TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (3)
Cilt: 48  Sayı: 3 - Nisan 2020
DAVETLI EDITÖRYAL YORUM
1.
Türkiye’deki korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği ve atriyal fibrilasyon ilişkisi üzerine ayrıntılı bir değerlendirme
A comprehensive evaluation of heart failure with preserved ejection fraction and the relationship to atrial fibrillation in Turkey
Muhammed Keskin
PMID: 32281949  doi: 10.5543/tkda.2020.05949  Sayfalar 229 - 230
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Akut miyokart enflamasyonun kardiyak manyetik rezonans ile görüntülenmesi
Cardiac magnetic resonance imaging of acute/active myocardial inflammation
İrem Okçular Sezer
PMID: 32281961  doi: 10.5543/tkda.2020.87878  Sayfalar 231 - 233
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Atriyal fibrilasyon ve sinüs ritminde olan korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarının klinik özelliklerinin karşılaştırılması: APOLLON çalışmasından sonuçlar
Comparison of clinical characteristics of patients with heart failure and preserved ejection fraction with atrial fibrillation versus sinus rhythm: Insights from the APOLLON registry
Bülent Özlek, Eda Özlek, Mehmet Tekinalp, Serkan Kahraman, Hicaz Zencirkiran Agus, Özcan Başaran, Bedri Caner Kaya, İbrahim Rencüzoğulları, Kadir Ugur Mert, Ozan Çakır, Altuğ Ösken, Lütfü Bekar, Yunus Çelik, Cem Çil, Volkan Doğan, Oğuzhan Çelik, Gurbet Özge Mert, Kadriye Memiç Sancar, Samet Sevinç, Murat Biteker
PMID: 32281959  doi: 10.5543/tkda.2019.77236  Sayfalar 234 - 245

4.
Akut miyokardit tanısında kardiyak MRG incelemede T2-ağırlıklı ödem duyarlı incelemenin, TSE T1-ağırlıklı erken kontrastlı incelemenin, geç kontrast tutulumunun ve Lake Louise konsensüs kriterlerinin tanısal değeri
Diagnostic values of edema-sensitive T2-weighted imaging, TSE T1-weighted early contrast-enhanced imaging, late gadolinium enhancement, and the Lake Louise criteria in assessing acute myocarditis: A single-center cardiac magnetic resonance study
Deniz Alis, Arda Güler, Ozan Aşmakutlu, Begüm Uygur, Seyhan Ördekçi
PMID: 32281957  doi: 10.5543/tkda.2019.67467  Sayfalar 246 - 254

5.
Akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü sonrası enfarkt yeri ile sol ventrikül rotasyon parametrelerinin ilişkisi
Relationship between the infarct localization and left ventricular rotation parameters following acute ST-segment elevation myocardial infarction
Aykut Demirkiran, Cafer Zorkun, Hasan Deniz Demir, Birol Topçu, Ender Emre, Nihal Özdemir
PMID: 32281952  doi: 10.5543/tkda.2019.36422  Sayfalar 255 - 262

6.
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında atriyal elektromekanik gecikmenin ve P dalga dispersiyonun değerlendirilmesi
Assessment of atrial electromechanical delay and P wave dispersion in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Murat Cimci, Sermin Borekci, Burcak Kilickiran Avci, Ergi Hysi, Hurrem Gul Ongen, Bilgehan Karadag, Ozge Ozden Tok, Eser Durmaz, Hakan Karpuz
PMID: 32281955  doi: 10.5543/tkda.2019.58665  Sayfalar 263 - 269

7.
Türkiye’de bir kardiyak rehabilitasyon merkezinin hastalarında yaşın sonuçlar üzerine etkisi
The effect of age on outcomes at a cardiac rehabilitation center in Turkey
Pınar Demir Gündoğmuş, Berrin Topçu Özcan, Mert Hayıroğlu, İbrahim Gündoğmuş, Emrah Burak Ölçü, Mehmet Uzun, Ahmet L. Orhan
PMID: 32281960  doi: 10.5543/tkda.2020.78568  Sayfalar 270 - 277

8.
Ulusal yayın yapan bazı uluslararası çocuk televizyon kanallarında çocuklara yönelik gıda ve içecek reklamlarının Sağlık Bakanlığı besin profili rehberine göre değerlendirilmesi
Asessment of television food marketing for children according to Ministry of Health nutrition profile guidelines
Nazan Yardım, Seniz Ilgaz, Faika Betül Aydın, Mutlu Kaya
PMID: 32281953  doi: 10.5543/tkda.2019.54524  Sayfalar 278 - 288

OLGU BILDIRISI
9.
Zorlu atriyal fibrilasyon olgularında non-vitamin K antagonisti oral antikoagülan kullanımına güncel klinik yaklaşımlar
Current clinician perspective on non-vitamin K antagonist oral anticoagulant use in challenging clinical cases
Uğur Önsel Türk, Rezzan Deniz Acar, Taylan Akgün, Volkan Emren, Selçuk Kanat, Emir Karacağlar, Alper Kepez, Şeref Kul, Erdem Özel, Evrim Şimşek, Selcen Yakar Tülüce, Kamil Tülüce, A. John Camm
PMID: 32281950  doi: 10.5543/tkda.2020.16359  Sayfalar 289 - 303

10.
Sağ posteriyor serebral artere embolize olan koroner stent olgusu
Coronary stent embolism to the right posterior cerebral artery
Sinan Varol, İrfan Şahin, Gökmen Kum, Fahrettin Katkat, Ertuğrul Okuyan
PMID: 32281954  doi: 10.5543/tkda.2019.57070  Sayfalar 304 - 308

11.
Periferik embolinin az rastlanan nedeni: Genç kadın hastada arteryel torasik çıkış sendromu
Infrequent origin of a peripheral embolism: Arterial thoracic outlet syndrome in a young woman
Berhan Keskin, İsmail Balaban, Seda Tanyeri, Ahmet Karaduman, Ali Karagöz
PMID: 32281956  doi: 10.5543/tkda.2019.59056  Sayfalar 309 - 311

DERLEME
12.
Electrocardiogram and heart rate variability assessment in patients with common autoimmune diseases: a methodological review
Soroor Behbahani, Farhad Shahram
PMID: 32281951  doi: 10.5543/tkda.2019.21112  Sayfalar 312 - 327

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Complicated endocarditis with bilateral pseudoaneurysm formation in a patient with valvular heart disease
Reza Mohseni Badalabadi, Mehdi Mohseni Badalabadi, Kyomars Abbasi, Masih Tajdini
PMID: 32281963  doi: 10.5543/tkda.2019.98152  Sayfa 328
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

14.
Sol atriyumda serbest yüzen tümör benzeri bir kitle: Dev saplı bir trombüs
A free-floating tumor-like mass in the left atrium: A huge pedunculated thrombus
Tufan Çınar, Süha Asal, Neslihan Kaya Terzi, Ibrahim Alp, Mehmet Uzun
PMID: 32281962  doi: 10.5543/tkda.2020.91579  Sayfa 329
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

UZMAN GÖRÜŞÜ
15.
Kalp yetersizliği tedavisinde sodyum glikoz ko-transporter 2 inhibitörleri
Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in heart failure therapy
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Avivit Cahn, Ahmet Celik, Serafettin Demir, Barış Kılıçaslan, Sanem Nalbantgil, Itamar Raz, Ahmet Temizhan, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 32281958  doi: 10.5543/tkda.2020.74332  Sayfalar 330 - 354
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale