Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde inhale nitrik oksit kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 196-202 | DOI: 10.5543/tkda.2015.23255

Pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde inhale nitrik oksit kullanımı

Erkut Öztürk1, Sertaç Haydin2, İbrahim Cansaran Tanıdır1, İsa Özyılmaz1, Yakup Ergül1, Ersin Erek2, Alper Güzeltaş1, Ender Ödemiş1, İhsan Bakır2
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada pediatrik kardiyoloji yoğun bakım ünitesi’nde tedavi amaçlı inhale nitrik oksit (iNO) kullanılan olgular değerlendirildi.

YÖNTEMLER
2011–2012 yılları arasında pediatrik kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde iNO kullanılan 32 olgu çalışmaya alındı. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup I (ameliyat sonrası hastalar), Grup II (diretken pulmoner hipertansiyonlu yenidoğan hastalar), Grup III (primer hipertansiyon veya Eisenmenger Sendrom’lu hastalar). Yaş, cinsiyet, ağırlık, primer tanı, kan örneği, pulmoner arter basıncı (PAB), sistemik arteryel basınç (SAB), oksijen satürasyonu değerleri incelendi.

BULGULAR
Grup I’de 25 olgu, Grup II’de 3 olgu, Grup III’te 4 olgu mevcuttu. Olguların ortanca yaşı 7 ay (dağılım, 2 gün–10 yaş) ve ortanca ağırlığı 8 kg (dağılım, 3–40 kg) idi. iNO ortanca başlama zamanı 12 saat (dağılım, 1–48 saat) ve ortanca kullanım süresi 24 saat (dağılım, 12–168 saat) idi. İNO öncesi ortalama sistolik PAB 40±15 mmHg, ortalama SAB 57±18 mmHg, PAB/SAB=0.69, oksijen satürasyonu %88’idi. Olguların iNO sonrası PAB 24±9 mmHg, SAB 60±12 mmHg, PAB/SAB=0.40, oksijen satürasyonu %98’idi. Pulmoner arter basıncı ve PAB/SAB oranı anlamlı olarak düşerken, satürasyonda yükselme saptandı (p<0.05). Yedi hasta takip sırasında kaybedildi (Grup I, n=5; Grup II, n=1; Grup III, n=1).

SONUÇ
İNO etkin bir şekilde pulmoner arter basıncını azaltmaktadır. Pediatrik kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde iNO’nun etkin kullanımının pulmoner hipertansif krizin yönetiminde mortalite ve morbidite üzerinde olumlu etkisi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kardiyak yoğun bakım, nitrik oksit

Use of inhaled nitric oxide in pediatric cardiac intensive care unit

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erkut Öztürk, Sertaç Haydin, İbrahim Cansaran Tanıdır, İsa Özyılmaz, Yakup Ergül, Ersin Erek, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş, İhsan Bakır. Use of inhaled nitric oxide in pediatric cardiac intensive care unit. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 196-202

Sorumlu Yazar: Erkut Öztürk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale