Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Karotis stentleme sonrası gelişen psödoanevrizma: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 613-618 | DOI: 10.5543/tkda.2020.34609

Karotis stentleme sonrası gelişen psödoanevrizma: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi

Ahmet Güner1, Selçuk Pala2, Sabahattin Gündüz3, Şeyhmus Külahçıoğlu2, Ezgi Gültekin Güner1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3VM Pendik Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Karotis arter stentlemesi, karotis arter stenozunun tedavisinde son 30 yıldır yaygın olarak kullanılan girişimsel bir tedavi yöntemidir. Güncel literatürde, majör kardiyovasküler komplikasyonların tersine karotis psödoanevrizmasına (PA) daha az vurgu yapılmıştır. Karotis arter PA’sı, travma, spontan enfeksiyon, vaskülit veya iyatrojenik nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak, karotis stentlemeye ikincil PA oluşumu insidansı oldukça nadirdir. Daha nadir olarak tamamen semptomsuz olabilse de genellikle semptomlu (boyun şişmesi, sinir sıkışması, solunum sıkıntısı, ses kısıklığı, disfaji ve iskemik serebrovasküler olaylar) seyreder. Doppler ultrasonografi, kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve konvansiyonel anjiyografi temel tanı aracıdır. Tedavide cerrahi seçenek olarak primer kapatma, greft interpozisyonu dahil tarif edilmiştir. Endovasküler yaklaşım ile kapalı/çıplak metal stentin yerleştirilmesi cerrahiye alternatif bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Karotis arteri, ölüm; endovasküler tedavi; psödoanevrizma.

Pseudoaneurysm after carotid stenting: A case report and review of the literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Güner, Selçuk Pala, Sabahattin Gündüz, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ezgi Gültekin Güner. Pseudoaneurysm after carotid stenting: A case report and review of the literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 613-618

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale