Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Perkütan Koroner Girişim ile Tedavi Edilen Akut Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Nötrofil-lenfosit Oranı, Sistemik-immun İnflamasyon İndeksi ve Prognostik Nutrisyonel İndeksin Karşılaştırmalı Analizi

1.

Department of Cardiology, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 505-511
DOI: 10.5543/tkda.2022.22513
Okunma: 517 İndirilme: 95 Online Yayın Tarihi: 01 Ekim 2022

Amaç: Akut miyokard enfarktüsü (AME), kardiyak mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Bu nedenle yüksek riskli hastaların erken teşhisi daha iyi prognostik bilgi sağlar. Perkütan koroner girişim (PKG) ile tedavi edilen AME hastalarında nötrofil-lenfosit oranı (NLR), sistemik immün-enflamasyon indeksi (SII) ve prognostik beslenme indeksi (PNI) gibi yeni inflamatuar biyobelirteçlerin prognostik önemini araştırmayı ve bu biyobelirteçlerin öngörü yeteneklerini birbirleriyle karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: PKG ile tedavi edilen toplam 828 AME hastası geriye dönük olarak analiz edildi. NLR, SII ve PNI gibi inflamatuar indeksler, başvuru kan testleri ile hesaplandı. Çalışma popülasyonu, tüm nedenlere bağlı mortalite, ölümcül olmayan ME ve serebrovasküler olaylar olarak tanımlanan majör advers kardiyak olayların (MACE) oluşumuna göre iki gruba ayrıldı.

Bulgular: PNI, çok değişkenli Cox regresyon analizine göre MACE ve tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız bir öngördürücüsü olarak belirlendi (Hazard oranı [HR] 1,05, %95 güven aralığı [GA] 1,02-1,07, MACE için P < ,001; HR 1,05, %95 GA 1,02-1,09, P = ,002 tüm nedenlere bağlı mortalite için). ROC eğrileri, hem MACE hem de tüm nedenlere bağlı mortalite açısından PNI'nin prediktif değerinin SII ve NLR'den daha iyi olduğunu ortaya koydu. (DeLong yöntemiyle, AUC [eğri altındaki alan] PNI ile AUCSII z testi=2,66, P = ,008; AUCPNI ile AUCNLR z testi = 2,8, P = ,006; AUCPNI ile AUCSII z testi = 2,58, P = ,009; AUCPNI ve AUCNLR z testi=3,28, P = ,001; sırasıyla).

Sonuç: PNI, PKG ile tedavi edilen AME hastalarında MACE ve tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız bir öngördürücüsü ve diğer yeni inflamatuar biyobelirteçlerden daha güçlü bir prognostik indeks olarak gösterildi.

Cite this article as: Balaban Koçaş B, Çetinkal G, Ser ÖS, Yıldız SS, Kılıçkesmez K. Comparative analysis of neutr ophil -to-l ympho cyte ratio, systemic immune-inflammation index, and prognostic nutritional index in acute myocardial infarction patients treated with percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(7):505-511.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488