Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Grup 1 ve Grup 4 Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Demir Replasmanının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkileri

1.

Department of Cardiology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Pulmonology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Thoracic surgery, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 492-497
DOI: 10.5543/tkda.2022.22343
Okunma: 744 İndirilme: 127 Online Yayın Tarihi: 01 Ekim 2022

Amaç: Anormal demir kullanımı pulmoner hipertansiyonu (PH) komplike hale getirir, fonksiyonel kısıtlılığa ve kötü sonlanımlara neden olur. Grup 1 PH hastalarındaki ön sonuçlar demir replasmanının kullanımını desteklese de bunun diğer PH alt grupları için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada grup 1 ve grup 4 PH hastalarında demir replasmanına yanıtta tedavi başarısı ve fonksiyonel durum açısından farklılık olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Serum ferritini <100 ng/mL veya 100 ila 300 ng/mL ve transferrin satürasyonu (TSAT) <%20 olan ve 500-1000 mg ferrik karboksimaltoz (FCM) alan, grup 1 veya 4 PH tanısı konmuş toplam 58 hasta çalışmaya dahil edildi. Ferritin seviyelerindeki ve TSAT’taki değişiklik, 12 ve 24 haftalık takipte ölçüldü. İlk, 12 haftalık ve 24 haftalık takip ziyaretlerinde altı dakikalık yürüme testi (6DYT) yapıldı.

Bulgular: Grup 1 PH hastalarında, ferritin seviyeleri 14 ng/mL’den 12. ve 24. haftalarda 133 ve 90 ng/mL’ye yükseldi (her ikisi için de P < ,001). Grup 4 PH hastalarında, ferritin seviyeleri 12. ve 24. haftalarda sırasıyla 22,1 ng/mL’den 145 ve 88,9 ng/mL’e yükseldi (her ikisi için P < ,001). 6DYT mesafeleri grup 1 PH hastalarında 356, 412 ve 350 m, grup 4 PH hastalarında 260, 315 ve 290 m idi. Başlangıç ve 12 haftalık 6DYT arasındaki fark her iki grupta da anlamlı olmasına rağmen (her ikisi için P < ,001) bu fark 24 haftada kaybolmuştur.

Sonuç: Çalışmamız grup 1 ve grup 4 PH hastalarında demir replasmanına yanıtta tedavi başarısı ve fonksiyonel durum açısından fark olmadığını göstermektedir.

Cite this article as: Akaslan D, Aslanger E, Ataş H, et al. The effects of iron replacement on functional capacity in patients with group 1 and group 4 pulmonary hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(7):492-497.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488