Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Esansiyel Hipertansif Hastalarda Endojen Digoksin Benzeri Faktör, Bazal İnsülin ve mikroalbuminürinin Kendi Aralarında ve Tansiyon Derecesi İle Olan İlişkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 545-550

Esansiyel Hipertansif Hastalarda Endojen Digoksin Benzeri Faktör, Bazal İnsülin ve mikroalbuminürinin Kendi Aralarında ve Tansiyon Derecesi İle Olan İlişkileri

Deniz ŞENTÜRK1, Ömer HERSEK1, Halil DURAN1, Nevzat UNUTMAZ1, Ayşe KEKOVALI1, Betül EMİROĞLU1, Lütfü ÇETİNKAYA1, Yavuz ERYILMAZ1
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Hipertansiyon humoral, psikojenik ve beslenme alışkanlığı gibi mekanizmalarla izah edilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda ise endojen digoksin benzeri faktör (EDLF) ve bazal insülin ile hipertansiyon arasında bir ilişki olduğu dikkati çekmiştir. Çalışmamızda da bu iki parametre ile beraber mikroalbuninürinin, birbirleri ve hipertansiyon derecesi ile olan münasebetlerini inceledik. Bu amaçla yapılan çalışma, 50 hipertansif ve 10 normotansif kontrol grubu arasında gerçekleştirildi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, ağırlık ortalamaları açısından fark yoktu. Çalışmaya alınan hiçbir olgunun metabolik, endokrin, hepatik ve da renal patolojisinin olmamasına titizlikle dikkat edildi. Plasma EDLF tayini için kompetitif immunoassay, insülin tayini için radioimmünoassay, mikroalbuminüri tayini için immunonephelometri yöntemleri kullanıldı. Çalışma sonucunda her iki grup arasında serum sodyum değerleri (p<0,0001), serum bazal insülin seviyeleri (p<0,001), serum endojen digoksin benzeri faktör düzeyleri (p<0,001) ve mikroalbuminüri miktarları açısından (p<0,05) anlamlı derecede fark bulundu. Serum sodyum değeri, bazal insülin seviyesi ve mikroalbuminüri düzeylerinin hem sistolik, hem de diastolik kan basıncı ile anlamlı olarak ilişkisi vardı. sonuçlar, hiperinsülinemi ve EDLF artışı ile tuzlu diyetle beslenmenin, hipertansiyon patogenezinde rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperransiyon. insülin direnci. endojen digoksin benzeri faktör, mikroalbuminüri

Interrelations of Endogenous Digoxin-like Factor, Basal Insulin and Microalbuminuria and Relation to Blood Pressure Level in Patients with Essential Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Deniz ŞENTÜRK, Ömer HERSEK, Halil DURAN, Nevzat UNUTMAZ, Ayşe KEKOVALI, Betül EMİROĞLU, Lütfü ÇETİNKAYA, Yavuz ERYILMAZ. Interrelations of Endogenous Digoxin-like Factor, Basal Insulin and Microalbuminuria and Relation to Blood Pressure Level in Patients with Essential Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 545-550
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale