Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Protez kalp kapak trombozu olan hastalarda trombolitik tedavinin hemen sonrasında endotel fonksiyonlarında gözlenen iyileşme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 566-575 | DOI: 10.5543/tkda.2020.23621

Protez kalp kapak trombozu olan hastalarda trombolitik tedavinin hemen sonrasında endotel fonksiyonlarında gözlenen iyileşme

Beytullah Çakal1, Macit Kalçık2, Ahmet Güner3, Mahmut Yesin4, Mustafa Ozan Gürsoy5, Sabahattin Gündüz6, Süleyman Karakoyun4, Emrah Bayam7, Semih Kalkan6, Mehmet Özkan8
1İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Bağcilar, İstanbul
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
3Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
4Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Kars
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
6Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
7Umraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
8Ardahan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ardahan

AMAÇ
Protez kapak trombozu (PKT) gelişimi protez kalp kapaklı hastalarda ciddi bir komplikasyondur. Son zamanlarda trombolitik tedavi (TT) PKT tedavisinde ilk tercih olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha önceki çalışmalarda PKT hastalarında endotel disfonksiyonunun varlığı bildirilmiştir. Bu çalışmada, PKT hastalarında TT sonrasında endotel fonksiyonlarında olan değişiklikleri araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu çalışmaya TT öncesi ve sonrası prospektif olarak takip edilen 85 PKT hastası [kadın: 53 (%62,3), ortalama yaş: 48,7±13,9 yıl] dahil edildi. Tüm hastalar transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirildi. Tüm hastalarda düşük doz ultra yavaş infüzyon rejimine göre TT uygulandı. Endotel fonksiyonları reaktif hipereminin neden olduğu akım aracılı genişleme (Flow Mediated Dilation, FMD) ölçülmesi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışmaya 38 (%44,7) tıkayıcı ve 47 (%55,3) tıkayıcı olmayan PKT hastası alındı. Tıkayıcı PKT hastaları tıkayıcı olmayan PKT hastalarına göre daha düşük bazal FMD değerlerine sahiplerdi (%5,31±0,76 ve %5,87±0,84; p=0,003). TT 79 (%92,9) PKT hastasında başarılı idi. Ortama FMD değerleri başarılı TT grubunda TT sonrasında anlamlı olarak yükseldi (%5,65±0,86 ve %7,13±1,26; p<0,001). Başarısız TT grubunda TT sonrası FMD değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmedi (%5,07±0,61 ve %5,38±0,95; p=0,371). Tıkayıcı PKT olan hastalarda TT sonrasında FMD değerleri anlamlı olarak yükseldi (%5,31±0,76 ve %8,22±1,15; p<0,001). Fakat, tıkayıcı olmayan PKT hastalarında TT sonrası FMD değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmedi (%5,87±0,84 ve %6,11±0,95; p=0,276).

SONUÇ
Bu çalışmada, tıkayıcı PKT hastalarında başarılı TT’nin bozulan endotel fonksiyonlarının düzelmesine katkı sunabildiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, endotel fonksiyonları; akım aracılı dilatasyon; protez kapak trombozu; transözofajiyal ekokardiyografi.

Improvement of endothelial function early after thrombolytic therapy in patients with prosthetic heart valve thrombosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Beytullah Çakal, Macit Kalçık, Ahmet Güner, Mahmut Yesin, Mustafa Ozan Gürsoy, Sabahattin Gündüz, Süleyman Karakoyun, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Mehmet Özkan. Improvement of endothelial function early after thrombolytic therapy in patients with prosthetic heart valve thrombosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 566-575

Sorumlu Yazar: Macit Kalçık, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale