FK (3.2±2.05 MEK ve 6.1±2.04 MEK, p<0.001), ejeksiyon fraksiyonu (%31.5±7.64 ve %34.8±6.82, p=0.028) daha düşük olarak bulundu. N-terminal pro-beyin natriuretik peptid (NT-proBNP) seviyesi (3360±2742 pg/dl ve 1613±1334 pg/ dl, p<0.001), pulmoner arter basıncı (46.3±11.50 mmHg ve 41.5±9.45 mmHg, p=0.049), sol atriyum çapları (4.6±0.52 cm ve 4.3±0.43 cm, p=0.005), E/Ea oranı (12.2±4.37 ve 9.2±3.20, p<0.001) N/L oranı >3 KKY’li hastalarda N/L oranı <3 olanlardan daha yüksek olarak bulundu. N/L oranı ve NT-proBNP düzeyi (sırasıyla, odds oranı [OO]=3.085, %95 GA=1.520-6.260, p=0.002, ve OO=1.585, %95 GA=1.201-2.091, p=0.001) düşük FK için öngördürücü faktörler olarak saptandı. N/L oranı için 2.74 kestirim değeri düşük FK’yi öngörmede %79.4 duyarlılık ve %80 özgüllüğe sahipti.

SONUÇ
N/L oranı KKY’li hastalarda düşük FK’yi öngörmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik belirteç, kalp yetersizliği, lenfosit sayısı, nötrofil.

Neutrophil to lymphocyte ratio predicts poor functional capacity in patients with heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Musa Çakıcı, Mustafa Çetin, Adnan Dogan, Muhammed Oylumlu, Erdal Aktürk, Mustafa Polat, Arif Suner, Sabri Abuş. Neutrophil to lymphocyte ratio predicts poor functional capacity in patients with heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 612-620

Sorumlu Yazar: Musa Çakıcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale