TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (7)
Cilt: 35  Sayı: 7 - Ekim 2007
EDITÖRYAL YORUM
1.
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ST-Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2007
The European Society of Cardiology (ESC) - 2007 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes
Oğuz Yavuzgil
Sayfalar 401 - 405
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Üç yıllık bir dönemde kardiyak cerrahi yoğun bakım ünitemizde kan yoluyla yayılan nozokomiyal infeksiyonların sıklığı
The incidence of nosocomial bloodstream infections in our cardiac surgical intensive care unit during a three-year period
Emine Küçükateş, Erhan Kansız, Nazmi Gültekin
Sayfalar 406 - 411

3.
Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda karvedilol tedavisinin büyük endotelin, atriyal ve beyin natriüretik peptid düzeyleri üzerine etkisi
The effect of carvedilol on big endothelin, atrial and brain natriuretic peptide levels in patients with congestive heart failure
Serdar Sevimli, Mustafa Yılmaz, Ahmet Kızıltunç, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Hakan Hamit Alp, Enbiya Aksakal, Hakan Taş, Hanefi Yekta Gürlertop, Hüseyin Şenocak
Sayfalar 412 - 416

4.
İskemik mitral yetersizlikli hastalarda QRS süresi ekokardiyografik parametrelerle yakından ilişkilidir
QRS duration is closely related to echocardiographic parameters in patients with ischemic mitral regurgitation
Nurten Sayar, Nazmiye Çakmak, Ahmet Lütfullah Orhan, Hale Yılmaz, Hüsnü Atmaca, Zekeriya Nurkalem, Mehmet Ergelen, Burak Tangürek, Hakan Hasdemir, Hüseyin Aksu, Ahmet Taha Alper, Mehmet Eren
Sayfalar 417 - 422

5.
Bazal kalp hızının beta-bloker tedavisinin antihipertansif etkinliği üzerine etkisi
The effect of basal heart rate on the antihypertensive efficiency of beta-blocker treatment
Alper Canbay, Özlem Özcan, Nermin Bayar, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
Sayfalar 423 - 426

OLGU BILDIRISI
6.
İntrakardiyak tümörü andıran mitral anülüs kalsifikasyonu
Atypical mitral annular calcification mimicking an intracardiac tumor
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan
Sayfalar 427 - 429

7.
Ventriküler septal defekt nedeniyle ameliyat edilen bir hastada rezidüel şantı taklit eden sağ koroner arter anevrizması
Right coronary artery aneurysm mimicking a residual shunt in a patient with previous ventricular septal defect repair
Mehmet Özaydın, Oktay Peker, Ercan Varol, Süleyman M Aslan
Sayfalar 430 - 432

8.
Akut pulmoner tromboembolizm sırasında atriyoventriküler tam blok ve senkop gelişimi
Complete atrioventricular block and syncope during acute pulmonary thromboembolism
Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Serkan Topaloğlu
Sayfalar 433 - 435

DERLEME
9.
Koroner sinüs anatomisi ve klinik önemi
The anatomy of the coronary sinus and its clinical significance
Mustafa Karaca, Mustafa Hakan Dinçkal, Güray Öncel
Sayfalar 436 - 440

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Üçdamar hastalığını düşündüren yaygın koroner spazm ve intrakoroner nitrogliserin uygulamasının gereksiz girişimleri önleyici rolü
Multivessel coronary vasospasm mimicking three-vessel coronary artery disease and the role of intracoronary nitroglycerin to prevent unnecessary interventions
Mutlu Vural, Bayram Bağırtan, Oktay Sancaktar
Sayfa 441

11.
Transtorasik ekokardiyografi ile tanı konan pulmoner tromboemboli
Pulmonary thromboembolism diagnosed by transthoracic echocardiography
Özgül Uçar, Hülya Çiçekçioğlu, Zehra Güven Çetin, Bora Demirçelik
Sayfa 442

DIĞER YAZILAR
12.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist
Cengiz Ermiş, Can Hasdemir, Merih Baykan
Sayfalar 443 - 444
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 445
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale