Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Arter Cerrahisinde Ototransfüzyon Sisteminin Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 540-544

Koroner Arter Cerrahisinde Ototransfüzyon Sisteminin Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi

Ahmet KORUKÇU1, Hasan KARABULUT1, Remzi TOSUN1, Hakan GERÇEKOĞLU1, Mahmut AKYILDIZ1, Fehime KARAKOÇ1, Neşe ÇAM1, Onur SOKULLU1, Besim YİĞİTER1
İstanbul Prof Dr. Siyami Ersek Göğüs. Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi. İstanbul

Açık kalp cerrahisinin vazgeçilmez bir parçası olan homolog kan kullanımı ile ilgili komplikasyonların büyüklük ve sıklığı ile birlikte daha az homolog transfüzyon kullanma yöntemlerinin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunlardan biri olan preoperatif "Heamonestics Cell Saver" cihazı ile kanın toplanması, işlenmesi ve postoperatif dönemde hastaya geri verilmesi şeklindeki sistem, 1991-1993 yılları arasında hastanemizde elektif olarak ACBG cerrahisine alınan 500 hastadan 250 olguya uygulanıp diğer 250 olgu ile sonuçları karşılaştırıldı. Bu amaçla heparinazasyon öncesinde ve protamin sülfat verilmesinden sonra toplanan kan işlenerek postoperatif dönemde hastalara verildi. Çalışmada, hastalara verilen homolog kan miktarları 24 saatlik drenajları,toplanan ototransfüzyon kanı miktarı kaydedildi; postoperatif 0 ve 1. günler ile taburcu olma tarihlerinde hematolojik, biyokimyasal ve klinik değerlendirmeleri yapıldı. Ototransfüzyon grubunda homolog kan kullanımı 1.03 ± 0.1 Ü olurken, kontrol grubunda 3.22±0.25 Ü olarak bulundu (p<0.001). Yine çalışma grubunda 155 (% 62) hastaya transfüzyon yapılmazken, bu kontrol grubunda 70 (% 28) hasta olarak gerçekleşti. Postoperatif C3 değeri ototransfüzyon grubunda daha düşük ve aradaki fark anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, ototransfüzyon sisteminin klinik, hematolojik ve biyokimyasal dezavantajının saptanmaması, buna karşılık homolog kan kullanımındaki belirgin azalmayı ortaya koyması ile bu sistemin açık kalp cerrahisinde kullanılmasının faydalı olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Homolog kan. ototransfüzyon. aortokroner bypass

The Effect of Autotransfusion System Among Homologous Blood Usage in Coronary Artery Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet KORUKÇU, Hasan KARABULUT, Remzi TOSUN, Hakan GERÇEKOĞLU, Mahmut AKYILDIZ, Fehime KARAKOÇ, Neşe ÇAM, Onur SOKULLU, Besim YİĞİTER. The Effect of Autotransfusion System Among Homologous Blood Usage in Coronary Artery Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(9): 540-544
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale