Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sırasında Profilaktik İpsilateral Distal Femoral Arter Kanülasyonunun Periprosedürel Periferik Komplikasyonları Önlemedeki Yeri

1.

Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

2.

Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 327-333
DOI: 10.5543/tkda.2022.21276
Okunma: 133 İndirilme: 36 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2022

Amaç: Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) komplikasyonları arasında “giriş yeri vasküler komplikasyonları (GYVK)” sık görülmektedir. Biz bu çalışmada; TAVİ sırasında nispeten sık görülen GYVK için profilaktik ipsilateral distal femoral arter kanülasyonunun (PİDFAK) etkin- lik ve güvenilirliğini araştırdık.

Yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2016 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında Kardiyoloji Kliniğimize başvuran ve kalp takımı ekibimiz tarafından TAVİ yapılmaya uygun bulunan toplam 164 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar, periferik komplikasyon yönetimine göre 2 gruba ayrıldı. İlk 70 hastaya periferik komplikasyon geliştiğinde, kurtarıcı tedavi olarak antegrad-çapraz geçişli (crossover); son 94 hastaya ise PİDFAK yapıldı. Değerlendirme, bu iki grup arasında sağlandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan ilk 70 hastanın 15’inde periferik komplikasyon gelişti. Bu hastalara kurtarıcı antegrad-crossover işlem yapıldı. Kurtarıcı antegrad-crossover işlem yapılan hastaların 4’ünde perkütan işlem başarısız oldu. PİDFAK yapılan son 94 hastanın 14’ünde periferik kom- plikasyon gelişti. Bu hastaların tamamı perkütan işlem ile başarılı şekilde tedavi edildi.

Sonuç: Profilaktik ipsilateral distal femoral arter kanülasyonu (PİDFAK); GYVK için etkin, güve- nilir ve basit bir giriş yeri koruması sağlar.

Cite this article as: Avcı İİ, Zeren G, Sungur MA, et al. Transkateter aort kapak implantasyonu sırasında profilaktik ipsilateral distal femoral arter kanülasyonunun periprosedürel periferik komplikasyonları önlemedeki yeri. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(5):327-333.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488