Sağ posteriyor serebral artere embolize olan koroner stent olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(3): 304-308 | DOI: 10.5543/tkda.2019.57070

Sağ posteriyor serebral artere embolize olan koroner stent olgusu

Sinan Varol, İrfan Şahin, Gökmen Kum, Fahrettin Katkat, Ertuğrul Okuyan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Elli yedi yaşında erkek hasta acile üç saatlik göğüs ağrısı ile başvurdu. Kan basıncı 70/50 mmHg ve kalp hızı 48/dk idi. 12 derivasyonlu elektrokardiyografide inferiyor miyokart infarktüsü ile birlikte üçüncü derece atriyoventriküler (AV) blok gözlendi. Acil yapılan koroner anjiyografi, sol ön inen arterin orta segmentinde %50, proksimal sirkumfleks (Cx) arterde %90 darlık olduğunu gösterdi. Sağ koroner arterde tam tıkanıklık saptandı. 2.0x15 mm komplian balon ile 10 atm’de predilatasyon sonrası 3.5x24 mm çıplak metal stent takıldı. Üçüncü derece AV blok düzeldi ve 124/dk hızında sinüs ritmi sağlandı, fakat hastanın hemodinamisinin düzelmemesi üzerine Cx lezyonuna girişim planlandı. Predilatasyon olmadan 3.5x12 mm düşük profilli çıplak metal stent kolayca lezyonu geçti. İmplantasyondan hemen önce asistoli ve konvülziyon gelişti. 1 mg atropin uygulandıktan sonra kalp hızı ve kan basıncı değerleri toparlandı. Kılavuz tel ve stentin koroner arterden çıkarak aortaya düştüğü gözlendi. Sonrasında floroskopide, balon kateter üzerinde stent gözlenemedi. Vasküler sistemin floroskopik taramasında stentin sağ posteriyor serebral arterde olduğu saptandı. Hastada nörolojik bozukluk belirtisi veya bulgusu yoktu. İnvazif nöroradyoloji konsültasyonu medikal takip önerdi. Klopidogrel ve aspirinden oluşan ikili antiagregan tedavi ömür boyu olmak üzere verildi. Primer perkütan koroner girişimden 2 ay sonra hastaya başarılı koroner baypas cerrahisi yapıldı. Dördüncü yıl takibinde hastanın nörolojik bulgusu yoktu.

Anahtar Kelimeler: Arter, serebral; koroner; emboli; posterior; stent; vertebral.

Coronary stent embolism to the right posterior cerebral artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan Varol, İrfan Şahin, Gökmen Kum, Fahrettin Katkat, Ertuğrul Okuyan. Coronary stent embolism to the right posterior cerebral artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(3): 304-308

Sorumlu Yazar: Sinan Varol, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale