ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Ulusal Kardiyoloji Kongreleri Bildiri Özetlerinin 2016 Akademik Kriterlerine Göre Kapsamlı Bir Değerlendirmesi
A Comprehensive Evaluation of National Cardiology Congresses Abstracts on the Basis of the 2016 Academic Criteria
Ahmet Güner, Ezgi Gültekin Güner, Macit Kalçık, Cemalettin Akman, Serkan Kahraman, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Mahmut Yesin, Koray Çiloğlu, Kaan Gökçe, Fatih Uzun, Abdullah Doğan, Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Ertürk, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2023.69226  Sayfa 

2.
Cardiologists' Awareness of the Relationship Between Periodontal Diseases and Cardiovascular Diseases: A Region-Wide Survey in Turkey
Süheyla Kaya, Deniz Kaptan Ozen, Gökçe Aykol Şahin, Bulent Mutlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24782  Sayfa 

3.
Serum Karsinoembriyonik Antijen Seviyesi Aortik Sertlik ile İlişkilidir
Serum Carcinoembryonic Antigen Level is Associated with Aortic Stiffness
Abdulrahman Naser, Didar Elif Akgün, Ahmet Ekmekçi
doi: 10.5543/tkda.2023.81082  Sayfa 

4.
Ciddi Aort Darlığı ve Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Mortaliteyi Tahmin Etmede Karaciğer Fonksiyonunun Etkisi Nedir?
What Is The Impact Of Liver Function To Predict Mortality In Patients With Severe Aortic Stenosis And Reduced Ejection Fraction?
Sevgi Özcan, Esra Dönmez, İrfan Şahin, Ertuğrul Okuyan
doi: 10.5543/tkda.2023.38141  Sayfa 

5.
Comparison of Patients with Atrial Fibrillation Without Structural Heart Disease and Normal Population In Terms of Urine Catecholamines
Fuat Polat, Çağlar Koç
doi: 10.5543/tkda.2022.16281  Sayfa 

6.
Comparison of Patients’ Admissions to the Cardiology Outpatient Clinics between the Appointment System and the Queue System
Hatice Solmaz, Burcu Uludağ
doi: 10.5543/tkda.2023.32635  Sayfa 

7.
Akut kalp yetersizliği olan hastalarda C-reaktif protein / albümin oranı hastane içi mortaliteyi öngörür
C-reactive protein to albumin ratio predicts in-hospital mortality in patients with acute heart failure
Mehmet Rasih Sonsöz, Nazime Karadamar, Hüseyin Çağlar Yılmaz, Zehra Eroğlu, Kadir Kasim Şahin, Yelda Özateş, Ahmet Güler, Ahmet İlker Tekkeşin
doi: 10.5543/tkda.2022.27741  Sayfa 

8.
Down Sendromu Olan ve Olmayan Çocuklarda Hipotiroidizm ile Kardiyak Bulgular Arasındaki İlişki
The Relationship Between Hypothyroidism and Cardiac Findings in Children With and Without Down Syndrome
Büşra Süzen Celbek, Hazım Alper Gursu, Emine Azak, Eda Mengen, Pınar Kocaay, Ibrahim Ilker Cetin
doi: 10.5543/tkda.2023.70337  Sayfalar 163 - 167

9.
Transkateter Aort Kapağı İmplamantasyonunun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisinin Dört Boyutlu Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Transcatheter Aortic Valve Implantation on Left Ventricular Function by 4-Dimensional Echocardiography
Adil Bayramoğlu, Zeynep Ulutaş, Jülide Akaycan, Şıho Hidayet, Hakan Taşolar, Mehmet Cansel, Necip Ermiş, Muhammed Erkam Cengil, Fatih Güven, Hasan Pekdemir
doi: 10.5543/tkda.2022.47542  Sayfalar 182 - 187

10.
Senkop'un Nadir Bir Nedeni: Persistan Hipoglossal Arter, Olgu Bildirisi
An Unusual Cause of Syncope: Persistent Hypoglossal Artery, A Case Report
Deniz Mutlu, Özgecan Pırıl Zanbak Mutlu, Barkın Kültürsay, Ali Karagöz
doi: 10.5543/tkda.2022.8056  Sayfa 

11.
Depression among cardiovascular disease patients in Libya prevalence and associations: INSPECT study
Abdalraouf Omar, Elham Omran Elgdhafi, Omnia Dalli, Aisha Baraka Mawan, Maha Houman, Hanine Elfelah, Laila T. Sabei
doi: 10.5543/tkda.2023.62296  Sayfa 

12.
Hemogram indeksleri ST-segment yükselmeli myokard enfarktüsü hastalarında oksidatif stresi öngörebilir
Hematological incidies may predict oxidative stress in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Belma Kalaycı, Ayse Ceylan Hamamcıoğlu, Süleyman Kalaycı
doi: 10.5543/tkda.2022.37011  Sayfa 

13.
ST segment yükselmesiz miyokard enfarktüslü hastalarda perkütan koroner girişim öncesi frontal QRS-T açısının koroner akım derecesi ve advers olaylarla ilişkisi
Relationship of frontal QRS-T angle with coronary flow grade and advers events before percutaneous coronary intervention in patients with non-ST elevation myocardial infarction
Uğur Küçük, Kadir Arslan, Uğur Özpınar, Burak Altun
doi: 10.5543/tkda.2022.65627  Sayfa 

14.
İzole sıçan kalplerinde Curcumin'in mekanik fonksiyonlar ve kardiyak kontraktilite üzerindeki etkileri
The effects of Curcumin on mechanical functions and cardiac contractility in isolated rat hearts
Özden Kutlay, Bilgin Kaygısız, Arzu Keskin Aktan
doi: 10.5543/tkda.2022.69765  Sayfa 

15.
İlk Akut Koroner Sendrom Atağını Geçirme Yaşı İle İç Göç Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Age Of First Acute Coronary Syndrome Episode And İnternal Migration
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci, Gerald Chi, C. Michael Gibson
doi: 10.5543/tkda.2023.44373  Sayfa 

16.
İzole Sol Ventrikül Non-Kompaksiyon Tanılı Pediatrik Hastalarda Sistolik Disfonksiyonun Klinik Ve Tanısal Parametreler Üzerindeki Etkileri
Effects of Systolic Dysfunction on Clinical and Diagnostic Parameters in Pediatric Patients with Isolated Left Ventricular Non-Compaction
Fatma Sevinc Şengul, Pelin Ayyıldız, Sezen Ugan Atik, Sinem Aydin, Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
doi: 10.5543/tkda.2023.09648  Sayfa 

17.
How scientific are we in the field of cardiology?
Kemal Göçer, Bayram Öztürk
doi: 10.5543/tkda.2023.55591  Sayfa 

18.
Kronik koroner sendromlu hastalarda izole osteal diyagonal stenozun uzun dönem gözlemsel takibi
Long-Term Observational Study of The Isolated Osteal Diagonal Stenosis in Patients with Chronic Coronary Syndrome

doi: 10.5543/tkda.2023.74422  Sayfa 

19.
Sklerostin seviyeleri ile koroner arter kalsifikasyonu ve plak yapısı arasındaki ilişki
Relationship Between Sclerostin Levels and Coronary Artery Calcification and Plaque Compositon
Yasin Yüksel, Cennet Yıldız, Ibrahim Taskın Rakıcı
doi: 10.5543/tkda.2023.61595  Sayfa 

20.
Βeta Talasemi ile Takipli Çocuk Hastalarda D Vitamininin Miyokard Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Speckle Tracking Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
The Effects of Vitamin D on Myocardial Function Demonstrated by Speckle Tracking Echocardiography in Children with Βeta Thalassemia
Ayça Koca Yozgat, Emine Azak, Dilek Kaçar, Melek Işık, Özlem Arman Bilir, Zeliha Güzelküçük, İbrahim İlker Çetin, Namık Yaşar Özbek, Neşe Yaralı
doi: 10.5543/tkda.2023.85265  Sayfa 

OLGU BILDIRISI
21.
A Rare Case of Vasospasm Presenting with Acute Coronary Syndrome and Leading to Total Occlusion
Tuncay Güzel
doi: 10.5543/tkda.2023.73858  Sayfa 

22.
Impact of plaque components on fractional flow reserve derived computed tomography (FFRCT) in severe coronary stenosis
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey
doi: 10.5543/tkda.2022.57522  Sayfa 

23.
Variation of Computed Tomography Derived Fractional Flow Reserve (FFRCT) Related to Different Vessel Morphology
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan de Mey
doi: 10.5543/tkda.2023.60930  Sayfa 

24.
Üç Olguda Nadir Bir Komplikasyon: Perkütan Anjioplasti Sonrası Renal Subkapsüler Hematom
An Unusual Complication In Three Cases: Renal Subcapsular Hematoma Following Percutaneous Angioplasty
Mehmet Cingöz, Tevfik Güzelbey, Uğur Demir, İlhan Mutlu, Özgür Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2022.33413  Sayfa 

25.
Üç Boyutlu Ekokardiyografi X Düzlem Yönteminin Semilunar Tüberküllerin Değerlendirilmesine Katkısı: İki Farklı Olgu Sunumu
Contribution of Three Dimentional Echocardiography Xplane Mode in The Evaluation of Semilunar Cusps: Two Different Case Reports
Tuğba Aktemur, Kadriye Memiç Sancar, Gökhan Kahveci, Gamze Babur Güler
doi: 10.5543/tkda.2022.03739  Sayfa 

26.
Percutaneous Treatment of Left Main Coronary Artery Compression in A Pulmonary Artery Hypertension Patient Associated with Atrial Septal Defect
Muhammed Furkan Deniz, Ümit Yaşar Sinan, Ahmet Yıldız, Emir Barış Özgür Ökçün, Mehmet Serdar Küçükoğlu
doi: 10.5543/tkda.2022.26096  Sayfa 

27.
Percutaneous Treatment of Severe Acute Mitral Regurgitation Early After Myocardial Infarction and a Short Review of the Literature
Aykun Hakgör, Oğuz Karaca, Arzu Yazar, Bilal Boztosun, İsmail Ateş
doi: 10.5543/tkd.2022.09434  Sayfa 

28.
A Rare Case of Wolff-Parkinson-White Syndrome Associated with Right Atrial Aneurysm
Meryem Beyazal, Senem Özgür
doi: 10.5543/tkda.2023.60196  Sayfa 

29.
Debulking of giant right ventricular lead vegetation by percutaneous approach under the direct real time intracardiac echocardiography visualization
Tayyar Gökdeniz, Yusuf Karavelioğlu, Ümeyir Savur
doi: 10.5543/tkda.2023.17268  Sayfa 

30.
Endovascular Therapy of Aortic Rupture Secondary to A Psoas Abscess
Serkan Asil, Suat Görmel, Ozan Köksal, Selen Eşki, Barış Buğan, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2023.63458  Sayfa 

DERLEME
31.
Mitokondriyal Disfonksiyonun Koroner Arter Hastalığı Üzerine Etkisi: Bölüm 2
Effect of Mitochondrial Dysfunction on Coronary Artery Disease: Part 2
Nazlı Doğan, Neslihan Çoban
doi: 10.5543/tkda.2022.39448  Sayfa 

32.
Sol Dal Bloğu İlişkili Kardiyomiyopati
Left bundle branch block (LBBB)-induced cardiomyopathy
Selda Murat, Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.06737  Sayfa 

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
33.
A Case of Myocardial Infarction Caused By Spasm of The Right and Left Coronary Ostia and Discontinuation of Hyperthyroidism Treatment
Eri Morita, Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hisaya Kobayashi, Takahiro Watanabe, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2023.39679  Sayfa 
Makale Özeti

34.
A Rare Bioprosthetic Valve Complication: Flail Leaflet Related To Late Cusp Tear
İrem Türkmen, Kadriye Memiç Sancar, Arda Güler, Safa Gode, Gamze Babur Guler
doi: 10.5543/tkda.2023.81319  Sayfa 
Makale Özeti

35.
Cardiac Tamponade Induced by Malignancy Associated Chylopericardium
Nazmiye Serap Biçer, Rıdvan Yurt, Cihan Uysal, Nihat Kalay, Oktay Bozkurt, İsmail Koçyiğit
doi: 10.5543/tkda.2022.65645  Sayfa 
Makale Özeti

36.
Chronic localized pericardial effusion due to pectus excavatum deformity
Ahmet Yetkin, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.24485  Sayfa 
Makale Özeti

37.
Situs Inversuslu ve Dekstrokardili Bir Hastada Atriyal Fibrilasyonun Kriyobalon ile Ablasyonu
Cryoballoon Ablation of Atrial Fibrillation in a Patient with Dextrocardia with Situs Inversus
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24224  Sayfa 
Makale Özeti

38.
Genç Bir Hastada İki-Odacıklı Bir Pilin Ekstraksiyonu ve Akabinde Sol Dal Bölgesi Uyarımı
Extraction of a Daul-Chamber Pacemaker and Subsequently Left Bundle Branch Area Pacing in a Young Patient
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
Sayfa 
Makale Özeti

39.
Multimodality İmaging To Exclude Right Atrial Thrombus Post Mitral And Tricuspid Valve Surgery
Alexandra Liakopoulou, Christos Papanastasiou, Konstantinos Theodoropoulos, Konstantinos Kouskouras, Vasilis Grosomanidis, Paschalis Tossios, Georgios Karapanagiotidis
doi: 10.5543/tkda.2023.54600  Sayfa 
Makale Özeti

40.
Persistan Sol Süperiyor Vena Kavası Olan Bir Hastada İki Farklı Tip Atriyal Aritmi
Two Different Types of Atrial Arrhythmia in a Patient with Persistent Left Superior Vena Cava
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.32970  Sayfa 
Makale Özeti

41.
Ventricular Aneurysm Caused Image of Muscular Bridge in the Right Coronary Artery
Ömer Ferudun Akkuş, Melik Demir, Fethi Emre Ustabasıoğlu, Servet Altay
Sayfa 
Makale Özeti

42.
Tamamen Arızalı İmplante Edilebilir Kardiyoverter-Defibrilatör Cihazı
A Fully Malfunctioning Implantable Cardioverter-Defibrillator Device
Serkan Çay, Meryem Kara, Özcan Özeke, Firat Ozcan, Serkan Topaloglu
doi: 10.5543/tkda.2022.13701  Sayfa 
Makale Özeti

43.
A Cause of Heart Failure: Corona-Cameral Fistula
Ertan Arter, Sena Sert Şekerci, Barış Güngör, Özlem Yıldırımtürk
doi: 10.5543/tkda.2022.59026  Sayfa 
Makale Özeti

44.
Para-Hisian Aksesuar Yol: Açık-Pencere ile Haritalama ve Aortik Küspisten Ablasyon
Para-Hisian Accessory Pathway: Mapping Using Open-Window and Ablation from the Aortic Cusp
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2022.08791  Sayfa 
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
45.
How To Manage ICD Protection In an ICD-Dependent Patient Undergoing Palliative Radiotherapy?
Cihan Öztürk, Efe Yılmaz, Gökay Taylan, Murat Gök, Ahmet Kenan Yalta
doi: 10.5543/tkda.2022.45062  Sayfa 
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
46.
Primary Right Atrial Cardiac Angiosarcoma in Patient with Poland Syndrome: Case Report and Review of the Literature
Tuğba Çetin, Levent Pay, Tugay Kamber, Ufuk Gürkan
doi: 10.5543/tkda.2022.23460  Sayfa 

GÖRÜŞ
47.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği: Kuramsal Bir Deneme
Serdar Aksöyek
doi: 10.5543/tkda.2023.37807  Sayfa 
Makale Özeti

48.
Market Distributions and Pricing/Reimbursement Policies of Antihypertensive Drugs in Turkey
Istemihan Tengiz, Dinçer Atila, Ertuğrul Ercan
doi: 10.5543/tkda.2023.84039  Sayfa 
Makale ÖzetiJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi