Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Teff tohumlu bitkisel çayın neden olduğu ciddi hipokalemiye bağlı döndürülmüş ani kardiyak ölüm: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 623-626 | DOI: 10.5543/tkda.2020.57996

Teff tohumlu bitkisel çayın neden olduğu ciddi hipokalemiye bağlı döndürülmüş ani kardiyak ölüm: Olgu sunumu

Murat Akçay, Serkan Yüksel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Obezite, yaygın bir sağlık sorunudur ve dünyada giderek artmaktadır. Geleneksel olmayan tedavilerin, özellikle bitkisel tedavi yöntemlerinin uygunsuz ve kontrolsüz kullanımı, kolay bulunabilirlik nedeniyle artmıştır. Bizim vakamızda, 41 yaşında erkek hastada evde çarpıntı, bilinç bulanıklığı ve ardından bayılma gelişti. Bilinç kaybının ardından kalp durması meydana geldi. Acil tıbbi ekip çağrıldı ve acil tıbbi ekip gelene kadar eşi tarafından hastaya kalp masajı yapıldı. Kardiyak arrestten beş dakika sonra monitörde ventriküler fibrilasyon saptandı ve hasta defibrile edildi. Fizik muayenede hipotansiyon ve taşikardi saptandı. Elektrokardiyografide hızlı idiyoventriküler ritim, yakalama ve füzyon vurularıyla birlikte DII, DIII, aVF derivasyonlarında belirgin J dalgası izlendi. Beyin manyetik rezonans görüntüleme, torasik tomografide kliniği açıklayacak bir patoloji saptanmadı ve koroner anjiyografi normal koroner arterler olarak raporlandı. Laboratuvar parametreleri K=2.23 mEq/L, kan gazında iyonize K=2.43 mEq/L, Na=142 mEq/L, Ca=9.3 mg/dL, kreatinin=1.6 mg/dL, pH=7.29, cTnI=0.12 (0–0.11 ng/mL) ve kütle CK-MB=8.3 (0–3.23 ng/mL) olarak tespit edildi. Sıvı ve elektrolit replasman tedavisinden sonra elektrokardiyografide sırasıyla atriyal fibrilasyon ile birlikte dar QRS ve sonra düzeltilmiş QT değeri 490 msn ile birlikte normal sinüs ritmi görüldü. Hasta takipte ekstübe edildi. Koroner arter hastalığı için bir risk faktörü, ilaç ya da madde kullanımı öyküsü ve duygusal veya fiziksel strese maruziyet yoktu. Kilo vermek için beş gündür yoğun bir şekilde “Teff” çayı aldığını belirtti. Hasta komplikasyonsuz taburcu edildi ve dokuz aydır asemptomatik takip edilmektedir. Kilo kaybı için uygun olmayan alternatiflerin kullanımı, özellikle Teff çayı gibi bitkisel tedaviler ve ilişkili yan etkiler, geniş kullanılabilirlik ve kolay erişim nedeniyle artmaktadır. Toplum bu konuda uyarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, obezite; düzeltilmiş ani kardiyak ölüm; teff çayı; kilo kaybı.

Resuscitated sudden cardiac death due to severe hypokalemia caused by teff grain herbal tea: A case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Akçay, Serkan Yüksel. Resuscitated sudden cardiac death due to severe hypokalemia caused by teff grain herbal tea: A case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 623-626

Sorumlu Yazar: Murat Akçay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale