İki yapraklı aort kapağı olan genç bir hastada akut miyokart enfarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 490-492

İki yapraklı aort kapağı olan genç bir hastada akut miyokart enfarktüsü

Mehmet Demir
Isparta Devlet Hastanesi Kardiyolji Kliniği Isparta

İki yapraklı aort kapağı, en sık karşılaşılan doğuştan kalp kapağı hastalıklarındandır. Bu yazıda, iki yapraklı aort kapak varlığı yeni ortaya çıkan ve orta derecede aort yetersizliği olan 18 yaşında bir erkek hastada gelişen akut miyokart enfarktüsü (AME) sunuldu. Göğüs ağrısıyla başvuran hastanın elektrokardiyografisinde, V2-V6 derivasyonlarında ST-segment yükselmesi görüldü. Kreatin kinaz-MB (97 U/l) ve troponin I (45000 ng/ml) düzeyleri yüksek bulunan hastaya anterior duvar enfarktüsü tanısı kondu. İntravenöz rt-PA tedavisi sonrasında ST yükselmesi tamamen normale döndü. Transtorasik ekokardiyografide iki yapraklı aort kapağı, orta derecede aort yetersizliği ve apikal duvarda hipokinezi saptandı; sol ventrikül genel sistolik fonksiyonu normaldi. Hastada koroner ateroskleroz için herhangi bir risk faktörü, madde bağımlılığı öyküsü veya ailesel koroner arter hastalığı öyküsü yoktu. Protein C, protein S ve homosistein düzeyleri normaldi. Daha ileri girişimi kabul etmeyen hasta, taburcu edildikten iki hafta sonra, göğüs ağrısıyla tekrar başvurdu. Elektrokardiyografi, kardiyak belirteçler ve koroner arteriyografi bulguları bu kez de normaldi. Hasta uygun ilaç tedavisi ile taburcu edildi. Sunulan olgu, iki yapraklı aort kapağı varlığında AME geliştiği bildirilen ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı/anormallik, miyokart enfarktü- sü/etyoloji.

Acute myocardial infarction in a young patient with bicuspid aortic valve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Demir. Acute myocardial infarction in a young patient with bicuspid aortic valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 490-492

Sorumlu Yazar: Mehmet Demir, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale