Hiperinsülinemik - Öglisemik Klemp Tekniği İle Periferik İnsülin Rezistansı Saptanan Esansiyel Hipertansiflerde Ace İnhibitörünün Periferik Rezistans Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 57-61

Hiperinsülinemik - Öglisemik Klemp Tekniği İle Periferik İnsülin Rezistansı Saptanan Esansiyel Hipertansiflerde Ace İnhibitörünün Periferik Rezistans Üzerine Etkisi

Mehmet Emin ERDEM1, Yavuz ERYILMAZ1, N. Temel YILMAZ2, Kubilay KARŞIDAĞ2
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, 4. İç Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Diabet Bilim Dalı

Bu çalışmda, esansiyel (E) hipertansiyonun etyopatogenezinde insülin direncinin olası rolü ve ACE İnhibitörlerinin insülin duyarlılığı üzerine olası metabolik etkileri araştırıldı. Bu amaçla çalışma 10 hipertansif, 6 normatansif, tümü nonobes, nondiabetik, OGTT ile normal glukoz toleranslı olduğu saptanan toplam 16 kişi üzerinde planlandı. Ancak hipertansif gruptan bir kişi doğal nedenlerle vefat ettiğinden hipertansif grup toplam 9 kişi olarak çalışmaya alındı. Hipertansif grupla, normotansif kontrol grubu arasında yaş, seks, vücut kitle indeksi ortalamaları yönünden anlamlı bir fark yoktu. İki grubun periferik insülin duyarlılığı, diğer alternatif yöntemlere karşı tartışmasız üstünlüğü olduğu kabul edilen "öglisemik - hiperinsülinemik klemp tekniği" ile saptandı. İnsülin duyarlılığının direkt göstergesi kabul edilen, ortalama metabolize edilen glukoz miktarı (M1), hipertansif grupta, normotansif kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu. Yani E. hipertansif hastalar insüline dirençliydi. Sadece E. hipertansif grupta 12 hafta süresince uzun etkili bir ACE inhibitörü uygulandı ve öglisemik - hiperinsülinemik klemp tekrarlandı. M değeri (M2), tedavi öncesi değere (M1) göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Bu bulgular ışığında, E. hipertansiyon etyopatogenezinde insülin direncinin rolü olabileceği sonucuna varıldı. Çalışma sonucunda varılan diğer bir sonuç, E. hipertansiyon - insülin direnci ilişkisinin obesite ve bozulmuş glukoz toleransından bağımsız olduğudur. İnsülin direnci - E. hipertansiyon ilişkisinin, nedensel bir ilişki olması muhtemeldir. Bu çalışmadan varılan diğer önemli bir sonuç ise, ACE inhibitörlerinin insülin direncini azaltabileceği başka bir ifadeyle insülin duyarlılığını düzeltebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, insülin direnci, öglisemik klemp tekniği.

The Effects of ACE Inhibition on Glucose Tolerance and Insulin Sensitivity in Patients with Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Emin ERDEM, Yavuz ERYILMAZ, N. Temel YILMAZ, Kubilay KARŞIDAĞ. The Effects of ACE Inhibition on Glucose Tolerance and Insulin Sensitivity in Patients with Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 57-61
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale