Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Patent duktus arteriyozuslu hastaların tedavisinde eş zamanlı asetaminofen ve ibuprofen kullanımına yönelik artmış eğilim [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 605-612 | DOI: 10.5543/tkda.2020.03902

Patent duktus arteriyozuslu hastaların tedavisinde eş zamanlı asetaminofen ve ibuprofen kullanımına yönelik artmış eğilim

Roya Oboodi1, Khadijeh Sadat Najib1, Hamid Amoozgar2, Shahnaz Pourarian1, Mozhgan Moghtaderi1, Nima Mehdizadegan2, Fatemeh Sabzevari1
1Yenidoğan Araştırma Merkezi, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Şiraz, İran  
2Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şiraz, İran

AMAÇ
Prematüre yenidoğanlarda duktus arteriyozusun kendiliğinden kapanması sıklıkla başarısız olur ve bu durum artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilebilir. Açıklığın kapanmasını sağlamak için ilk olarak farmakolojik tedavi uygulanmakta olup çeşitli steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, asetaminofeni ibuprofen ile birleştirmenin patent duktus arteriyozus (PDA) tedavisinde bu ilaçların tek tek kullanımından daha etkili olup olmadığını belirlemekti.

YÖNTEMLER
Bu randomize, kontrollü çalışmaya, PDA’lı 154 prematüre yenidoğan alındı. Hastalar 3 gruba randomize edildi: Asetaminofen grubu (n=67), ibuprofen grubu (n=68) ve kombinasyon ilaç grubu (n=19). İlaca başlamadan önce ve birinci ve ikinci tedavi kürünü tamamladıktan sonra ekokardiyografi yapıldı. Üç tedavi yönteminin güvenliğini değerlendirmek için kan belirteçleri ölçüldü.

BULGULAR
İlk tedavi küründen sonra asetaminofen grubundaki bebeklerin %76.1’inde, ibuprofen grubundakilerin %76.4’ünde ve kombinasyon tedavi grubunun %78.9’unda PDA’nın kapandığı görüldü (p=0.97). İkinci bir tedavi küründen sonra kapanma oranı asetaminofen grubunda %43.7, ibuprofen grubunda %62.5 ve kombinasyon grubunda %100 idi. Kullanılan üç tedavi yöntemine ilişkin herhangi bir komplikasyon yoktu.

SONUÇ
Asetaminofen ve ibuprofenin birlikte kullanımı PDA’nın kapatılmasında etkili bir seçenek olabilir. Bu sonuçları doğrulamak için daha büyük örneklem büyüklüğüne sahip başka çalışmaların yürütülmesi tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Asetaminofen, ibuprofen; yenidoğan; patent duktus arteriyozus.

Positive tendency toward synchronous use of acetaminophen and ibuprofen in treating patients with patent ductus arteriosus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Roya Oboodi, Khadijeh Sadat Najib, Hamid Amoozgar, Shahnaz Pourarian, Mozhgan Moghtaderi, Nima Mehdizadegan, Fatemeh Sabzevari. Positive tendency toward synchronous use of acetaminophen and ibuprofen in treating patients with patent ductus arteriosus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(6): 605-612

Sorumlu Yazar: Mozhgan Moghtaderi, Iran
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale