Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Sol Ventriküler Sistolik Fonksiyonu Korunmuş Akut Miyokarditli Hastaların Sol Ventrikül Mekaniklerinin Dinamik Değişimi: İki Yıllık Takip Çalışması

1.

Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Center, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 485-491
DOI: 10.5543/tkda.2022.22358
Okunma: 382 İndirilme: 104 Online Yayın Tarihi: 30 Eylül 2022

Amaç: Akut miyokardit (AM), klinik seyri ve prezentasyonu nedeniyle akut koroner sendromu taklit eder. Bu çalışmada, iki boyutlu benek takibi ekokardiyografisi kullanarak (2D-STE), korunmuş sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonlu (pLVEF) AM’in akut fazı ve geç fazı sırasında sol ventriküler (LV) longitudinal ve sirkumferensiyal fonksiyonlarını değerlendirmesi amaçlandı.

Yöntemler: Kardiyak manyetik rezonans (KMR) görüntüleme ile doğrulanmış pLVEF’li 41 AM hastası, hastaneye yatışlarının ilk haftasında 2D-STE ile incelendi. Bulgular, yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 40 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. Çalışma grubunun sol ventrikül mekaniği 2D-STE ile izlemde (23,85 ± 6,65 ay sonra) yeniden değerlendirildi.

Bulgular: KMR’de geç gadolinyum tutulumlu (LGE) miyokardiyal lezyonlar en çok subepikardiyal tabakada (%91,40) olup yaygın olarak inferolateral duvarda (%42,94) gözlendi. 2D-STE, sol ventrikül inferolateral duvarın global longitudinal zirve sistolik gerilim (GLPS) ve global sirkumferansiyel gerilim (GCS) fonksiyonlarında belirgin bozulma ile etkilenen miyokardiyal segmentini kardiyak manyetik rezonans görüntüleme bulgularıyla uyumlu olarak gösterdi. Akut fazda GLPS (−17,32 ± 2,02 vs −20,59 ± 2,38) ve GCS (−22,33 ± 2,27 vs −24,85 ± 3,19) AM’li hastalarda sağlıklı bireylere göre daha düşük bulundu (her ikisi için P < ,001). Akut faza kıyasla geç fazda, GCS fonksiyonunda anlamlı düzelme gözlenirken (−22,28 ± 2.32’den −22,90 ± 2.65’e, P = ,003), GLPS’de anlamlı değişiklik izlenmedi (−17,30 ± 2,09’dan −17,62 ± 2,19’a, P = ,072).

Sonuç: Korunmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonlu AM’li hastalarda 2D-STE tekniği ile subklinik LV sistolik fonksiyon bozukluğu saptanabilir ve takip sırasında sirkumferansiyel fonksiyonda iyileşme gözlenebilir.

Cite this article as: Poyraz E, Dinç Asarcıklı L. Dynamic change of left ventricular mechanics in patients with acute myocarditis with preserved left ventricular systolic function: A 2-year follow-up study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(7):485-491.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488