TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - Ocak 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Türk Erişkinlerinde Ölüm ve Koroner Olaylar: TEKHARF Çalışması Kohortunun 5-yıllık Takibi
Rates of Death and of Coronary Events in the Turkish Adult Survey: 5-year Follow-up of the Cohort
Altan ONAT, Dursun DURSUNOĞLU, Göksel KAHRAMAN, Barış ÖKÇÜN, Kenan DÖNMEZ, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY
Sayfalar 8 - 15

3.
Konjenital İzole Apikal Ventrikül Septum Defektleri
Congenital Isolated Apical Ventricular Septal Defects
Semra ATALAY, Ayten İMAMOĞLU, Levent DİLEK, Nahide ALTUĞ, Halil GÜMÜŞ
Sayfalar 16 - 18

4.
Fallot Tetralojisinde Ventriküler Septal Defekt'ten Geçilerek Uygulanan Transvenöz Selektif Koroner Anjiyografi Tekniği
Transvenous Selective Coronary Angiography via Ventricular Septal Defect in Tetralogy of Fallot
İ.Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Serap TEKİN, Servet ÖZTÜRK
Sayfalar 19 - 25

5.
İşitme Engeli Çocuklarda İdiopatik Uzun QT Sendromu Sıklığı
Incidence of İdiopathic Long QT Syndrome in Children With Congenital Deafness
Burhan ÖCAL, Ayten İMAMOĞLU, Semra ATALAY, Muharrem GÜLDAL
Sayfalar 26 - 30

6.
Normal Çocuklarda Pulmoner Arter ve İnen Aorta Çapının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Echocardiographic Evaluation of Pulmonary Artery and Descending Aorta dimensions in Healthy Children
Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, İrfan Levent SALTIK, Gül S.SAYLAM, Ümit Bilge SAMANLI
Sayfalar 31 - 35

7.
Atriyal Fibrilasyonun Akut Tedavisinde İntravenöz Diltiazem ve Verapamilin Etkinlik ve Güvenirliliği
Efficacy and Safety of Intravenous Diltiazem vs. Verapamil in the Acute Treatment of Atrial Fibrillation
Hakan TEZCAN, Metin OKUCU, Ali Serdar FAK, Ahmet OKTAY
Sayfalar 36 - 42

8.
70 Yaşın Üzerinde Açık Kalp Ameliyatları: İki Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi
Open Heart Surgery in Patients Older Than 70 Years: A Two-Years' Experience
Ali KÖNER, Atıf AKÇEVİN, Vedat BAYER, Cihangir ERSOY, Halil TÜRKOĞLU, Tufan PAKER, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 43 - 46

9.
Akut Myokard İnfarktüsünde Elektif Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti
Elective Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in Acute Myocardial Infarction
Ender SERMİZ, Oktay SANCAKTAR, Selim YALÇINKAYA, Filiz ERSEL, Necmi DEĞER
Sayfalar 47 - 52

10.
Ankilozan Spondilitte Kalp Tutulumu: Klinik, Ekokardiyografi ve Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi Bulguları
Cardiac Involvement in Ankylosing Spondylitis: Clinical, Echocardiographic and Signal-averaged ECG Findings
Mehmet Emin KORKMAZ, Ramazan ÖZDEMİR, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Eftal YÜCEL
Sayfalar 53 - 56

11.
Hiperinsülinemik - Öglisemik Klemp Tekniği İle Periferik İnsülin Rezistansı Saptanan Esansiyel Hipertansiflerde Ace İnhibitörünün Periferik Rezistans Üzerine Etkisi
The Effects of ACE Inhibition on Glucose Tolerance and Insulin Sensitivity in Patients with Hypertension
Mehmet Emin ERDEM, Yavuz ERYILMAZ, N. Temel YILMAZ, Kubilay KARŞIDAĞ
Sayfalar 57 - 61

OLGU
12.
Olgu Bildirisi Dört Yaprakçıklı Aort Kapağı: İki Olgu Bildirimi Ve Literatür Taraması
Quadricuspid Aortic Valve Diagnosed by Doppler Echocardiography: Report of Two Cases and Review of the Literature
Metin OKUCU, Ali Serdar FAK, Hakan TEZCAN, Ahmet OKTAY
Sayfalar 62 - 63

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale