Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Atrial Fibrilasyon Ablasyonu Nüksünü Tahmin Etmede Etkili Yeni Bir İndeks: P Dalga Süresi-Amplitüd Oranı

1.

Department of Cardiology, Uşak University Training and Research Hospital, Uşak, Turkey

2.

Heart Rhythm Management Center, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

3.

Department of Cardiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

4.

Department of Cardiology, Bornova Türkan Özilhan State Hospital, İzmir, Turkey

5.

Department of Cardiology, Aydın Atatürk State Hospital, Aydın, Turkey

6.

Ege Aritmi Medical Products Engineering, İzmir, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 498-504
DOI: 10.5543/tkda.2022.22416
Okunma: 536 İndirilme: 110 Online Yayın Tarihi: 29 Haziran 2022

Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF) klinik pratikte en sık görülen aritmidir. Pulmoner ven izolasyonu (PVI), AF için iyi bilinen bir tedavi seçeneğidir ancak nüks ile sınırlıdır. Önceki çalışmalar, anormal P dalga indekslerinin ters atriyal yeniden şekillenme ile ilişkili olduğunu ve AF nüksünü tahmin etmedeki yerini göstermiştir. Bu çalışmada, P Dalga Süresi-Genlik Oranı (PWDAR) adını verdiğimiz yeni bir indeksin AF rekürrensini öngörmedeki yerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2016 ile Mart 2018 arasında semptomatik ilaca dirençli AF nedeniyle PVI uygulanan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Mevcut çalışmaya toplam 111 hasta alındı. Elektrofizyoloji kayıt sistemi ile kaydedilen EKG traseleri hassas bir şekilde ölçülerek hastaların P dalga indeksleri hesaplandı.

Bulgular: PWD (129 ± 18,4 vs 109 ± 15,7 msn, P <,001), PWDAR (1072,7 ± 528,3 vs 626,9 ± 368 mesc/mV, P <,001), PWPT (65 ± 12 vs 54 ± 10 msn), P <,001) ve PWdisp (49 ± 14,1’e karşı 27,9 ± 17 msn, P =,001) değerleri AF nüksü (+) grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanırken, PWA (0,12 ± 0,05 vs 0,18 ± 0,02 mV, P <,001) değerinin daha düşük olduğu bulundu. >830 msn/mV’lik bir PWDAR değeri, AF nüksünü öngörmede %61,8 duyarlılığa ve %88,4 özgüllüğe sahip olduğu saptandı (AUC 0,727).

Sonuç: P dalgasının atriyumda zamansal ve elektriksel yayılımının bir göstergesi olarak kabul edilebilecek P Dalga Süresi-Genlik Oranı (PWDAR), AF nüksünü öngörebilir.

Cite this article as: Doğduş M, Turan OE, Başkurt AA, et al. An effective novel index for predicting the recurrence of atrial fibrillation ablation: P wave duration-to-amplitude ratio. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(7):498-504.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488