Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Trombozlu dev proksimal pulmoner arter anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 493-496

Trombozlu dev proksimal pulmoner arter anevrizması

Özgül Uçar1, Deniz Şahin1, Murat Vural2, Sinan Aydoğdu1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Bu yazıda, 22 yıl önce tanı konan Eisenmenger sendromu zemininde dev proksimal pulmoner arter anevrizması gelişen ve durumun trombüs oluşumu ile daha ciddileştiği 36 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastada son bir aydır paroksismal atriyal fibrilasyon atakları gelişmişti. Hastanın fonksiyonel kapasitesi New York Kalp Birliği sınıf III idi. Akciğer grafisinde sol pulmoner arterde anevrizmatik genişleme görüldü. Transtorasik ekokardiyografi ve çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilen hastada kalın, kalsifik yapıdaki pulmoner kapakta hafif darlık (tepe sistolik gradiyent 35 mmHg) ve orta derecede yetersizlik saptandı. Ortalama pulmoner arter basıncı 50 mmHg olarak hesaplandı. Ana pulmoner arter, sol pulmoner arter ve sağ pulmoner arter çapları sırasıyla 6.5 cm, 10 cm ve 3.7 cm ölçüldü. Anevrizmatik olan sol pulmoner arterin lümeni yoğun trombüs ile doluydu. Hasta, pulmoner arter rekonstrüksiyonu ve kalp-akciğer nakli için kardiyovasküler cerrahi kliniğine yönlendirildi. Ayrıca, trombüs ve paroksismal atriyal fibrilasyona yönelik warfarin, atriyal fibrilasyona yönelik metoprolol ve pulmoner hipertansiyona yönelik bosentan tedavisine başlandı. Tedavinin ilk ayından sonra hastanın fonksiyonel kapasitesinde düzelme başladı. Bu tedavinin sürdürüldüğü bir yıl içinde komplikasyon görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma/komplikasyon, Eisenmenger kompleksi/komplikasyon, hipertansiyon, pulmoner; pulmoner embolizm/etyoloji; bilgisayarlı tomografi.

Thrombosed giant proximal pulmonary artery aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özgül Uçar, Deniz Şahin, Murat Vural, Sinan Aydoğdu. Thrombosed giant proximal pulmonary artery aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 493-496

Sorumlu Yazar: Özgül Uçar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale