Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner yavaş akım fenomeninde hücresel iskemi için yeni gösterge: Serbest DNA [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 558-565 | DOI: 10.5543/tkda.2020.45605

Koroner yavaş akım fenomeninde hücresel iskemi için yeni gösterge: Serbest DNA

Mustafa Yolcu1, Ali Dogan1, Nuri Kurtoglu1, Veysel Sabri Hancer2, Mehmet Gürbüzel3
1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Genetik, İstanbul
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Biyoloji, Erzincan

AMAÇ
Koroner yavaş akım fenomeni (KYAF) en az bir majör epikardiyal koroner arterde kan akımının distal damar yatağına geç ulaşması olarak tanımlanır. Serbest hücresel DNA (shDNA), hücre nükleuslarından serbestleşen ve dolaşımda serbest olarak tespit edilebilen DNA tipidir. Bu çalışmada, KYAF’de hücresel düzeyde iskeminin göstergesi olan shDNA düzeylerinin artıp artmadığını göstermeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu çalışmaya, 23 KYAF’lı ve 23 anjiyografik olarak normal koroner arterlere (NKA) sahip toplam 46 hasta alındı. Grupların shDNA düzeyleri, klinik, biyokimyasal ve anjiyografik özellikleri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Ortalama yaş KYAF grubunda 53.8±10.3 ve NKA grubunda 56.6±9.4 idi. Laboratuvar bulguları ve bazal klinik karekteristikleri yönünden gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Plazma shDNA düzeyleri KYAF’da 5.04±2.37 ng/µL, NKA’da 2.28±1.09 ng/µL olarak tespit edildi (p<0.001).

SONUÇ
Farklı invaziv ve noninvaziv çalışmalar KYAF’da miyokardiyal iskeminin varlığını göstermiştir. Çalışmamızda KYAF’lı hastalarda mikrovasküler bozukluğa bağlı olarak, hücresel düzeyde iskemi ve hasarın göstergesi olan shDNA düzeyinin anlamlı şekilde arttığını gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Serbest nükleik asit, koroner yavaş akım fenomeni; miyokardiyal iskemi.

New indicator of cellular ischemia in coronary slow-flow phenomenon: Cell-free DNA

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Yolcu, Ali Dogan, Nuri Kurtoglu, Veysel Sabri Hancer, Mehmet Gürbüzel. New indicator of cellular ischemia in coronary slow-flow phenomenon: Cell-free DNA. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 558-565

Sorumlu Yazar: Mustafa Yolcu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale