Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (8)
Cilt: 48  Sayı: 8 - Aralık 2020
GÖRÜŞ
1.
2020 ESC Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Programı: Neler değişti, neden değişti? Biz de eğitim programımızı değiştirmeli miyiz?
2020 ESC Core Curriculum for the Cardiologist: What has changed? Why? Should we also change our curriculum?
Aylin Yıldırır
PMID: 33257609  doi: 10.5543/tkda.2020.28866  Sayfalar 717 - 720
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRYAL YORUM
2.
Akut koroner sendrom risk tayininde Galaktin-3
Galectin-3 for risk stratification in acute coronary syndrome
Kaan Okyay
PMID: 33257618  doi: 10.5543/tkda.2020.78277  Sayfalar 721 - 722
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
3.
ST-segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü hastalarında galektin-3 ile SYNTAX Skoru I arasındaki ilişki
The relationship between galectin-3 and SYNTAX Score I in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction
Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Ömer Genç, Hazar Harbalıoğlu, İbrahim Halil Kurt
PMID: 33257615  doi: 10.5543/tkda.2020.61987  Sayfalar 723 - 730

4.
Seattle Anjina Anketi’nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği
The validity and reliability of the Turkish version of the Seattle Angina Questionnaire
Mehmet Tuncay Duruöz, Canan Şanal Toprak, Fırat Ulutatar, Anwar Suhaimi, Mehmet Agirbasli
PMID: 33257610  doi: 10.5543/tkda.2020.24583  Sayfalar 731 - 738

5.
Mitral kapak prolapsusunda aortik distensibilitenin ekokardiyografi ve aplanasyon tonometrisi ile değerlendirilmesi
Evaluation of aortic distensibility in patients with mitral valve prolapse using echocardiography and applanation tonometry
Sedat Kalkan, suleyman Efe, Onur Tasar, Can Yucel Karabay, Cevat Kirma
PMID: 33257614  doi: 10.5543/tkda.2020.52988  Sayfalar 739 - 745

6.
Yeni tanı konmuş hipertansiyonu olan hastalarda erektil disfonksiyon ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between erectile dysfunction and epicardial fat tissue thickness and carotid intima-media thickness in patients with newly diagnosed hypertension
Davut Karakurt, Hüseyin Ede, Yasar Turan, Abdullah Gürel, İsa Ardahanlı, Taner Sarak
PMID: 33257608  doi: 10.5543/tkda.2020.21290  Sayfalar 746 - 753

7.
Tromboze hemodiyaliz fistüllerinin tedavisinde perkütan anjiyoplasti: Bir yıllık takip ile tek bir merkez deneyimi
Percutaneous angioplasty in the treatment of thrombosed hemodialysis fistulas: A single-center experience with 1 year of follow-up
Ibrahim Kocayigit, Ersan Tatlı, Ahmed Bilal Genç, Selçuk Yaylacı, Salih Şahinkuş, Muhammed Necati Murat Aksoy, Mustafa Tarık Ağaç, Hamad Dheir, Savaş Sipahi
PMID: 33257611  doi: 10.5543/tkda.2020.33027  Sayfalar 754 - 759

8.
Çocuklarda transkateter atriyal septal defekt kapatılması sırasında radyasyon maruziyetini azaltmak mümkün müdür?
Is it possible to reduce radiation exposure during transcatheter atrial septal defect closure in children?
İbrahim Cansaran Tanıdır, Selman Gökalp, Erkut Özturk, Erman Çilsal, Mehmet Akın Topkarcı, Alper Guzeltaş
PMID: 33257613  doi: 10.5543/tkda.2020.45383  Sayfalar 760 - 765

OLGU BILDIRISI
9.
Süper yüksek basınçlı balon ile yetersiz genişletilmiş stentin başarılı dilatasyonu: Olgu sunumu
Successful dilatation of underexpanded stent with super-high-pressure balloon: A case report
Mesud Jamakovic, Kenana Aganovic, Edin Begic
PMID: 33257604  doi: 10.5543/tkda.2020.00015  Sayfalar 766 - 770

10.
Sol subklavyen vene olan anormal pulmoner venöz bağlantının perkütan tedavisi
Transcatheter treatment of partial anomalous pulmonary venous connection to left subclavian vein
Selma Arı, Hasan Arı, Fahriye Vatansever, Mehmet Melek, Tahsin Bozat
PMID: 33257612  doi: 10.5543/tkda.2020.44376  Sayfalar 771 - 774

11.
Obstrüktif mekanik mitral kapak trombozu ve gastrik adenokarsinom: Tedavideki zorluklar
Obstructive mechanical mitral valve thrombosis and gastric adenocarcinoma: A therapeutic dilemma
Ekrem Karaayvaz, Zeynep Gizem Demirtakan, Mehmet Rasih Sonsöz, Aslı Nalbant, Zehra Buğra
PMID: 33257607  doi: 10.5543/tkda.2020.09406  Sayfalar 775 - 778

NASIL YAPALIM?
12.
Kol venlerinden sağ kalp kateterizasyonu nasıl yapılır?
How to perform right heart catheterization via the arm veins?
Yalcin Velibey
PMID: 33257606  doi: 10.5543/tkda.2020.01394  Sayfalar 779 - 783
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Yakın zamanda başlayan dispnenin nedeni olarak büyük aort kökü anevrizması
Huge aortic root aneurysm as cause of recent-onset dyspnea
María Elena Arnaiz-Garcia, Francisco Javıer López- Rodríguez, Soraya Merchán-Gómez, Javier Arnaiz, José María González Santos
PMID: 33257617  doi: 10.5543/tkda.2020.90258  Sayfa 784
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

14.
Dev sağ koroner arter ve sol atriyum arasındaki fistül olgusu
A case of fistula between huge right coronary and left atrium
Berat Uğuz, Selvi Öztaş, Nurullah Doğan, Selma Kenar Tiryakioglu
PMID: 33257605  doi: 10.5543/tkda.2020.00782  Sayfalar 785 - E2850
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

15.
Künt göğüs travmasını takiben akut enflamatuvar perikardit ve daralma
Acute inflammatory pericarditis and constriction following blunt chest trauma
Chonthicha Tanking, Alexios Antonopoulos, Cemil Izgi, Naomi Earl, Derek Harrington
PMID: 33257616  doi: 10.5543/tkda.2020.69137  Sayfa 786
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 787
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale