Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (8)
Cilt: 49  Sayı: 8 - Aralık 2021
EDITÖRYAL YORUM
1.
Transkateter aortik kapak replasmanı sonrası sol ventrikül fonksiyonu: Geri döndürülebilirliğin önemi
Left ventricular function after transcatheter aortic valve replacement: When reversibility matters
Juan Pablo De Brahi, Juan Maria Farina, Adrian Baranchuk
doi: 10.5543/tkda.2021.21256  Sayfalar 603 - 605
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Aort darlığı olan hastalarda TAVI sonrası sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunun düzelmesinin mortaliteye etkisi
Impact of the recovery of left ventricular ejection fraction after TAVI on mortality in patients with aortic stenosis
Barış Kılıçaslan, Barış Ünal, Bayram Arslan, Tuba Ekin, Erdem Özel, Faruk Ertaş, Hüseyin Dursun, Öner Özdoğan
doi: 10.5543/tkda.2021.66495  Sayfalar 606 - 614

EDITÖRYAL YORUM
3.
Friedewald formülünü bırakma zamanı mı? LDL-C hesaplaması için yeni denklemler
Is it time to abandon Friedewald formula? New equations for LDL-C calculation
Özcan Başaran
doi: 10.5543/tkda.2021.21265  Sayfalar 615 - 618
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Erişkinlerde LDL-C hesaplamasında Friedewald ve Martin formüllerinin karşılaştırılması
Comparison of Martin and Friedewald equation for estimated LDL-C in adults
Medine Alpdemir, Mehmet Fatih Alpdemir
doi: 10.5543/tkda.2021.90446  Sayfalar 619 - 626

EDITÖRYAL YORUM
5.
Araştırma bulgularının genelleştirilmesi ve taşınabilirliği: Randomize denemeler ve gözlemsel çalışmalar
Generalizability and transportability of research findings: Randomized trials vs observational studies
Oğuzhan Birdal, İbrahim Halil Tanboğa
doi: 10.5543/tkda.2021.21283  Sayfalar 627 - 629
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
6.
Gerçek yaşamda dabigatran ile inmeden korunma; Türkiye’den bir popülasyon örneği: D-SPIRIT kayıt çalışması
Dabigatran for stroke prevention in real life in a sample of population from Turkey: D-SPIRIT registry
Cihan Altın, Caner Topaloğlu, Nurullah Çetin, Onur Dalgıç, Veysel Yavuz, Emin Alioğlu, Nazile Bilgin, Cenk Ekmekçi, Nihat Pekel, Mehmet Emre Özpelit, Eşref Tunçer, Ebru İpek Türkoğlu, Kamil Tülüce, Umut Kocabaş, Kıvanç Yüksel, Uğur Önsel Türk
doi: 10.5543/tkda.2021.07734  Sayfalar 630 - 640

7.
Erken miyokart enfarktüs geçmişi olan koroner kalp hastalarında Çöpçü Reseptör Sınıf B Tip I gen varyantlarının araştırılması
Investigation of Scavenger Receptor Class B Type I gene variants in patients with coronary heart disease with a history of early myocardial infarction
Burcu Çaykara, Bengü Tokat, Ender Coşkunpınar, Özlem Küçükhüseyin, Deniz Kanca Demirci, Zehra Buğra, Gülçin Özkara, Oğuz Öztürk, Sadrettin Pençe, Hülya Yılmaz Aydoğan
doi: 10.5543/tkda.2021.08691  Sayfalar 641 - 653

8.
Enfektif endokarditle ilişkili ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda revaskülarizasyon stratejileri: STEMI-ENDO Kayıt Çalışması
Revascularization strategies in patients with infective endocarditis-related ST-elevation myocardial infarction: The STEMI-ENDO Registry
Ahmet Güner, Yeşim Uygun Kızmaz, Sabahattin Gündüz, Çağdaş Arslan, Serpil Özkan Öztürk, Elnur Alizade, Macit Kalçık, Serkan Kahraman, Cemalettin Akman, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2021.21173  Sayfalar 654 - 665

9.
Akut miyokart enfarktüslü hastalarda serum romatoid faktör düzeyi ile SYNTAX skoru I arasındaki ilişki
The relationship between serum rheumatoid factor level and SYNTAX score I in patients with acute myocardial infarction
Alaa Quisi, Huda Almadhoun, Gökhan Alıcı, Ömer Genç, Taner Şeker, İbrahim Halil Kurt
doi: 10.5543/tkda.2021.22457  Sayfalar 666 - 674

DERLEME
10.
Koroner akımın bilgisayarlı tomografiden türetilmiş FFR ile değerlendirilmesi: Avantajlar ve tuzaklar
Evaluation of coronary flow with computed tomography derived FFR: Advantages and pitfalls
İbrahim Altun, İlknur Altun
doi: 10.5543/tkda.2021.21012  Sayfalar 675 - 681

OLGU BILDIRISI
11.
Tüm koroner arterlerden köken alan ve pulmoner artere açılan kompleks fistül yapısının perkütan olarak kapatılması
Percutaneous closure of a complex fistula that originates from all coronary arteries and drains to the pulmonary artery
Ali Nazmi Çalık, Mustafa Azmi Sungur, Şükrü Akyüz
doi: 10.5543/tkda.2021.21059  Sayfalar 682 - 684

12.
Atipik göğüs ağrısı ile prezente olan konjenital parsiyel sol perikardın yokluğu olgusu
A case of congenital partial absence of the left pericardium presenting with atypical chest pain
Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen
doi: 10.5543/tkda.2021.21054  Sayfalar 685 - 687

13.
Dev ventriküler psödoanevrizma ve ilişkili egzantrik ciddi mitral yetersizliği: Cerrahi mi, takip mi?
Giant ventricular pseudoaneurysm and associated eccentric severe mitral regurgitation: Surgery or follow-up?
Serkan Asil, Veysel Özgür Barış, Suat Görmel, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2021.21148  Sayfalar 688 - 692

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
BT’de sol atriyal apendiks trombüsü tuzağından nasıl kurtuluruz?
How to deal with a pitfall for left atrial appendix thrombus on CT?
Çağdaş Topel, Sinem Aydın, Gamze Babur Güler
doi: 10.5543/tkda.2021.99079  Sayfa 693
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

15.
Kollateral dolaşımın bilgisayarlı tomografik anjiografi ile elde edilen oransal akım yedeğine etkisi
Impact of collateral circulation with fractional flow reserve derived from coronary computed tomography angiography
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Dries Belsack, Argacha Jean-François, Johan de Mey
doi: 10.5543/tkda.2021.04567  Sayfalar 694 - 695
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Konjenital perikard yokluğu
Congenital absence of the pericardium
Eyüp Aslan, İbrahim Cemal Maslak, Nevzat Karabulut
doi: 10.5543/tkda.2021.21132  Sayfalar 696 - 697
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
17.
Plasma proadrenomedullin level and severity of the disease in patients with isolated rheumatic mitral stenosis
Rujittika Mungmunpuntipantip, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.5543/tkda.2021.21268  Sayfa 698
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
18.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 699
Makale Özeti | Tam Metin PDF

WITHDRAWAL NOTICE
19.
WITHDRAWN: Effects of new drug interaction index on drug adherence in older patients with hypertension
Archives Of The Turkish Society Of Cardiology Editorial Office
doi: 10.5543/tkda.2021.W1  Sayfa 700
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2022 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale