Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Diyabetik Hastalarda Koroner Stent ile PTCA Sonuçlarının Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 110-114

Diyabetik Hastalarda Koroner Stent ile PTCA Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mehtap ŞİŞMAN1, Öner ENGİN1, Abdurrahman EKSİK1, Recep ÖZTÜRK1, Hasan KARABULUT1, Güvenç YÜKSEL1, Özer SOYLU1, Hasan SUNAY1, Aydın ÇAĞIL1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Diyabetes mellitus (DM) perkütan koroner anjiyoplasti ( PTCA) sonrası restenoz için major bir risk faktörü oluşturmaktadır. Son çalışmalar intrakoroner stentlerin PTCA ile kıyaslandıklarında restenozu önemli derecede azalttığını göstermektedir. Bununla beraber koroner stentlerin diyabetik hastalarda etkisi ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Çalışma kliniğimizde DM'da nativ koroner damarlarda PTCA ve stent sonuçlarının erken ve orta dönem kıyaslanmasını amaçlamıştır. PTCA uygulanan 63 diyabetik hasta PTCA grubunu, stent uygulanan 36 diyabetik hasta stent grubunu oluşturdu. Her iki grupta hastalar arasında klinik ve anjiyografik özellikler açısından önemli bir fark yoktu. Erken dönemde, işlem ve klinik başarısı, hastane içi dönemde gelişen major komplikasyonlar her iki grupta önemli bir fark göstermedi. 8 aylık toplam klinik takip sonucunda PTCA yapılan diyabetik grupta istenmeyen kardiyak olay oluşma toplamı stent uygulanan diyabetiklere göre anlamlı derecede yüksekti (%38'e %13.9 p=0.02). PTCA ve stent grubunda ölüm (%3.2 ve%2.8), akut miyokard infarktüsü (AMİ) (%3.2 ve %5.6), tekrar PTCA girişimi (%14.3 ve %2.8) benzer olmasına karşılık, PTCA grubunda koroner by-pass cerrahisi (KBG) (%17.5 ve %2.8 p =0.0001) önemli derecede yüksek bulundu. Toplam revaskülarizasyon PTCA grubunda %31.7 iken stent grubunda %5.6 (p=0.005) idi. Sonuç olarak PTCA yapılan hastalarda diyabetin orta dönem klinik izlemede restenozu yansıtan istenmeyen kardiyak olaylar açısından bir risk faktörü oluşturduğu; intrakoroner stentlerin ise bir risk faktörü oluşturmadığı düşünüldü ve diyabetik hastalarda intrakoroner stentlerin PTCA 'ya tercih edilmesinin daha uygun olabileceği sonucu çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler: Perkütan koroner anjiyoplasti, intrakoroner stent, diyabetes mellitus

Comparison of Coronary Stenting with Angioplasty in Diabetic Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehtap ŞİŞMAN, Öner ENGİN, Abdurrahman EKSİK, Recep ÖZTÜRK, Hasan KARABULUT, Güvenç YÜKSEL, Özer SOYLU, Hasan SUNAY, Aydın ÇAĞIL. Comparison of Coronary Stenting with Angioplasty in Diabetic Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(2): 110-114
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale