Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (6)
Cilt: 49  Sayı: 6 - Eylül 2021
EDITÖRYAL YORUM
1.
Epikardiyal yağ: Bir yağ dokusundan daha fazlası
Epicardial fat: More than an adipose tissue
Göksel Çinier, Sanem Nalbantgil
doi: 10.5543/tkda.2021.21189  Sayfalar 427 - 429
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
ST segment yükselmesiz miyokart enfarktüsü olan hastalarda epikardiyal yağ dokusu yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyonu öngördürebilir
Epicardial fat tissue may predict new-onset atrial fibrillation in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction
Hayati Eren, Muhammed Bahadır Omar, Lütfi Öcal
doi: 10.5543/tkda.2021.50759  Sayfalar 430 - 438

3.
Tromboangiitis obliterans aktivitesine bağlı olarak otoimmünite faktörlerindeki farklılıklar
Differences in autoimmunity factors based on the activity of thromboangiitis obliterans
Abbas Shapouri-Moghadam, Seyed Jalil Tavakkol Afshari, Mohammad- Hadi Saeed Modaghegh, Mahmoud Mahmoudi, Hamid Reza Rahimi, Seyed Morteza Ehteshamfar
doi: 10.5543/tkda.2021.19014  Sayfalar 439 - 447

4.
Urallar popülasyonundaki Takayasu arterit hastalarında kardiyovasküler ve trombotik komplikasyonlarla ilişkili F2 (G20210A), F5 (G1691A), F7 (G10976A), F 13 (G13T), FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-I gen polimorfizmleri
Polymorphisms of F2 (G20210A), F5 (G1691A), F 7 (G10976A), F 13(G13T), FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-I genes and its association with thrombotic complications in patients suffering from Takayasu aortoarteritis of Urals population
Irina Borodina, Gezel Salavatova, Lubov Shardina
doi: 10.5543/tkda.2021.69741  Sayfalar 448 - 455

5.
Aksesuar yolu bulunan geniş ölçekli bir kohortun karakteristikleri: Yirmi yılı aşkın deneyimi vurgulayan retrospektif kesitsel bir çalışma
Characteristics of a large-scale cohort with accessory pathway(s): A cross-sectional retrospective study highlighting over a twenty-year experience
Suat Görmel, Salim Yaşar, Serkan Asil, Erhan Bozkurt, Serdar Fırtına, Hatice Tolunay, Veysel Kutay Vurgun, Erkan Yıldırım, Yalçın Gökoğlan, Barış Buğan, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Hasan Kutsi Kabul, Basri Amasyalı, Cem Barçın, Sedat Köse
doi: 10.5543/tkda.2021.90388  Sayfalar 456 - 462

6.
Varfarin kullanan hastalarda terapötik aralıkta geçen zaman ve terapötik aralıkta geçen zamanı etkileyen faktörler
Time in therapeutic range values of patients using warfarin and factors that influence time in therapeutic range
Lale Dinç Asarcıklı, Habibe Kafes, Taner Şen, Esra Gucuk İpek, Muhammet Cebeci, Murat Gül, Selçuk Kanat, Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/tkda.2021.21015  Sayfalar 463 - 473

EDITÖRYAL YORUM
7.
Kardiyoloji kliniklerinde kullanılan bilgilendirilmiş onam belgelerinin etik değerlendirmesi ve kurumsal standart yaklaşımın önemi
Ethical evaluation of informed consent forms used in the cardiology clinics and the importance of institutional standardized approach
Ufuk İyigün
doi: 10.5543/tkda.2021.21184  Sayfalar 474 - 476
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
8.
Kardiyoloji kliniklerinde kullanılan bilgilendirilmiş olur formlarının etik değerlendirmesi ve kurumsal standart yaklaşımın önemi
Ethical evaluation of informed consent forms used in cardiology clinics and the importance of institutional standardized approach
Aksüyek Savaş Çelebi, Perihan Elif Ekmekçi, Müberra Devrim Güner
doi: 10.5543/tkda.2021.55534  Sayfalar 477 - 487

DERLEME
9.
Elektrokardiyografik olarak belirgin olmayan oklüzyonlu miyokart enfarktüsünü tanımak ve taklitlerinden ayırt etmek: On adımda kateter laboratuvarına veya aksi yöne doğru
Recognizing electrocardiographically subtle occlusion myocardial infarction and differentiating it from mimics: Ten steps to or away from cath lab
Emre K. Aslanger, H. Pendell Meyers, Stephen W. Smith
doi: 10.5543/tkda.2021.21026  Sayfalar 488 - 500

OLGU BILDIRISI
10.
Feokromasitoma: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinin gözden kaçan geri döndürülebilir bir nedeni
Pheochromocytoma: An overlooked reversible cause of heart failure with reduced ejection fraction
Ali Çoner, Ali Gökhan Özyıldız
doi: 10.5543/tkda.2021.86087  Sayfalar 501 - 505

11.
Radyasyon arteritine bağlı üst ekstremite iskemisinin endovasküler tedavisi
Endovascular treatment of upper extremity ischemia due to radiation-induced arteritis
Fatih Yılmaz, Berhan Keskin, Zübeyde Bayram, Serdar Fidan, Ali Karagöz
doi: 10.5543/tkda.2021.49139  Sayfalar 506 - 508

12.
Elektrokardiyogram filtreleri: Müzik, matematik ve ST-yükselmeli miyokart enfarktüsü
Filtering electrocardiogram: Music, math, and ST-elevation myocardial infarction
Emre K. Aslanger, Kardelen Ohtaroğlu Tokdil, Hasan Tokdil, Kıvanç Yalın
doi: 10.5543/tkda.2021.40156  Sayfalar 509 - 511

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Homozigot ailevi hiperkolesterolemi ve aort kapak replasmanlı hastada kritik sol ana koroner darlığı
Critical left main coronary artery stenosis in a patient with homozygous familial hypercholesterolemia and aortic valve replacement
Nuri Köse, Tamer Kırat, Gökhan Ergün, İbrahim Altun, Fatih Akın
doi: 10.5543/tkda.2021.79137  Sayfa 512
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Akıllı telefon EKG cihazı ile kaydedilmiş AVNRT
AVNRT captured by smartphone ECG device
Kıvanç Yalın, Ahmet Kaya Bilge, Barış İkitimur, Zeki Öngen
doi: 10.5543/tkda.2021.02452  Sayfa 513
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
15.
Is distal radial access a “bridge too far” for routine use in acute coronary syndrome?
Marin Pavlov, Nikola Kos
doi: 10.5543/tkda.2021.21142  Sayfalar 514 - 515
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 516
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale