ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

EDITÖRDEN
1.
Hipertansiyon ve İşyeri Sağlığı: Genel Değerlendirme ve Uzman Uzlaşı Önerileri
Hypertension and Occupational Health: General Overview and Expert Consensus Suggestions
Yılmaz Güneş, Muhammet Gürdoğan, Servet Altay, Berkay Ekici, Sebahat Gucuk, Enbiya Aksakal, Aycan Fahri Erkan, Çağlar Kaya, Saadet Aydın, Sidar Şiyar Aydın, Emrah Aksakal, Burcu Tokuç, Gürcan Altun
doi: 10.5543/tkda.2023.89406  Sayfa 

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye’deki Koroner Yoğun Bakım Birimlerinde Hastane İçi Ölümün Öngörücüleri ve Oranlarını Değerlendiren MORCOR-TURK Popülasyonunun Temel Karakteristik Özellikleri
Baseline Characteristics of a Patient Cohort of Predictors of In-hospital MORtality in CORonary Care Units (MORCOR-TURK) Trial in Turkiye
Ahmet Seyda Yılmaz, Fatih Kahraman, İbrahim Ersoy, Gökay Taylan, Emin Erdem Kaya, Ertan Aydın, Muammer Karakayalı, Muhammet Mürsel Öğütveren, Aybike Gül Taşdelen, Ömer Kümet, Murat Gül, Serdar Gökhan Nurkoç, Şeyhmus Atan, Mehmet Özgeyik, Oğuz Kılıç, Aslıhan Merve Toprak, Mehmet Özbek, Ömer Kertmen, Özgen Şafak, Gurbet Özge Mert, Mevlüt Demir, Yunus Emre Yavuz, Şaban Keleşoğlu, Melisa Uçar, İsmail Barkın Işık, Can Ramazan Öncel, Muhammed Erkam Cengil, Uğur Küçük, Ferhat Dindaş, Meltem Altınsoy, Fatih Akkaya
doi: 10.5543/tkda.2023.67505  Sayfa 

3.
Nitrik Oksit ve Oksidatif Stresin Atriyal Yüksek Hız Epizotlarındaki Önemi Kısa Başlık: Atriyal Yüksek Hızlı Epizotlarda Oksidatif Stres
The Importance of the Nitric Oxide and Oxidative Stress in Atrial High Rate Episodes: In Patients with Cardiac Devices
İnanç Artaç, Metin Öğün, Timor Omar, Muammer Karakayalı, Doğan İliş, Ayça Arslan, Yavuz karabağ, İbrahim Rencüzoğulları
doi: 10.5543/tkda.2023.07433  Sayfa 

4.
Türkiye’deki bir grup Kardiyoloji Uzmanının Koroner Arter Hastalığında Anti-Platelet Tedavi Tercihleri: Anket Çalışması
Antiplatelet Treatment Preferences of a Group of Cardiologists from Türkiye: Survey Research
Özge Çetinarslan, Mustafa Yenerçağ, Mehdi Zoghi, Asim Oktay Ergene
doi: 10.5543/tkda.2023.54778  Sayfa 

5.
Aort Anevrizması Rüptürünün Endovasküler Onarımı: Tek Merkez Deneyimi
Endovascular Repair of Ruptured Aortic Aneurysm: A Single-Center Experience
Uygar Çağdaş Yüksel, Serkan Asil, Erkan Yıldırım, Mehmet Sadık Karpat, Suat Görmel, Serdar Fırtına, Salim Yaşar, Barış Buğan, Ayşe Saatçi Yaşar, Murat Çelik, Cengiz Bolcal, Cem Barçın
doi: 10.5543/tkda.2023.91628  Sayfa 

6.
Güçlü Prognosti̇k Belirteçler Olan Metaboli̇k Eşdeğer ve SYNTAX Skoru Arasında Bir İlişki Var Mıdır?
Is There a Relationship Between Metabolic Equivalence and SYNTAX Score as Strong Prognostic Markers?
Gökhan Ergün, Halime Tanrıverdi, Erkan Demirci, Yasemin Doğan, Yücel Yılmaz, Şaban Keleşoğlu, Ziya Şimşek, Selami Demirelli
doi: 10.5543/tkda.2023.20745  Sayfa 

7.
İzole Atriyal Septal Anevrizmalı Hastalarda Bi-Atriyal Mekanik Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Assessment of Bi-Atrial Mechanical Function in Patients with Isolated Atrial Septal Aneurysm
Betül Cengiz Elçioğlu, Saide Aytekin
PMID: 37902033  doi: 10.5543/tkda.2023.87922  Sayfa 

8.
Albümin-Bilirubin Skorunun Ambulatuar Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarının Prognozuna Etkisi
Effect of Albumin-Bilirubin Score on Prognosis in Ambulatory Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction
Aylin Sungur, Mustafa Azmi Sungur, Özlem Yıldırımtürk
PMID: 37905538  doi: 10.5543/tkda.2023.04488  Sayfa 

9.
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Kardiyohepatik Sendrom ve Mortalite İlişkisi
The Relationship between the Presence of Cardiohepatic Syndrome and Mortality in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
Mustafa Azmi Sungur, Aylin Sungur, Aycan Esen Zencirci
PMID: 37905537  doi: 10.5543/tkda.2023.25477  Sayfa 

10.
Türkiye'deki Akut Koroner Sendromlu Hastalara Yönelik Optimum Lipid Düşürücü Stratejiler Için Hastane Içi Ve Taburculuk Protokollerinin Geliştirilmesine Ilişkin Uzman Önerileri
Development of In-Hospital and Discharge Protocols for Optimal Lipid-Lowering Strategies in Patients with Acute Coronary Syndrome in Türkiye: Expert Guidance
Öner Özdoğan, Meral Kayıkçıoğlu, Barış Güngör, Ceyhun Ceyhan, Özcan Başaran, Mithat Selvi, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.68708  Sayfa 

11.
Sodyum-Glukoz Kotransporter-2 İnhibitörleri’nin Atriyal Elektromekanik İleti Zamanı Üzerine Etkisi
The Effect of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors on Atrial Electromechanic Conduction Time
Enes Çelik, Murat Kerkütlüoğlu, Murat Şahin, Ekrem Aksu, Akif Serhat Balcıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.27546  Sayfa 

12.
Association of The Single Nucleotide Polymorphisms in the Renin-Angiotensin-Aldosterone System with Hypertension in the Uzbek Population
Darya Zakirova, Guzal Abdullaeva, Zaringiz Mashkurova, Sevara Bekmetova, Elina Aguryanova, Fozilakhon Omonova, Alisher Abdullaev
doi: 10.5543/tkda.2023.67866  Sayfa 

13.
Türkiye'deki Kardiyoloji Uzmanlarının İstihdam Tercihleri: Ayrık Seçim Deneyi Modellemesi
Employment Preferences of Cardiologists in Türkiye: A Discrete Choice Experiment
İdris Buğra Çerik, Emin Koyun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Ferhat Dindaş, Özlem Coşkun
doi: 10.5543/tkda.2023.09255  Sayfa 

14.
Pediatrik Multisistem İnflamatuvar Sendrom Kohortunun Boylamsal Ekokardiyografik Takibi
Longitudinal Echocardiographic Follow Up of a Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome Cohort
Jaikumar Govindaswamy Ramamoorthy, Anantharaj Avinash, Pediredla Karunakar, Chinmay Parale, Ramanathan Velayutham, Suresh Kumar Sukumaran, Sridhar Balaguru, Narayanan Parameswaran, Mugunthan M., Rahul Dhodapkar, Debdatta Basu, Raja Selvaraj, Santhosh Satheesh, Niranjan Biswal
doi: 10.5543/tkda.2023. 60940  Sayfa 

15.
Ülkemizde Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastaların Etnik Gruplara Göre Anjiyografik Özellikleri ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparative Analysis of Angiographic Parameters and Percutaneous Coronary Intervention Outcomes in Diverse Populations in Türkiye
Mehmet Rasih Sonsöz, İlyas Çetin, Cemal Ozanalp, Şevval Kılıç, Göksenin Cansu Özdoğan, Gamze Acar, Gamze Gençol Akçay, Yelda Saltan Özateş, Yeliz Güler, Ahmet Güler
doi: 10.5543/tkda.2024.94024  Sayfa 

16.
Girişimsel Kardiyolojide Hasta Dozları ve Personel Tutumlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Procedure Doses and Staff Attitudes in Interventional Cardiology in Terms of Radiation Safety
Uğur Uğrak, Yusuf Uzkar, İrfan Düzen, Temel Acar, Ercan Karabey, Gülperi Durmaz
doi: 10.5543/tkda.2024.18363  Sayfa 

17.
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Amiloidoz Şüphesi Için En Belirleyici Kırmızı Bayraklar
The Most Predictive Red Flags to Suspicion of Cardiac Amyloidosis in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
Halit Emre Yalvaç, Selda Murat, İlknur Ak Sivrikoz, Hava Üsküdar Teke, Oğuz Çilingir, Ertuğrul Çolak, Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2024.33046  Sayfa 

18.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğu Öngörmede Biyobelirteçlerin Rolü
The Role of Biomarkers Predicting Cognitive Impairment in Elderly Patients with Heart Failure
Ayça Arslan, Ahmet Çelik, Oben Döven
doi: 10.5543/tkda.2024.97143  Sayfa 

OLGU BILDIRISI
19.
Kardiyak Amiloidoz Tanısal Algoritmasında Yeterli Biyopsi Alanının Ek Rolü
Additional Role of Adequate Biopsy Area in the Diagnostic Algorithm of Cardiac Amyloidosis
Gülsüm Bulut Bingöl, Özge Tok, Emre Özmen, Fulya Avcı Demir, Barış Ökçün
doi: 10.5543/tkda.2023.92265  Sayfa 

20.
Hem Erken Ateroskleroz Hem de İletim Bozukluğu ile Klinik Prezente Olan Nadir Görülen Dunnigan Tipi Ailevi Kısmi Lipodistrofi Vakası
Clinical presentation with both early atherosclerosis and conduction defect in a rare case of Dunningan Type Familial Partial Lipodystrophy
Fatih Erkam Olgun, Ekrem Güler, Muhammed Furkan Çeleğen, Bora Demirçelik, Fethi Kılıçaslan, Bilal Boztosun
doi: 10.5543/tkda.2023.35893  Sayfa 

21.
Pulmoner Artere Embolize Olan VSD Kapama Cihazının Perkütan Yolla Çıkarılması: Felaketin Yönetimi
Complete Percutaneous Retrieval Of Migrated VSD Occluder Device From The Pulmonary Artery: Management Of A Catastrophic Complication
Barkın Kültürsay, Hacer Ceren Tokgöz, Berhan Keskin, Özgür Yaşar Akbal, Cihangir Kaymaz
doi: 10.5543/tkda.2023.93350  Sayfa 

22.
Coronary artery occluded lesion with a discrepancy in diagnosis between CT-derived fractional flow reserve (FFRCT) and invasive coronary angiography
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey
doi: 10.5543/tkda.2023.29035  Sayfa 

23.
Miyokart Enfarktüsü Sonrası Gelişen Miyokart içi Disekan Hematomun Tedavisi
Management of Intramyocardial Dissecting Hematoma Following Myocardial Infarction
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Korhan Erkanlı
doi: 10.5543/tkda.2023.15424  Sayfa 

24.
Mulibrey Nanism: Bir Kalp Yetersizliği Vakası
Mulibrey Nanism: A Case With Heart Failure
Ahmet Yiğit Temizhan, Mehmet Numan Çolakoğlu, Meryem Kara, Etga Köprücü, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu, Feride Pınar Altay, Ekin Yiğit Köroğlu, İnci Elif Erbahçeci Timur, Nagihan Uğurlu, Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/tkda.2023.95443  Sayfa 

25.
Ciddi Mitral Darlığı ve Yetersizliğine Neden Olan Intimal Sarkomun Multimodalite Görüntülemesi
Multimodality Imaging of Intimal Sarcoma Caused Both Severe Mitral Stenosis And Regurgitation
Duygu İnan, Ayşe İrem Demirtola, Funda Özlem Karabulut, Sevil Tuğrul Yavuz, Nur Büyükpınarbaşılı, Mehmet Yanartaş, Alev Kılıçgedik
doi: 10.5543/tkda.2023.76062  Sayfa 

26.
Swyer-James-MacLeod Sendromu ve Eisenmenger Sendromu Birlikteliği: Vaka sunumu
Swyer-James-MacLeod Syndrome in a Patient With Eisenmenger Syndrome
Dolunay Gürses, Merve Oğuz, Doğangün Yüksel, Furkan Ufuk, Münevver Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.59829  Sayfa 

27.
Obstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopatiyi Taklit Eden Takotsubo Kardiyomiyopatisi
Takotsubo Cardiomyopathy Mimicking Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy
Samuray Zekeriyeyev, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.93429  Sayfa 

28.
Impact of Advanced Extravascular Calcified Plaque on The Assessment of Coronary Stenosis Severity
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Mayuko Tsugu, Yuji Nagatomo, Johan De Mey
doi: 10.5543/tkda.2023.35882  Sayfa 

29.
Genç Yetişkinlerde Miyokard Enfarktüsü: Teşhis Muayene ile Başlar
Myocardial Infarction in Young Adult: Diagnosis Begins with Inspection
Zeynep Kumral, Ayse Çolak, Mehmet Emre Özpelit, Ebru Özpelit
doi: 10.5543/tkda.2023.52578  Sayfa 

30.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Telmisartan Kaynaklı Miyotoksisite
Telmisartan-Induced Myotoxicity İn Patients With Essential Hypertension
Süleyman Cihan Kara, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.22893  Sayfa 

31.
Hipofiz Cerrahisi için Genel Anestezi ile Tetiklenen Brugada EKG Paternin Nadir Tezahürü
A Rare Manifestation of Brugada ECG Pattern Precipitated by General Anesthesia for Pituitary Surgery
Aslan Erdoğan, Duygu İnan, Ufuk Yıldız, Taylan Akgün
doi: 10.5543/tkda.2023.09145  Sayfa 

32.
Sağ Ventriküler Apikal Uyarıma Bağlı Kardiyomiyopatinin Sol Dal Uyarımı ile Düzelmesi
Recovery of Right Ventricular Apical Pacing-Induced Cardiomyopathy with Left Bundle Branch Pacing
Mert Doğan, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.90575  Sayfa 

33.
Yakın Zamanda Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Perkütan Koroner Girişim Öyküsü Olan Ve Transözofageal Ekokardiyografi Sonrasında Özofagus Perforasyonu Gelişen Bir Hastada Kangrelorun Köprü Antitrombosit Tedavisi Olarak Kullanılması
The Utilization of Cangrelor As A Bridge Antiplatelet Therapy in A Patient with Recent History of Percutaneous Coronary Intervention Due to Acute Coronary Syndrome, Who Developed Esophageal Perforation Following Transesophageal Echocardiography
Ulviyya Guliyeva, Kurtuluş Karaüzüm, İsa Çam, Revan İsrafilov, Ahmet Faruk Koç, Didar Mirzamidinov, Hasan Yılmaz, İrem Karaüzüm, Tayfun Şahin, Ertan Ural
doi: 10.5543/tkda.2023.50000  Sayfa 

34.
Hipereosinofil Sendromu Eozinofilik Myokarditisle Komplike Edilmiş: Trombembolik İnme mi Yoksa Eozinofilik İnme mi? Bir Vaka Raporu
Hyper eosinophilic Syndrome Complicated by Eosinophilic Myocarditis: Embolic Stroke or Eosinophilic Stroke? A Case Report
Amirreza Sajjadieh Khajouei, Marzieh Tajmirriahi, Zahra Payandeh, Mahsa Amirhajlou Mashhadi, Erfan Zaker, Nahid Shirani, Seyedeh Mahnaz Mirbod
doi: 10.5543/tkda.2024.46487  Sayfa 

35.
Fleksible Halka ile Tamir Ameliyatı Yapılan Ciddi Mitral Yetmezliği Olgusunda Ring İçine Kapak Uygulaması ve İşlemin Basamak Basamak Tarifi
Percutaneous Mitral Valve in Ring (MVIR) Procedure in a Case of Severe Mitral Regurgitation Repaired with a Surgical Flexible Ring and a Step-By-Step Description of The Procedure
Hüseyin Bozbaş, Savaş Aksüyek Çelebi, Mohamed Asfour, Basri Amasyalı, Cem Barçın
doi: 10.5543/tkda.2024.41877  Sayfa 

36.
Pazopanib Tedavisi Sırasında Semptomatik Şiddetli Bradikardi
Symptomatic Severe Bradycardia during Pazopanib Treatment
Cafer Zorkun, Öykü Alara Eren
doi: 10.5543/tkda.2024.03788  Sayfa 

37.
Acute Humoral Rejection 12 Days Post-Heart Transplantation with SARS-CoV-2 Antigen Expression in Myocardial Tissue: A Clinical Case
Igor Alexandrovich Makarov, Ekaterina Goncharova, Irina Danilova, Mitrofanova Lubov
doi: 10.5543/tkda.2023.64627  Sayfa 

38.
Supraventriküler taşikardi ile prezente olan dev metastatik intrakardiyak malign fibröz tümör: Olgu Raporu
Giant metastatic intracardiac malignant fibrous tumor presenting with supraventricular tachycardia: A Case Report
Kutluhan Eren Hazır, Kerem Aydın Mutlugüleçler, İrfan Özgen, Burçin Abud, Cenk Sarı
doi: 10.5543/tkda.2023.19310  Sayfa 

39.
İyatrojenik Sol İnternal Meme Arteri-Büyük Kardiyak Ven Anastomozunun İnvaziv Yönetimi
Invasive Management of Iatrogenic Left Internal Mammary Artery- Great Cardiac Vein Anastomosis: A Case Report
Reşit Yiğit Yılancıoglu, Oğuzhan Ekrem Turan, Hatice Özdamar, Hüseyin Dursun, Emin Evren Özcan, Dayimi Kaya
doi: 10.5543/tkda.2023.30810  Sayfa 

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
40.
Genç Bir Hastada İki-Odacıklı Bir Pilin Ekstraksiyonu ve Akabinde Sol Dal Bölgesi Uyarımı
Extraction of a Daul-Chamber Pacemaker and Subsequently Left Bundle Branch Area Pacing in a Young Patient
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.30497  Sayfa 
Makale Özeti

41.
A Palpable Thrill At The Base Of The Neck After İnadvertent Arterial Puncture: Successful Management Of A Carotid-Jugular Fistula
Büşra Güvendi Şengör, Cemalettin Yılmaz, Regayip Zehir
doi: 10.5543/tkda.2023.77528  Sayfa 
Makale Özeti

42.
Yüksek Basınçlı Kesme Balonu Şişirmelerine Bağlı Koroner Arter Perforasyonu
Coronary Artery Perforation Due to High-Pressure Cutting Balloon Inflations
Antonios Kouparanis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Ioannis Botis, Matthaios Didagelos, George Kassimis, Antonios Ziakas
doi: 10.5543/tkda.2023.27330  Sayfa 
Makale Özeti

43.
Situs Inversuslu ve Dekstrokardili Bir Hastada Atriyal Fibrilasyonun Kriyobalon ile Ablasyonu
Cryoballoon Ablation of Atrial Fibrillation in a Patient with Dextrocardia with Situs Inversus
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
doi: 10.5543/tkda.2023.24224  Sayfa 
Makale Özeti

44.
Elektrokardiyogramdaki (EKG) Elektromekanik İlişki Artefaktı Akut ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünü Taklit Ediyor
Electromechanical Association Artifact on Electrocardiogram (ECG) Imitates Acute ST Elevation Myocardial Infarction
Abdullah Kaplan, Ömer Kıraslan
doi: 10.5543/tkda.2023.07741  Sayfa 
Makale Özeti

45.
Herpes Zoster Enfeksiyonu ve Miyokardiyal Hasar
Herpes Zoster Infection and Myocardial Injury: the Cause or the Bystander?
Muhammed Mert Göksu, Berk Erdinç, Nihan Kayalar, Mehmet Rasih Sonsöz
doi: 10.5543/tkda.2023.59614  Sayfa 
Makale Özeti

46.
Göğüs Röntgeninin Dikkatli İncelenmesinin Önemi
Importance of Careful Inspection of Chest X-Ray
Yalçın Velibey, Kemal Emrecan Parsova, Levent Pay, Özge Güzelburç, Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/tkda.2023.23572  Sayfa 
Makale Özeti

47.
Cerrahi Olarak Onarılan Atriyal Septal Defektli İki Hastada Tesadüfen Koroner Sinüs Agenezisi Tespiti
Incidental Detection of Coronary Sinus Agenesis in Two Patients with Surgically Repaired Atrial Septal Defect
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.80348  Sayfa 
Makale Özeti

48.
Valsalva Sinüsünde Yerleşen Aort Diseksiyonuna Sekonder Şiddetli Akut Aort Yetersizliğinde Transözofageal Ekokardiyografinin Kardiyak Ct'ye Karşı Duyarlılığı
Sensitivity of Transesophageal Echocardiogram Versus Cardiac Ct in Severe Acute Aortic Regurgitation Secondary to Aortic Dissection Located in Sinus of Valsalva
Nisha Lal-Trehan Estrada, Leydimar Anmad Shihadeh, Marta Guillén Tena, Ramón De Castro, Alfredo Bardaji Ruíz
doi: 10.5543/tkda.2023.59465  Sayfa 
Makale Özeti

49.
Ventricular Aneurysm Caused Image of Muscular Bridge in the Right Coronary Artery
Ömer Ferudun Akkuş, Melik Demir, Fethi Emre Ustabasıoğlu, Servet Altay
doi: 10.5543/tkda.2023.94708  Sayfa 
Makale Özeti

50.
Sol Atriyal Apendikste Bir Sürpriz! Trombüs Mü Yoksa Tümör Mü?
What A Suprise in the Left Atrial Appendage! A Thrombus or A Tumor?
Seda Tükenmez Karakurt, Hüseyin Karakurt, Arda Güler, Ersin Kadiroğulları, Sinem Aydın, Gamze Babür Güler
doi: 10.5543/tkda.2023.80406  Sayfa 
Makale Özeti

51.
STEMI Hastasında İleri Derecede Kalsifiye ve Dirençli Proksimal Sol Ön İnen Koroner Arter Lezyonu için IVUS Kılavuzluğunda Başarılı Shockwave İntravasküler Litotripsi
Successful IVUS-guided Shockwave Intravascular Lithotripsy for a Severely Calcified and Resistant Proximal Left Anterior Descending Coronary Artery Lesion in a STEMI patient
George Kassimis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Matthaios Didagelos, Antonios Ziakas, Nikolaos Fragakis
doi: 10.5543/tkda.2024.10248  Sayfa 
Makale Özeti

52.
Abdominal aortaya embolize olan atriyal septal defekt kapama cihazının perkütan yolla çıkarılması
Percutaneous retrieval of the atrial septal defect closure device embolized to the abdominal aorta
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2023.80469  Sayfa 
Makale Özeti

53.
Geçici Kalp Pili Elektrodunun Yerinden Çıkmasının Nadir Bir Komplikasyonu: Sol Alt Ekstremitenin İatrojenik Kasılmaları
A Rare Complication of Temporary Pacemaker Lead Dislodgment: Iatrogenic Twitching of the Left Lower Extremity
Abdulrahman Naser, Yücel Uzun, Oya Güven
doi: 10.5543/tkda.2023.50774  Sayfa 
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
54.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisine Yanıt Vermeyen Hastalarda Neler Yapabiliriz?
What Can We Do in Patients Non-Responsive to Cardiac Resynchronisation Threapy?
Yalçın Velibey
doi: 10.5543/tkda.2024.34560  Sayfa 
Makale ÖzetiJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi