Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Arter Hastalarında Dobutamin Stres Testi ile Transmitral Diyastolik Doppler A Dalgasının Sol Ventrikül Çıkış Yoluna Yansıma Süresinin (A-Ar süresi) Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(7): 432-436

Koroner Arter Hastalarında Dobutamin Stres Testi ile Transmitral Diyastolik Doppler A Dalgasının Sol Ventrikül Çıkış Yoluna Yansıma Süresinin (A-Ar süresi) Değerlendirilmesi

Bahadır DAĞDEVİREN1, Osman BOLCA1, Mehmet EREN1, Suat ALTINMAKAS1, Enis OĞUZ1, Osman AKDEMİR1, Yekta GÜRLERTOP1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Diyastolde, sol atrium kasılmasının oluşturduğu basınç dalgası (A) sol ventrikül apeksini dolaşarak sol ventrikül çıkış yoluna yansır (Ar). Transmitral diyastolik Doppler A dalgasının sol ventrikül çıkış yoluna yansıma süresi (A-Ar süresi) sol ventrikül katılığı ile ilişkilidir. Bu çalışmada, yeni bir diyastolik fonksiyon parametresi olan A-Ar süresinin koroner arter hastalığı ile olan muhtemel ilişkisini araştırdık. Bu amaçla koroner arter hastalığı (KAH) teşhis edilmiş 20 hasta ile KAH ihtimali düşük olarak değerlendirilen 10 hastaya dobutamin stres Doppler ekokardiyografi (DSE) testi uygulandı. Tüm hastaların istirahat ve yüksek dozda dobutamin infüzyonu (40 µg/kg/dak.) esnasında iki boyutlu, M-mod ve Doppler ekokardiyografi kayıtları alındı. Pulsed Wave (PW) Doppler ile transmitral A dalgasının sol ventrikül çıkış yoluna yansımasını temsil eden Ar dalgası, transdüser sample volümü apikal beş boşluk penceresinde aort kapağının 1-1.5 cm altına yerleştirilerek elde edildi. Doppler trasesinin zaman ekseninde A ve Ar dalgası tepe noktaları arasında ölçülen süre "A-Ar süresi" olarak tanımlandı. İki grup başlangıç Doppler ölçümleri arasında, A-Ar süresi, izovolümetrik relaksasyon zamanı (ĞVRT) ve E dalgası iniş hızı (E-Dec) dışındaki parametrelerde anlamlı farklılık gözlenmedi. A-Ar süresi KAH grubunda kontrol grubuna oranla azalmış (49±12 msn. -61±9 msn., p=0.01), IVRT uzamış (107±25 msn. -86±10 msn., p=0.01) ve E-Dec yavaşlamış bulundu (37.2±3 - 33.2±5 p<0.05). Koroner arter hastalarında, dobutamin stres testi ile A-Ar süresinde gözlenen bu farklılık belirginleşirken (39±10 msn. - 61±12 msn., p=0.009); kontrol grubunda anlamlı değişim tespit edilmedi. Koroner arter hastalarında atriyal kasılma dalgasının sol ventrikül çıkış yoluna yansıma süresi (A-Ar süresi), sağlıklı olgulara göre kısa bulundu. Dobutamin ile tetiklenen iskeminin bu süreyi daha da kısalttığı belirlendi. A-Ar süresi, ölçümü kolay, koroner arter hastalığı tanısında dobutamin stres testine katkısı olabilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: A-Ar süresi, dobutamin stres testi koroner arter hastalığı

Evaluation of the Transit Time of Doppler Derived Transmitral A Wave to Left Ventricular Outflow Tract (A-Ar Interval) by Dobutamine Stress Test in Patients with Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bahadır DAĞDEVİREN, Osman BOLCA, Mehmet EREN, Suat ALTINMAKAS, Enis OĞUZ, Osman AKDEMİR, Yekta GÜRLERTOP, Tuna TEZEL. Evaluation of the Transit Time of Doppler Derived Transmitral A Wave to Left Ventricular Outflow Tract (A-Ar Interval) by Dobutamine Stress Test in Patients with Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(7): 432-436
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale