TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (3)
Cilt: 40  Sayı: 3 - Nisan 2012
ARAŞTIRMA
1.
Koroner stent uygulanan ST yükselmesiz akut koroner sendromda geç dönem ölçülen “long pentraxin-3”ün GRACE risk skoru ile ilişkisi
Long pentraxin-3 measured at late phase associated with GRACE risk scores in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome and coronary stenting
Serkan Saygı, Bahadır Kırılmaz, İstemihan Tengiz, Uğur Önsel Türk, Hicran Yıldız, Nurullah Tuzun, Emin Alioğlu, Gülden Sönmez Tamer, Ertuğrul Ercan
PMID: 22864315  doi: 10.5543/tkda.2012.90083  Sayfalar 205 - 212

2.
Primer perkütan koroner girişime giden hastalarda miyokart enfarktüsü ve reperfüzyon parametrelerinin öngörülmesinde fragmante olmuş QRS komplekslerin önemi
The importance of fragmented QRS complexes in prediction of myocardial infarction and reperfusion parameters in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention
Sinan Altan Kocaman, Mustafa Cetin, Tuncay Kiris, Turan Erdogan, Aytun Canga, Emre Durakoglugil, Omer Satiroglu, Asife Sahinarslan, Yuksel Cicek, Ismail Sahin, Mehmet Bostan
PMID: 22864316  doi: 10.5543/tkda.2012.36937  Sayfalar 213 - 222

3.
Bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda artmış lökosit sayısı koroner arter kalsifikasyonu için belirleyici olabilir
Increased leucocyte count could predict coronary artery calcification in patients free of clinically apparent cardiovascular disease
Levent Korkmaz, Selim Kul, Ayça Ata Korkmaz, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Tarık Ağaç, Hakan Erkan, Zeydin Acar, Adem Adar, Muslihittin Emre Erkuş, Şükrü Çelik
PMID: 22864317  doi: 10.5543/tkda.2012.37801  Sayfalar 223 - 228

4.
Doğuştan kalp hastalıkları ciddiyetinin erkek hastaların yükseköğrenim düzeyleri üzerine etkisi
Impact of severity of congenital heart diseases on university graduation rate among male patients
Emin Evren Özcan, Alaattin Küçük
PMID: 22864318  doi: 10.5543/tkda.2012.21549  Sayfalar 229 - 234

5.
Mitral kapak değişimi sonrası pulmoner arter basıncındaki değişiklikler
Alterations in pulmonary artery pressure following mitral valve replacement
Gökhan Lafçı, Adem İlkay Diken, Hikmet Selçuk Gedik, Kemal Korkmaz, Fırat Özcan, İrfan Taşoğlu, Garip Altıntaş, Kerim Çağlı
PMID: 22864319  doi: 10.5543/tkda.2012.02328  Sayfalar 235 - 241

6.
İntraoperatif transözofajiyal ekokardiyografinin ameliyat odasında kardiyovasküler cerrahi kararlarına etkisi
Impact of intraoperative transesophageal echocardiography on surgical decisions in the cardiovascular operating room
İrfan Taşoğlu, Veli Yıldırım İmren, Ali Yener
PMID: 22864320  doi: 10.5543/tkda.2012.75725  Sayfalar 242 - 250

OLGU BILDIRISI
7.
Pipo şeklindeki koroner sinüsün kanülasyonu için femoral ven kılavuzluğu ve sol subklavyen ven yaklaşımı ile sol ventrikül elektrodunun epikardiyal yerleştirilmesi
Femoral vein guidance for pipe-shaped coronary sinus cannulation and epicardial left ventricular lead placement using left subclavian vein approach
Uğur Canpolat, Levent Şahiner, Kudret Aytemir, Ali Oto
PMID: 22864321  doi: 10.5543/tkda.2012.82435  Sayfalar 251 - 254

8.
Minoksidilin neden olduğu ciddi perikart efüzyonu
Large pericardial effusion induced by minoxidil
Mehmet Cilingiroglu, Nuri Akkus, Salil Sethi, Kalgi A Modi
PMID: 22864322  doi: 10.5543/tkda.2012.63904  Sayfalar 255 - 258

9.
Tribulus terrestris, Avena sativa ve Panax ginseng kombinasyonu(Clavis Panax) kullanımına bağlı ani INR yükselmesi
A sudden rise in INR due to combination of Tribulus terrestris, Avena sativa, and Panax ginseng (Clavis Panax)
Murat Turfan, Abdurrahman Tasal, Fatih Ergun, Mehmet Ergelen
PMID: 22864323  doi: 10.5543/tkda.2012.45793  Sayfalar 259 - 261

10.
Bitkisel ilaç tedavisi alan ve akut anterior miyokart enfarktüsüne bağlı kardiyojenik şok gelişen olgu
Acute anterior myocardial infarction presented with cardiogenic shock in a patient on herbal medication
Hakan Güneş, Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, İbrahim Gül
PMID: 22864324  doi: 10.5543/tkda.2012.29559  Sayfalar 262 - 264

11.
Bitkisel karışım kullanan ve stent trombozu gelişen üç olgu: Bitkisel karışımlar dost mu, düşman mı?
Three case reports of the use of herbal combinations resulted in stent thrombosis: herbal combinations; friend or foe?
Mehmet Akif Vatankulu, Abdurrahman Tasal, Ercan Erdogan, Ömer Göktekin
PMID: 22864325  doi: 10.5543/tkda.2012.84565  Sayfalar 265 - 268

12.
Clavis Panax kullanımı sonrası gelişen akut koroner sendrom
Two cases of acute coronary syndrome after intake of Clavis Panax
Aslı İnci Atar, Okan Er, Abdullah Güven, Beyhan Eryonucu
PMID: 22864326  doi: 10.5543/tkda.2012.31032  Sayfalar 269 - 275

DERLEME
13.
Türkiye’deki kardiyoloji uzmanlık eğitiminin sorunları
Problems in cardiology specialty training in Turkey
Armağan Altun
PMID: 22864327  doi: 10.5543/tkda.2012.03366  Sayfalar 276 - 281

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Triküspit kapaktan kaynaklanan papiller fibroelastom
Case images A papillary fibroelastoma arising from the tricuspid valve
Ahmet Kaya, Turgay İsik, Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga
PMID: 22864328  doi: 10.5543/tkda.2012.56688  Sayfa 282
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül çıkış yolu ile sol atriyum arasında fistül
Left ventricular outflow tract to left atrial fistula after aortic valve replacement
Uğur Canpolat, Hamza Sunman, Kudret Aytemir, Ali Oto
PMID: 22864329  doi: 10.5543/tkda.2012.96630  Sayfa 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Hastanın femoral venine düşen 8 French kılıf
An 8 French introducer embolized into the patient’s femoral vein
Osman Baspinar, Bedri Aldudak, Ahmet Irdem
PMID: 22864330  doi: 10.5543/tkda.2012.06691  Sayfa 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
İki taraflı koroner arter-pulmoner arter fistülleri
Bilateral coronary-to-pulmonary artery fistulas
Fatih Altunkaş, Metin Karayakalı, Kerem Özbek, Orhan Önalan
PMID: 22864331  doi: 10.5543/tkda.2012.57255  Sayfa 285
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sağ ventrikül çıkım yolunu tıkayan yırtılmamış Valsalva sinüsü anevrizması ile diskret subaortik stenozun birlikteliği
Coexistence of discrete subaortic stenosis and unruptured sinus Valsalva aneurysm obstructing the right ventricular outflow tract
Zafer Işılak, Ömer Uz, Ejder Kardeşoğlu, Mehmet Uzun
PMID: 22864332  doi: 10.5543/tkda.2012.58709  Sayfa 286
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
19.
Profesyonel tıp dernekleri ve sağlık endüstrisi arasında bilimsel iletişim ve sürekli tıp eğitimini ilgilendiren ilişkiler / Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) politika bildirisi rapor özeti (Aralık 2011)
Relations between professional medical associations and the healthcare industry, concerning scientific communication and continuing medical education / A policy statement from the European Society of Cardiology (ESC) (December 2011)

Sayfalar 287 - 290
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Uzman yanıtları
Answers of Specialist
Murat Özdemir
Sayfa 291
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Commet on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 292
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale