Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obez hastalarda sağ ventriküler disfonksiyonunun saptanmasında miyokardiyal performans indeksi ile isovolumetrik kasılma fazındaki sağ ventriküler akselerasyonun karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 594-604 | DOI: 10.5543/tkda.2020.72246

Obez hastalarda sağ ventriküler disfonksiyonunun saptanmasında miyokardiyal performans indeksi ile isovolumetrik kasılma fazındaki sağ ventriküler akselerasyonun karşılaştırılması

Murat Ziyrek, Mehmet Sertaç Alpaydın
Konya Eğitim ve Araştıma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

AMAÇ
Obezitenin kalp yetersizliği için bir risk faktörü olduğu bilinmesine rağmen, bu konuda yapılmış çalışmaların çoğunda obezitenin sol kalp fonksiyonları üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada, obezite derecesinin sağ kalp fonksiyonları üzerine etkisini incelemeyi, farklı ekokardiyografik modalitelerin sağ ventriküler disfonksiyonu belirlemedeki duyarlılık ve özgüllüğünü karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Toplam 116 hasta çalışmaya dahil edildi. Dahil edilen hastalar beden kitle indeksine (BKİ) göre, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 4 gruba ayrıldı. Transtorasik ekokardiyografi ile sağ kalp fonksiyonları değerlendirildi.

BULGULAR
Sağ atriyum (RA) çapı; obez ve morbid obez grupta, sağ ventriül (RV) çapı ise sadece morbid obez grupta anlamlı derecede daha büyüktü. Sağ ventriküler isovolumetrik akselerasyon (R-IVA); fazla kilolu gruptan itibaren anlamlı derecede daha düşüktü (sırasıyla, p=0.020;
p<0.001; p<0.001). Miyokart performans indeksi (MPİ) ise fazla kilolu gruptan itibaren anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla, p=0.015; p<0.001; p<0.001) MPİ ile BKİ arasında güçlü pozitif korelasyon r=0.833, p<0.001), R-IVA ile BKİ arasında ise orta derecede negatif korelasyon = (-0.547, p<0.001) mevcuttu. Reciever operator curve analizi BKİ 30.50 kg/m2 kestirim değerinin R-IVA için %76.7 duyarlılık ve %72.3 özgüllük ile, BKİ 30.45 kg/m2 kestirim değerinin ise MPİ için %93.3 özgüllük ve %94.3 duyarlılıkla RV sistolik disfonksiyonunu öngördürdüğünü göstermiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada, bilinen hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde obezitenin sağ kalp fonksiyonlarını anlamlı derecede etkilediği ve obezite derecesi ile sağ kalp fonksiyonlarındaki bozulma arasında anlamlı korelasyon olduğu gösterilmiştir. Ayrıca BKİ’nin RV sistolik disfonksiyonunu
öngörmede tek başına kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzovolumetrik akselerasyon, myokard performans indeksi, obezite; sağ ventrikül.

Comparison of myocardial performance index and right ventricular myocardial acceleration during isovolumic contraction in detection of right ventricular dysfunction in obese patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Ziyrek, Mehmet Sertaç Alpaydın. Comparison of myocardial performance index and right ventricular myocardial acceleration during isovolumic contraction in detection of right ventricular dysfunction in obese patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 594-604

Sorumlu Yazar: Murat Ziyrek, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale