Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma - Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji

Sıçanlarda adriyamisinin oluşturduğu kardiyotoksisite üzerine melatoninin koruyucu etkisi

1.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara

2.

Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

3.

Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2014; 42: 265-273
DOI: 10.5543/tkda.2014.36089
Okunma: 340 İndirilme: 88 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Amaç: Adriyamisin yaygın olarak kullanılan anti kanser ilaçlardan birisidir. Bu ilacın kullanımını sınırlayan esas etmen kalpte toksisitenin oluşmasıdır. Melatonin (N-asetil-5- metoksitriptamin) ise kalbi koruyabilen iyi bir antioksidandır. Biz, melatonin tedavisinin adriyamisinin başlattığı kalp toksisitesini azaltıp, azaltmayacağını araştırdık. Çalışma planı: Bütün hayvan deneyleri Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hayvan Etik Komitesi tarafından uygun bulundu (2012-HADYEK-022). Yetişkin erkek Wistar-Albino sıçanlar rastgele kontrol grubu (KON, n=7), melatonin (MEL, n=7), adriyamisin (ADR, n=7) ve adriyamisin+melatonin (ADR+MEL, n=7) ile tedavi edilmiş gruplar olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sıçanlarda kalp toksisitesi, 24 saat aralıkla beşinci günde, altıncı günde ve yedinci günde adriyamisin enjeksiyonu (kümülatif doz 18 mg/kg, i.p.) ile başlatıldı. Melatonin ile tedavi edilmiş adriyamisin uygulanmış gruba yedi gün süre ile melatonin (10 mg/kg, i.p.) ve beşinci, altıncı ve yedinci günde adriyamisin (kümülatif doz 18 mg/kg, i.p.) enjekte edildi. Sekizinci günde tüm gruplarda ağırlık ölçümleri, elektrokardiyografi (EKG) ve biyokimyasal veriler incelendi. Bulgular: Adriyamisin uyarısı sonucu ST yükselmesi ve R dalgası genliğinde azalma içeren EKG değişiklikleri, serumdaki kalp hasarı belirleyicileri seviyesinde artma (kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB, aspartat transaminaz ve laktat dehidrogenaz), antioksidan enzimlerinin aktivitesinde azalma (süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz) ve lipit peroksidasyonda artma (malondialdehit) ve serum lipit profilinde değişiklikler oldu. Melatonin tedavisi sıçanlarda adriyamisinin başlattığı kalp toksisitesinin hemen hemen tüm parametrelerini düzeltti. Sonuç: Melatonin sıçanlarda adriyamisinin başlattığı kardiyotoksisiteye karşı önemli bir koruyucu etkiye sahiptir.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488