Metabolik sendromlu hastalarda aspirine direnç sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 461-466

Metabolik sendromlu hastalarda aspirine direnç sıklığı

Göksel Çağırcı1, Özcan Özdemir2, Bilal Geyik2, Serkan Çay3, Sezgin Öztürk3, Dursun Aras3, Serkan Topaloğlu3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Akay Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Günümüzde aspirin metabolik sendromlu (MetS) hastalarda birincil korumada önerilmektedir. Bu çalışmada MetS’li hastalarda aspirine direnç araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, Uluslararası Diyabet Federasyonu ölçütlerine göre MetS tanısı konan 32 hasta (23 erkek, 9 kadın; ort. yaş 60.7±11.4) alındı. Tüm hastalarda aspirine direnç PFA-100 (Platelet Function Analyzer) yöntemiyle araştırıldı. Sonuçlar, MetS bulunmayan 30 hastadan (16 erkek, 14 kadın; ort. yaş 61.6±7.3) oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı. PFA-100 analizi sırasında tüm hastalar aspirin kullanmaktaydı.

BULGULAR
Aspirine direnç her iki gruptan toplam 21 hastada (%33.9) görüldü. Metabolik sendrom grubunda direnç oranı %46.9 iken, kontrol grubunda bu oran %20 idi ve fark anlamlı bulundu (p=0.033). Aspirine direnç görülmeyenlerle karşılaştırıldığında, dirençli hastalarda açlık kan şekeri düzeyi anlamlı derecede yüksek bulunurken (102.0±14.6 mgr/dl ve 95.3±9.9 mgr/dl; p=0.036), bel çevresi ölçümleri de daha yüksek idi (97.4±14.1 cm ve 89.7±15.0 cm; p=0.053). Çokdeğişkenli lojistik regresyon analizinde aspirine direnç gelişimini anlamlı derecede etkileyen faktörler şunlardı: MetS (OR 0.28, %95 GA 0.09-0.88; p=0.029), açlık kan şekeri (OR 0.95, %95 GA 0.91-0.99; p=0.045), ürik asit (OR 0.46, %95 GA 0.28- 0.76; p=0.002), gama-glutamil transferaz (OR 1.04, %95 GA 1.00-1.08; p=0.043), yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (OR 1.07, %95 GA 1.01-1.12; p=0.015) ve trombosit sayısı (OR 0.99, %95 GA 0.98-0.99; p=0.034).

SONUÇ
Bulgularımız, MetS’li hastaların önemli bir kısmının, aspirine direncin yüksek oranda olması nedeniyle aspirinden yarar görmeyeceklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aspirin, ilaç direnci, metabolik sendrom X.

The prevalence of aspirin resistance in patients with metabolic syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Göksel Çağırcı, Özcan Özdemir, Bilal Geyik, Serkan Çay, Sezgin Öztürk, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu. The prevalence of aspirin resistance in patients with metabolic syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 461-466

Sorumlu Yazar: Serkan Çay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale