İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda artmış serum ürik asit düzeyi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 467-472

İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda artmış serum ürik asit düzeyi

Nihat Şen, Fırat Özcan, Belma Uygur, Tolga Aksu, İbrahim Akpınar, Serkan Çay, Mustafa Çetin, Erdoğan Sökmen, Mustafa Akçakoyun, Orhan Maden, Yücel Balbay, Ali Rıza Erbay
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Serum ürik asit (SÜA) düzeyinin kardiyovasküler hastalıklarda bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, koroner arter ektazisi (KAE) olan hastalarda SÜA düzeyi incelendi.

ÇALIŞMA PLANI
Serum ürik asit düzeyleri koroner anjiyografi yapılan üç grup hastada ölçüldü. Bir grupta izole KAE saptanan 97 hasta (69 erkek, 28 kadın; ort. yaş 58.1±9.5), diğer bir grupta izole koroner arter hastalığı (KAH) saptanan 104 hasta (79 erkek, 25 kadın; ort. yaş 58.4±8.8), son grupta koroner arterleri normal bulunan 90 hasta (66 erkek, 24 kadın; ort. yaş 57.6±10.1) vardı. Koroner arter ektazisi, darlık yapan lezyon olmaksızın, koroner arter segmentinin normal komşu segmente göre 1.5 kat veya daha fazla genişlemesi olarak tanımlandı. Ektazik tutulumun ciddiyet ve yaygınlığına göre KAE’li hastalar ayrıca SÜA düzeyi açısından dört altgrupta incelendi.

BULGULAR
Çalışma grupları arasında yaş, cinsiyet, beden kütle indeksi, hipertansiyon, diabetes mellitus, sigara içiciliği açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Serum ürik asit düzeyi KAE ve KAH grupları arasında anlamlı fark göstermezken (6.6±1.9 mgr/dl ve 6.3±1.9 mgr/dl; p=0.184), kontrol grubuna (5.4±1.8 mgr/dl) göre her iki grupta da anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Ayrıca, izole KAE varlığı ile SÜA düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişki bulundu (r=0.625; p<0.001). Çokdeğişkenli lojistik regresyon analizinde, izole KAE ile SÜA düzeyi arasında bağımsız ilişki belirlendi (odds oranı 1.896; %95 güven aralığı 1.1048-1.5014; p<0.001). Koroner arter ektazisinin ciddiyetine göre altgruplar arasında SÜA düzeyleri açısından anlamlı fark bulunmadı.

SONUÇ
Çalışmamız KAE’li hastalarda SÜA düzeyinin arttığını gösteren ilk çalışmadır. Bulgularımız, endotel fonksiyonu ile SÜA düzeyi arasında ilişkiyi ortaya koyan önceki çalışmaların bulgularını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, endotel, vasküler, hiperürisemi/komplikasyon; ürik asit/kan; vazodilatasyon.

Elevated serum uric acid levels in patients with isolated coronary artery ectasia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihat Şen, Fırat Özcan, Belma Uygur, Tolga Aksu, İbrahim Akpınar, Serkan Çay, Mustafa Çetin, Erdoğan Sökmen, Mustafa Akçakoyun, Orhan Maden, Yücel Balbay, Ali Rıza Erbay. Elevated serum uric acid levels in patients with isolated coronary artery ectasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 467-472

Sorumlu Yazar: Nihat Şen, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale