TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (7)
Cilt: 26  Sayı: 7 - Ekim 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 388 - 391
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Korunma Kılavuzu Doğrultusunda Çokmerkezli Riskyük Çalışmasının Ara Sonuçları: Hesaplanan Kardiyovasküler Olay Riski %38 Azaltılıyor
Estimated Relative Cardiovascular Event Risk Reduction by 38%: Interim Results of the Multicenter Riskload Study, Implementing the Coronary Prevention Guidelines
Altan ONAT
Sayfalar 392 - 407

3.
İntrakoroner Stent İmplantasyonu: Altı Aylık Sonuçlar, Stent Restenozuna Etki Eden Faktörler
Intracoronary Stent Implantation: Six Months Results, Predictors of Stent Restenosis
Tevfik GÜRMEN, Erhan BABALIK, Murat GÜLBARAN, Servet ÖZTÜRK, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 408 - 415

4.
Koroner Bypass Cerrahisinde Greft Olarak Kullanılan Safen Veninin Hazırlanmasında Endotel Hasarı: Işık ve Elektron Mikroskopik İnceleme
Endothelial Injury During the Preparation of the Saphenous Vein for Use as Coronary Bypass Graft: A Light and Electron Microscopic Study
Hasan KARABULUT, Oya KARABULUT, Onur SOKULLU, Ahmet KORUKÇU, Hüseyin GERÇEKOĞLU, Murat DEMİRTAŞ, Hakan TOKLU, S. ARBAK, T. ŞAN
Sayfalar 416 - 424

5.
Kombine Hiperlipidemi'nin Halkımızdaki Sıklığı, Eşlik Eden Risk Faktörleri ve Koroner Nisbi Riski:TEKHARF Çalışması Verilerine Dayalı Yaklaşım
Prevalence of Combined Hyperlipidemia in Turkish Adults: A Population-based Study Indicating Different Risk Factor Associations in the Two Genders
Altan ONAT
Sayfalar 425 - 431

6.
Koroner Arter Hastalarında Dobutamin Stres Testi ile Transmitral Diyastolik Doppler A Dalgasının Sol Ventrikül Çıkış Yoluna Yansıma Süresinin (A-Ar süresi) Değerlendirilmesi
Evaluation of the Transit Time of Doppler Derived Transmitral A Wave to Left Ventricular Outflow Tract (A-Ar Interval) by Dobutamine Stress Test in Patients with Coronary Artery Disease
Bahadır DAĞDEVİREN, Osman BOLCA, Mehmet EREN, Suat ALTINMAKAS, Enis OĞUZ, Osman AKDEMİR, Yekta GÜRLERTOP, Tuna TEZEL
Sayfalar 432 - 436

OLGU
7.
Olgu Bildirileri Torakal Aort Patolojilerine Bağlı Aortobronşiyal Fistüller
Case Reports Hemoptysis Due To Thoracic Aortic Pathologies and Aortobronchial Fistulas
M. Murat DEMİRTAŞ, Mehmet KAPLAN, Yıldırım CÖMERTOĞLU, Sabri DAĞSALI, Azmi ÖZLER, Ulu SUNGU
Sayfalar 437 - 442

8.
Çocukluk Çağı Sistemik Lupus Eritematozusda Libman-Sacks Endokarditi ve Asandan Aortada Anevrizmatik Dilatasyon: Olgu Sunumu*
Libman - Sacks Endocarditis and Aneurysmatic Dilatation of the Ascending Aorta in Systemic Lupus Erythematosus of Childhood: Case Report*
Ahmet ÇELEBİ, Özgür KASAPÇOPUR, Levent SALTIK, Gülhis BATMAZ, Gülay AHUNBAY, Nil ARISOY
Sayfalar 443 - 445

9.
Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu: Ülkemizde İlk Uygulama
Heart and Lung Transplantation in Childhood: A Case Report
Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ, Fikret MALTEPE, Hasan HEPAĞUŞLAR, Adnan AKÇORAL, Aydanur KARGI, Kıvanç METİN, Özalp KARABAY, Murat ERTÜRK, Hüseyin OKUTAN, Akın TURAN, Cüneyt NARİN, Aylin ÖRER, Nilgün ÖZELSANCAK
Sayfalar 446 - 448

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale