Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Antrasiklinlere Bağlı Elektro-Mekanik Değişiklikler: Kardiyotoksisiteyi Erken Dönemde Öngörmede Strain Ekokardiyografinin Repolarizasyon Belirteçleri ile Birlikte Kullanımı

1.

Department of Cardiology, İstanbul Çam and Sakura State Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

3.

Department of Cardiology, Near East Faculty of Medicine, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

4.

Department of Medical Oncology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 478-484
DOI: 10.5543/tkda.2022.22359
Okunma: 412 İndirilme: 119 Online Yayın Tarihi: 30 Eylül 2022

Amaç: Meme kanseri nedeni ile antrasiklin kemoterapisi alan kadınlarda gelişebilecek akut kardyotoksisiteyi öngörmede strain ekokardiyografi ve EKG’deki repolarizasyon belirteçleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Antrasiklin kemoterapisi alan ardışık 35 meme kanseri kadın hasta (ortalama yaş 48,9 ± 11,8 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tedavi öncesi (T0) ve sonrası 3. ay (T2) 2B strain ekokardiyografi ve EKG’leri kaydedildi. Ek olarak kemoterapinin ilk dozu sonrası 3. saatte (T1) EKG’leri de degerlendirildi. EKG repolarizasyon parametreleri ve ekokardiyografik deformasyon belirteçleri analiz edildi. Tüm mekanik ve elektriksel değişkenlerin değerleri zamansal olarak kaydedildi ve birbirleriyle karşılaştırıldı (T0, T1 ve T2).

Bulgular: Akut dönemde EKG repolarizasyon belirteçlerinde uzama olduğu ve bunun geç dönemde de devam ettiği görüldü (QTcB 440,10 ± 27,63 [T0], 468,00 ± 38,98 [T1], 467,86 ± 35,09 [T2]), QT dağılımı (49,85 ± 19,52 [T0], 69,54 ± 16,06 [T1], 57,63 ± 14,42 [T2]) ve Tpe (94,00 ± 45,46 [T0], 131,20 ± 17,79 [T1], 120,00 ± 18,32 [T2]); P < ,001). GLS değerlerinde tedavi öncesi ve sonrası değişim görülmezken (GLS avg: −21 ± %71 P = ,8), diğer strain parametrelerinde bozulma izlendi (CS −172 ± 3,5’ten -13 ± 2,84’e; P <,001, RS 45,1 ± 8,3’ten 35,6 ±10’a; P < ,001, ve torsiyon 12,1 ± 3,5’ten 7,7 ± 2,1’e; P < ,001). Tpe (94,00 ± 45,46 [T0], 131,20 ± 17,79 [T1], 120,00 ± 18,32 [T2]); P < ,001). GLS değerlerinde tedavi öncesi ve sonrası değişim görülmezken (GLS avg: −21 ± %71 P = ,8), diğer strain parametrelerinde bozulma izlendi (CS −172 ± 3,5’ten -13 ± 2,84’e; P <,001, RS 45,1 ± 8,3’ten 35,6 ±10’a; P < ,001, ve torsiyon 12,1 ± 3,5’ten 7,7 ± 2,1’e; P < ,001).

Sonuç: Antrasiklin kemoterapisi sonrası akut dönemde kalbin hem elektriksel hem de mekanik olarak olumsuz etkilendiği ve bu etkinin 3. aya dek uzadığı görülmüştür. Bu nedenle kemoterapi sonrası kardyotoksisite açısından değerlendirme hem elektriksel hem de mekanik olarak birlikte yapılmalıdır.

Cite this article as: Özbay B, Şimşek E, Kemal H, Çakar B, Yavuzgil O. Anthracycline chemotherapy-induced electro-mechanical changes: Strain echocardiography combined with repolarization parameters on electrocardiography to predict early cardiotoxicity. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(7):478-484.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488