Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Prognostik nütrisyon indeksinin transkateter aortik kapak implantasyonu sonrası kısa dönem sağ kalıma etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 585-593 | DOI: 10.5543/tkda.2020.97709

Prognostik nütrisyon indeksinin transkateter aortik kapak implantasyonu sonrası kısa dönem sağ kalıma etkisi

Cafer Panç, Emre Yılmaz, İsmail Gürbak, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ), ciddi aort darlığında orta-yüksek riskli veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda, cerrahi aort kapak değişimine iyi bir alternatiftir. TAVİ çoğunlukla yaşlı hastalara uygulanmaktadır. Geleneksel risk faktörleri birçok komorbiditeyi içermesine rağmen yaşlı hastalara özgü fonksiyonel bozuklukları içermemektedir. Nütrisyonel ve enflamatuvar durumların her ikisini içeren basit ve kullanışlı bir parametre olan prognostik nütrisyon indeksi (PNİ), yaşlılardaki bu fonksiyonel bozulmayı yansıtır. Çalışmanın amacı, PNİ’nin TAVİ sonrası kısa dönem sağ kalım üzerine etkisini araştırmaktır.

YÖNTEMLER
TAVİ yapılan 302 hastada PNİ değeri hesaplandı. Çalışma popülasyonu PNİ’nin kestirim değerine göre iki gruba ayrıldı: PNİ >43.37 (n=213; %70) ve PNİ <43.37 (n=89; %30). TAVİ sonrası 30 günlük sağ kalımda PNİ’nin prediktif değerini değerlendirdik.

BULGULAR
Düşük PNİ değeri olan hastaların 30 günlük mortalitesi yüksek PNİ değeri olanlara göre daha yüksekti. (%3.3–%31.5; p<0.001). Majör vasküler komplikasyonlar ve kardiyak tamponadın düşük PNİ grubunda daha yüksek olduğu bulundu. 30 günlük sağ kalım için PNİ’nin kestirim değeri olan 43.37’nin özgüllüğü %94.3, duyarlılığı %74.3 ve negatif prediktif değeri %96.7 idi. PNİ, TAVİ sonrası 30 günlük mortalite için bağımsız risk faktörü olarak tespit edildi.

SONUÇ
Yüksek PNİ değerleri, kısa dönemde yüksek sağ kalım ve düşük TAVİ sonrası komplikasyonlarla ilişkili olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Aort stenozu, prognostic nütrisyon indeksi; transkateter aort kapak implantasyonu.

Effect of prognostic nutritional index on short-term survival after transcatheter aortic valve implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cafer Panç, Emre Yılmaz, İsmail Gürbak, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk. Effect of prognostic nutritional index on short-term survival after transcatheter aortic valve implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 585-593

Sorumlu Yazar: Cafer Panç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale