Metabolik sendromlu hastalarda nondipper kan basıncı seyrinin hedef organ hasarı üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 454-460

Metabolik sendromlu hastalarda nondipper kan basıncı seyrinin hedef organ hasarı üzerine etkisi

Ahmet Soylu, Hakan Güleç, Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Osman Sönmez, Selim Suzi Ayhan, Hasan Gök
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ
Hem metabolik sendromun (MetS) hem de nondipper durumun (gece kan basıncı düşüşündeki yetersizlik) hedef organ hasarı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.Bu çalışmada MetS’li kişilerde nondipper durumun hedef organ hasarına etkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Metabolik sendrom tanısı konan 82 hasta, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı izleme sonuçlarına göre dipper (n=35, 19 kadın, 16 erkek; ort. yaş 48.4±6.4) ve nondipper (n=47, 35 kadın, 12 erkek; ort. yaş 50.4±4.7) olarak iki gruba ayrıldı. Tüm çalışma grubunda kardiyak hasar konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile, böbrek hasarı ise 24 saatlik idrarda albümin atılımı ile değerlendirildi.

BULGULAR
İki grup, yaş, beden kütle indeksi, diyabet varlığı, klinik ve 24 saatlik kan basıncı, gece ve gündüz kan basıncı değerleri, plazma lipit düzeyleri, sigara kullanımı, MetS ölçütlerinin dağılımı ve toplam MetS ölçütü sayısı bakımından benzer özellikteydi. Sol ventrikül tepe diyastolik erken miyokardiyal hız (Em)/tepe diyastolik geç miyokardiyal hız (Am) oranı nondipper grupta anlamlı derecede daha düşük bulundu (p=0.016). Sol ventrikül kütle indeksi, miyokart performans indeksi ve 24 saatlik idrar albümin atılımı nondipper grupta daha yüksek olmakla birlikte, fark anlamlı değildi (sırasıyla p=0.110, p=0.099 ve p=0.093). Çokdeğişkenli regresyon analizi sonucunda yaş artışı ve nondipper durumun bağımsız olarak Em/Am oranında azalmaya neden olduğu görüldü (sırasıyla; β=-0.25, p=0.020 ve β=-0.22, p=0.042).

SONUÇ
Metabolik sendromlu kişilerdeki nondipper durumu diğer MetS bileşenlerinden bağımsız olarak hem kardiyak hem de böbrek hasarı ile ilişkili olabilir. Nondipper gruptaki diyastolik disfonksiyonun albüminüri düzeyindeki artıştan daha belirgin olması, bu kişilerde kardiyak hasarın böbrek hasarından daha ön planda olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Albüminüri, kan basıncı izleme, ambulatuvar; ekokardiyografi, Doppler; metabolik sendorm X; ventrikül disfonksiyonu, sol/etyoloji.

The effect of nondipper blood pressure pattern on target organ damage in patients with metabolic syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Soylu, Hakan Güleç, Yusuf İzzettin Alihanoğlu, Osman Sönmez, Selim Suzi Ayhan, Hasan Gök. The effect of nondipper blood pressure pattern on target organ damage in patients with metabolic syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 454-460

Sorumlu Yazar: Ahmet Soylu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale