Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Orta Derece Koroner Arter Lezyonlarının İntravasküler Ultrason Bulguları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 88-93

Orta Derece Koroner Arter Lezyonlarının İntravasküler Ultrason Bulguları

Berkten BERKALP1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Semptomatik koroner arter hastalarında anjiografik olarak intermediate darlık şeklinde değerlendirilen lezyonlarla sıklıkla karşılaşılır. Revaskülarizasyona karar vermek için bu lezyonların daha ileri yöntemlerle değerlendirilmesi gereklidir. Bu problemin çözümünde bugün için geçerli tekniklerden birisi de intravasküler ultrason görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmada kantitatif koroner anjiografi ile yüzde çap darlığı 49,0 ± 6,5 bulunan 50 lezyonun kantitatif ve kalitatif değerlendirilmeleri intravasküler ultrason yardımıyla yapıldı. Kesit alan darlığı yüzdesi 33 ile 87 arasında değişmekte olup, ortalama plak yükü 67,0 ± 12,4 bulundu. Plak yükü lezyonların 18 (%36) inde %50-70 arasında iken, 26 (%52) sında %70'in üzerindeydi. Lümen alanı lezyonların 30 (%60) unda 4 mm2'nin altında bulundu. Plak eksantrisite indeksinin 0.4 ± 0,3 oluşu lezyonların eksantrik yapısını ifade etmekteydi. Lezyonların 25 (%50)'inde ileri derecede eksantrik plak yapısı gösteren hastalıksız duvar bölgesinin varlığı dikkati çekiyordu. Lezyonlar çoğunlukla yumuşak veya mikst plak yapısına sahipti ve kalsifikasyon lezyonların 8 (%16)'inde görüldü. Referans segmentlerin 17 (%34)'sinde ateroskleroz bulunmazken, 14 (%28)'ünde %40'ın üzerinde plak yükü bulundu. Yetersiz arteriyel remodeling lezyonların 14 (%28)'ünde saptandı. Kompansatuar dilatasyon ise 15 (%30) lezyonda belirlendi. Yetersiz arteriyel remodeling olan lezyonların plak yükünün daha az olduğu görüldü. Kantitatif koroner anjiografi ve intravasküler ultrason bulguları karşılaştırıldığında referans lümen çapları benzer olmasına rağmen, lezyon lümen çapları arasında anlamlı farklılık saptandı ( 1,8 ± 0,6 mm, 2,1 ± 0,5 mm, p<0,01 ). Sonuç olarak intravasküler ultrason intermediate anjiografik lezyonların incelenmesinde değerli bir teknik olup, ileri tetkik ve tedavinin planlanmasında yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: İntermediate lezyon, intravasküler ultrason, koroner anjiografi

Intermediate Coronary Artery Stenoses: An Intravascular Ultrasound Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Berkten BERKALP. Intermediate Coronary Artery Stenoses: An Intravascular Ultrasound Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 88-93
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale