Romatoit artritli hastalarda atriyal elektromekanik gecikme ve sol atriyum mekanik fonksiyonlarının değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 447-453

Romatoit artritli hastalarda atriyal elektromekanik gecikme ve sol atriyum mekanik fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Gürkan Acar1, Mehmet Sayarlıoğlu2, Ahmet Akçay1, Abdullah Sökmen1, Gülizar Sökmen1, Sıla Yalçıntaş1, Alper Buğra Nacar1, Mehmet Gündüz2, Cemal Tuncer1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ
Bu çalışmada, romatoit artritli (RA) hastalarda doku Doppler görüntüleme (DDG) ile ölçülen atriyal elektromekanik gecikme süresi ve sol atriyum (SA) mekanik fonksiyonları değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya RA’lı 68 ardışık hasta (53 kadın, 15 erkek; ort. yaş 43.7) alındı. Atriyal elektromekanik süre (PA) DDG ile lateral mitral halka (PA lateral), septal mitral halka (PA septum) ve sağ ventrikül triküspit halkadan (PA triküspit) ölçüldü. Sol atriyum hacimleri (maksimum, minimum ve sistol öncesi) apikal dört boşluktan disk yöntemi ile ölçüldü ve vücut yüzey alanına oranlandı. Sol atriyum mekanik fonksiyonları hesaplandı. Sonuçlar, yaş ve cinsiyet uyumlu, sağlıklı 41 gönüllüden (32 kadın, 9 erkek; ort. yaş 41.9) oluşturulan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Bul­gu­lar: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, RA’lı hastalarda PA lateral, PA septum ve intra-atriyal (PA septum-PA triküspit) ve interatriyal (PA lateral-PA triküspit) elektromekanik gecikme süreleri anlamlı derecede uzamış idi (sırasıyla, p<0.0001, p=0.05, p<0.0001 ve p<0.0001). Sol atriyum hacimleri iki grupta benzer bulundu (p>0.05). Hasta grubunda SA pasif boşalma oranı azalmış, aktif boşalma hacmi ve aktif boşalma oranı artmış idi (sırasıyla, p=0.05, p=0.01 ve p<0.0001). İnteratriyal elektromekanik gecikme süresi, sistolik kan basıncı (r=0.20, p=0.04), sol ventrikül kütle indeksi (r=0.22, p=0.02), serum C-reaktif protein (CRP) düzeyi (r=0.27, p=0.005) ve SA aktif boşalma oranı (r=0.29, p=0.002) ile ilişkili bulundu. Çoklu lineer regresyon analizinde, SA aktif boşalma oranı ve CRP, interatriyal elektromekanik gecikme süresi ile bağımsız ilişki gösterdi (sırasıyla, β=0.28, p=0.002 and β=0.25, p=0.006).
So­nuç: Uzamış elektromekanik gecikme süreleri ve SA mekanik fonksiyonlarındaki bozukluklar RA’lı hastalarda subklinik kardiyak tutulumun erken bulguları olabilir.

Anahtar Kelimeler: Artrit, romatoit/komplikasyon, ekokardiyografi, Doppler; kalp atriyumu; kalp iletim sistemi; ventrikül disfonksiyonu, sol/etyoloji.

Evaluation of atrial electromechanical delay and left atrial mechanical functions in patients with rheumatoid arthritis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gürkan Acar, Mehmet Sayarlıoğlu, Ahmet Akçay, Abdullah Sökmen, Gülizar Sökmen, Sıla Yalçıntaş, Alper Buğra Nacar, Mehmet Gündüz, Cemal Tuncer. Evaluation of atrial electromechanical delay and left atrial mechanical functions in patients with rheumatoid arthritis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 447-453

Sorumlu Yazar: Gürkan Acar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale