TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (4)
Cilt: 47  Sayı: 4 - Haziran 2019
EDITÖRYAL YORUM
1.
Koroner yavaş akımda kardiyak biyobelirteçler: Endokan ve omentin-1
Cardiac biomarkers in coronary slow flow: Endocan and omentin-1
Kaan Okyay
PMID: 31219435  doi: 10.5543/tkda.2019.14701  Sayfalar 249 - 250

ARAŞTIRMA
2.
Biyobelirteçler koroner yavaş akım patogenezini anlamamıza yardımcı olabilir mi? Koroner yavaş akım fenomeninde endokan ve omentin-I
Can biomarkers help us to understand the pathogenesis of coronary slow flow? Endocan and omentin-I in slow coronary flow phenomenon
Serhat Sığırcı, Remzi Sarıkaya, Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Saadet Pilten Güzel, Gökhan Çetinkal, İmran Önur, Kadriye Orta Kılıçkesmez
PMID: 31219439  doi: 10.5543/tkda.2018.27708  Sayfalar 251 - 257

3.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi
Association of cardiac adaptations with NT-proBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect
Barış Kılıçaslan, Selim Ekinci, Mustafa Kurşun, Erdem Özel, Hatice Solmaz, Ali Kemal Çabuk, Nihan Kahya Eren, Hüseyin Dursun
PMID: 31219453  doi: 10.5543/tkda.2018.84408  Sayfalar 258 - 264

4.
Coil ile transkateter patent duktus arteriyozus kapatılması ve izlem sonuçları
Transcatheter coil occlusion of patent ductus arteriosus and follow-up results
Sezen Ugan Atik, İrfan Levent Saltık
PMID: 31219441  doi: 10.5543/tkda.2019.35405  Sayfalar 265 - 272

5.
Short-term mortality of patients with saddle pulmonary embolism: A single-center study
Reza Hajizadeh, Samad Ghaffari, Hamid Rajebi, Hadiseh Kavandi, Elnaz Javanshir, Golshan Fahimi, Sahar Ghodratizadeh
PMID: 31219452  doi: 10.5543/tkda.2019.77292  Sayfalar 273 - 280

6.
Düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kronik kalp yetersizliği hastalarında ElastPQ ultrasonografi ile elde edilen karaciğer sertlik değeri NYHA evresi ile artar
Liver stiffness value obtained with ElastPQ ultrasound increases with NYHA class in chronic heart failure patients and reduced ejection fraction
Yahya Kemal İçen, Abdullah Orhan Demirtaş, Ayşe Selcan Koç, Hilmi Erdem Sümbül, Mevlut Koç
PMID: 31219449  doi: 10.5543/tkda.2018.62282  Sayfalar 281 - 293

7.
Alt ekstremite manyetik rezonans anjiyografi incelemelerinde popliteal arter dallanma paternlerinin araştırılması: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezi deneyimi
Investigation of popliteal artery branching patterns in magnetic resonance angiography examinations: Experience of Kayseri Education and Research Hospital
Aysel Özaşlamacı
PMID: 31219451  doi: 10.5543/tkda.2019.69027  Sayfalar 294 - 300

8.
Artmış karotis intima-media kalınlığı için sınır değerleri belirlemede yaş göz önünde bulundurulmalıdır
Age should be considered in cut-off values for increased carotid intima-media thickness
Ayşe Selcan Koç, Hilmi Erdem Sümbül
PMID: 31219455  doi: 10.5543/tkda.2018.94770  Sayfalar 301 - 311

OLGU BILDIRISI
9.
Nadir bir transkateter aortik kapak replasmanı komplikasyonu: Serbest yüzen koni uç
A rare complication of transcatheter aortic valve replacement: Free-floating nose cone
Derya Tok, Kumral Cagli, Halil Lütfi Kısacık
PMID: 31219443  doi: 10.5543/tkda.2019.45808  Sayfalar 312 - 314

10.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve Osborn dalgası
Osborn wave and new-onset atrial fibrillation related to hypothermia after synthetic cannabis (bonsai) abuse
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
PMID: 31219440  doi: 10.5543/tkda.2018.30513  Sayfalar 315 - 318

11.
Mozaik trizomi 14 ve aorta-pulmoner pencere birlikteliği: Bir olgu sunumu
Mosaic trisomy 14 and aorta-pulmonary window association: A case report
Fatma Hilal Yilmaz, Mehmet Burhan Oflaz, Nuriye Tarakçı, Tamer Baysal, Hüseyin Altunhan
PMID: 31219438  doi: 10.5543/tkda.2018.25273  Sayfalar 319 - 323

12.
İsotretinoin ile ilişkili olası Kounis sendromu: Olgu sunumu ve diğer kardiyovasküler yan etkilerin literatür derlemesi
Isotretinoin-associated possible Kounis syndrome: A case report and a review of other cardiovascular side effects reported in the literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
PMID: 31219450  doi: 10.5543/tkda.2018.67055  Sayfalar 324 - 328

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Beklenmedik pacemaker komplikasyonu: Tüm leadler sol kalpte
Unexpected pacemaker complication: all implanted leads on the left heart
Çağlar Kaya, Burcu Çakır, Fatih Mehmet Uçar, Mustafa Adem Yılmaztepe
PMID: 31219444  doi: 10.5543/tkda.2019.47596  Sayfa 329
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kardiyak lenfoma
Cardiac lymphoma
Kumral Cagli, Ceren Yağmur Doğru, Mustafa Özdemir, Nesrin Turhan, Zehra Gölbaşı
PMID: 31219448  doi: 10.5543/tkda.2018.59487  Sayfa 330
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

15.
Tubular thrombus-in-transit detected initially on computed tomography scan
Ali Hosseinsabet, Negar Omidi, Shapour Shirani, Mojtaba Salarifar
PMID: 31219434  doi: 10.5543/tkda.2019.02067  Sayfa 331
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Çift taraflı interatriyal bağlantının üç boyutlu ekokardiyografi ile görüntülenmesi
Three-dimensional echocardiographic imaging of a double-barrel interatrial communication
Konstantinos C. Theodoropoulos, Fulya Avci Demir, Spyridon Zidros, Alexandros Papachristidis, Mark Monaghan
PMID: 31219436  doi: 10.5543/tkda.2019.14992  Sayfa 332
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
17.
Akut ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda görünür trombüs aspirasyon materyali ile no-reflow ve hastane içi ölüm oranı arasındaki ilişki
The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with acute anterior ST-elevation myocardial infarction
Murat Akçay
PMID: 31219446  doi: 10.5543/tkda.2019.54058  Sayfalar 333 - 334
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

18.
Yazar cevabı -Akut ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda görünür trombüs aspirasyon materyali ile no-reflow ve hastane içi ölüm oranı arasındaki ilişki
Reply to Entitled -The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with anterior ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention
Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Oğuz Akkuş
PMID: 31219447  doi: 10.5543/tkda.2019.58492  Sayfa 334
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

19.
aVR'de pozitif T dalgası: Sadece bir ayna yansıması mı yoksa gerçek mi?
Positive T Wave in aVR: Is It just a mirror reflection or the virtual?
Elif Hande Özcan Çetin, Mehmet Serkan Çetin
PMID: 31219437  doi: 10.5543/tkda.2019.24539  Sayfalar 335 - 336
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

20.
Yazar cevabı - aVR'de pozitif T dalgası: Sadece bir ayna yansıması mı yoksa gerçek mi?
Authors reply - Positive T Wave in aVR: Is it just a mirror reflection or real?
Yahya Kemal İçen, Abdullah Orhan Demirtaş, Hasan Koca, Mevlüt Koç
PMID: 31219442  doi: 10.5543/tkda.2019.44903  Sayfa 336
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

UZLAŞI RAPORU
21.
Yazarlık: Güvenilirlikten hesap verebilirliğe editörlerin iletişim ağından yansımalar
Authorship: from credit to accountability reflections from the editors’ network
Fernando Alfonso, Parounak Zelveian, Ean Jacques Monsuez, Michael Aschermann, Michael Boehm, Alfonso Buendia Hernandez, Tzung Dau Wang, Ariel Cohen, Sebija Izetbegovic, Anton Doubell, Dario Echeverri, Nuray Enç, Ignacio Ferreira- González, Anetta Undas, Ulrike Fortmüller, Plamen Gatzov, Carmen Ginghina, Lino Goncalves, Addad Faouzi, Mahmoud Hassanein
PMID: 31219445  doi: 10.5543/tkda.2019.53897  Sayfalar 337 - 344
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DIĞER YAZILAR
22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
PMID: 31219454  Sayfa 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale