TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (7)
Cilt: 37  Sayı: 7 - Ekim 2009
ARAŞTIRMA
1.
Romatoit artritli hastalarda atriyal elektromekanik gecikme ve sol atriyum mekanik fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of atrial electromechanical delay and left atrial mechanical functions in patients with rheumatoid arthritis
Gürkan Acar, Mehmet Sayarlıoğlu, Ahmet Akçay, Abdullah Sökmen, Gülizar Sökmen, Sıla Yalçıntaş, Alper Buğra Nacar, Mehmet Gündüz, Cemal Tuncer
PMID: 20098037  Sayfalar 447 - 453

2.
Metabolik sendromlu hastalarda nondipper kan basıncı seyrinin hedef organ hasarı üzerine etkisi
The effect of nondipper blood pressure pattern on target organ damage in patients with metabolic syndrome
Ahmet Soylu, Hakan Güleç, Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Osman Sönmez, Selim Suzi Ayhan, Hasan Gök
PMID: 20098038  Sayfalar 454 - 460

3.
Metabolik sendromlu hastalarda aspirine direnç sıklığı
The prevalence of aspirin resistance in patients with metabolic syndrome
Göksel Çağırcı, Özcan Özdemir, Bilal Geyik, Serkan Çay, Sezgin Öztürk, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu
PMID: 20098039  Sayfalar 461 - 466

4.
İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda artmış serum ürik asit düzeyi
Elevated serum uric acid levels in patients with isolated coronary artery ectasia
Nihat Şen, Fırat Özcan, Belma Uygur, Tolga Aksu, İbrahim Akpınar, Serkan Çay, Mustafa Çetin, Erdoğan Sökmen, Mustafa Akçakoyun, Orhan Maden, Yücel Balbay, Ali Rıza Erbay
PMID: 20098040  Sayfalar 467 - 472

5.
Paraoksonaz geninde Leu-Met (55) ve Gln-Arg (192) polimorfizmleri ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki
The relationship between paraoxanase gene Leu-Met (55) and Gln-Arg (192) polymorphisms and coronary artery disease
Pınar Taşkıran, Sırrı F Çam, Cevat Şekuri, Nurullah Tüzün, Emin Alioğlu, Nuray Altıntaş, Afig Berdeli
PMID: 20098041  Sayfalar 473 - 478

OLGU BILDIRISI
6.
Duktal adenokarsinomlu asemptomatik bir olguda, inferiyor vena kava ve sağ atriyum bileşkesinden köken alan sağ atriyal miksoma
Asymptomatic right atrial myxoma originating from the inferior vena cava and right atrium junction in a patient with breast ductal adenocarcinoma
Necla Ozer, Onur Sinan Deveci, Sercan Okutucu, Metin Demircin
PMID: 20098042  Sayfalar 479 - 482

7.
Mekanik mitral kapak trombozu ve dev sol atriyum trombüsü: Transözofageal ekokardiyografi ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması
Mechanical mitral valve thrombosis and giant left atrial thrombus: Comparison of transesophageal echocardiography and 64-slice multidetector computed tomography
Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan, Murat Biteker, Tahsin Güneysu
PMID: 20098043  Sayfalar 483 - 487

8.
Bilinci bozuk, yaşlı bir hastada erken dönemde kalp pilinde gelişen Reel sendromu
Early development of pacemaker Reel syndrome in an elderly patient with cognitive impairment
Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Cengizhan Türkoğlu, Fatma Nihan Turhan
PMID: 20098044  Sayfalar 488 - 489

9.
İki yapraklı aort kapağı olan genç bir hastada akut miyokart enfarktüsü
Acute myocardial infarction in a young patient with bicuspid aortic valve
Mehmet Demir
PMID: 20098045  Sayfalar 490 - 492

10.
Trombozlu dev proksimal pulmoner arter anevrizması
Thrombosed giant proximal pulmonary artery aneurysm
Özgül Uçar, Deniz Şahin, Murat Vural, Sinan Aydoğdu
PMID: 20098046  Sayfalar 493 - 496

11.
Topikal kapsaisin yamasına bağlı gelişen koroner vazospazm ve akut miyokart enfarktüsü
Coronary vasospasm and acute myocardial infarction induced by a topical capsaicin patch
Adnan Burak Akçay, Türkay Özcan, Sabri Seyis, Armağan Acele
PMID: 20098047  Sayfalar 497 - 500

DERLEME
12.
Kalp yetersizliği tedavisinde statinlerin yeri
The role of statins in the treatment of heart failure
Mehmet Eren
PMID: 20098048  Sayfalar 501 - 511

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş bir hastada akciğerin hayalet tümörü
Phantom tumor of the lung in a patient with preserved left ventricular systolic function
Cengiz Çeliker, Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu, Işıl Uzunhasan
PMID: 20098049  Sayfa 512
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Sağ ventriküle açılan, yırtılmış sağ sinüs Valsalva anevrizması
Ruptured aneurysm of the right sinus of Valsalva protruding into the right ventricle
Anıl Avcı, Aytekin Aksakal, Mustafa Güler, Ali Metin Esen
PMID: 20098050  Sayfa 513
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Ostium primum defekt ile multiperfore atriyal septum
Ostium primum defect with multi-perforated atrial septum
Bekir Calapkorur, Fatih Koc, Mehmet Gungor Kaya
PMID: 20098052  Sayfa 514
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Sol atriumda top şeklinde saplı dev trombüs.
A huge ball shaped pedunculated thrombus in the left atrium.
Damirbek Osmonov, Gündüz Durmuş, Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş
PMID: 20098051  Sayfa 514
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
17.
The role of European National Journals in education
Peter Mills, Addam Timmis, Kurt Huber, Hugo Ector, Izet Masic, Mario Ivanusa, Loizos Antoniades, Michael Aschermann, Christodoulos Stefanadis, Massimo Chiarello, Ernst E. Van Der Wall, Piotr Ku&322;akowski, Fausto J. Pinto, Eduard Apetrei, Chu-pak Lau
PMID: 20098053  Sayfalar 515 - 518
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
18.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 519
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale