TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (2)
Cilt: 44  Sayı: 2 - Mart 2016
EDITÖRYAL YORUM
1.
Resüsitasyon sonrası bakımda hedefli ısı yönetimi veya terapötik hipotermi
Targeted temperature management, or therapeutic hypothermia, in post-resuscitation care
Gülbin Aygencel
PMID: 27111305  doi: 10.5543/tkda.2016.66814  Sayfalar 93 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Is glomerular filtration rate a marker of severity of coronary heart disease?
Tevfik Ecder
PMID: 27111306  doi: 10.5543/tkda.2016.34901  Sayfalar 98 - 99
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
ST yükselmeli miyokart enfarktüsü sonrası gelişen kalp durması nedeniyle tedavi amaçlı hipotermi uygulanan hastalarda nörolojik sonlanım: Üçüncü basamak merkez tecrübesi
Neurologic outcome in patients with cardiac arrest complicating ST elevation myocardial infarction treated by mild therapeutic hypothermia: The experience of a tertiary institution
Emre Aruğaslan, Mehmet Karaca, Kazım Serhan Özcan, Ahmet Zengin, Mustafa Adem Tatlısu, Emrah Bozbeyoğlu, Seçkin Satılmış, Özlem Yıldırımtürk, İbrahim Yekeler, Zekeriya Nurkalem
PMID: 27111307  doi: 10.5543/tkda.2015.76436  Sayfalar 100 - 104

4.
Protez kapak endokarditinde uzun dönem hayatta kalma oranları: Türkiye’de tek merkez sonuçlarımız
Long-term outcome in patients with prosthetic valve endocarditis: results from a single center in Turkey
Yeşim Güray, Esra Gücük İpek, Burak Acar, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Fatih Uçar, Habibe Kafes, Lale Asırcıklı, Gizem Çabuk, Burcu Demirkan, Ümit Güray
PMID: 27111308  doi: 10.5543/tkda.2015.21504  Sayfalar 105 - 113

5.
Çıkan aort anevrizması olan hastalarda miyokart performans indeksinin değerlendirilmesi ve aort esnekliği ile ilişkisi
Assessment of myocardial performance index and its association with aortic elasticity in patients with ascending aortic aneurysm
Ahmet Oytun Baykan, Mustafa Gür, Gülhan Yüksel Kalkan, Armağan Acele, Taner Şeker, Ömer Şen, Abdürrezzak Börekçi, Mevlüt Koç, Murat Çaylı
PMID: 27111309  doi: 10.5543/tkda.2016.09451  Sayfalar 114 - 122

6.
Glomerül filtrasyon hızının koroner kalp hastalığı şiddeti üzerine etkileri
Effects of glomerular filtration rate on the severity of coronary heart disease
Berkay Ekici, Aslı Tanındı, Irmak Sayın
PMID: 27111310  doi: 10.5543/tkda.2015.48323  Sayfalar 123 - 129

7.
Kararlı koroner arter hastalarında koroner kollateral dolaşımı ile subklinik hipotiroidizm ve serum tiroid hormonu düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between serum thyroid hormone levels, subclinical hypothyroidism, and coronary collateral circulation in patients with stable coronary artery disease
Mehmet Ballı, Mustafa Çetin, Hakan Taşolar, Onur Kadir Uysal, Mahmut Yılmaz, Mine Durukan, Zafer Elbasan, Murat Çaylı
PMID: 27111311  doi: 10.5543/tkda.2015.00905  Sayfalar 130 - 136

8.
Türkiye’de kısa dönem takibin yüksek-riskli hipertansiyonlu hastalarda kardiyovasküler risk üzerine etkisi: Gözlemsel bir çalışma
Influence of short-term follow-up on cardiovascular risk status among high-risk hypertensive patients in Turkey: an observational study
Omer Kozan, Rıskman Study Group
PMID: 27111312  doi: 10.5543/tkda.2016.04324  Sayfalar 137 - 147

OLGU BILDIRISI
9.
İki taraflı anormal kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisi birlikteliğinde subtotal kor triatriatum sinister
Subtotal cor triatriatum sinister associated with bilateral partial anomalous pulmonary venous return
Onur Işık, Muhammet Akyuz, Mehmet Fatih Ayık, Yuksel Atay
PMID: 27111313  doi: 10.5543/tkda.2015.51812  Sayfalar 148 - 150

10.
Vasküler tıkaç ile kapatılan inen aort ile sol alt pulmoner ven arasında arteriyovenöz fistül
Arteriovenous fistula between descending aorta and left inferior pulmonary vein: Closure with vascular plugs
Mustafa Kösecik, Nurullah Doğan, Bahri Elmas
PMID: 27111314  doi: 10.5543/tkda.2015.28235  Sayfalar 151 - 153

11.
Kabartı işareti: Transkateter aort kapak implantasyonunda valvuloplasti esnasında aortik balon rüptüründen önce görülen anüler rüptürün habercisi
Bulging sign: A precursor of annular rupture observed before aortic balloon rupture during valvuloplasty in transcatheter aortic valve implantation
Hacı Ahmet Kasapkara, Abdullah Nabi Aslan, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 27111315  doi: 10.5543/tkda.2016.26830  Sayfalar 154 - 157

12.
Perkütan koroner girişim sonrası gelişen spontan spinal epidural hematom: Erken tanı, erken girişim ve iyi sonuç
Spontaneous spinal epidural hematoma developing after percutaneous coronary intervention: early diagnosis, early intervention, and good outcome
Ferhat Özyurtlu, Nurullah Çetin, Nihat Pekel, Mehmet Emre Özpelit
PMID: 27111316  doi: 10.5543/tkda.2015.68957  Sayfalar 158 - 160

13.
Takotsubo kardiyomiyopatisinde bir handikap: Dinamik çıkım yolu obstrüksiyonu
A handicap in Takotsubo cardiomyopathy: dynamic outflow obstruction
Muhammed Keskin, Veysel Ozan Tanık, Ayça Gümüşdağ, Özlem Yıldırımtürk
PMID: 27111317  doi: 10.5543/tkda.2015.32762  Sayfalar 161 - 165

14.
Uzun süreli direngen atriyum fibrilasyonunda pulmoner ven izolasyonunun sağlanması kriyobalon ablasyonun tek etkisi midir?
Is achievement of pulmonary vein isolation the only effect of cryoballoon ablation in long-standing persistent atrial fibrillation?
Tolga Aksu, Kıvanç Yalın, Ebru Gölcük, Tumer Erdem Guler
PMID: 27111318  doi: 10.5543/tkda.2016.61994  Sayfalar 166 - 169

15.
Hipertrofik kardiyomiyopatili hastada perikart efüzyonu ile karışan dev sol atriyal apendiks
Giant left atrial appendage that appeared as pericardial effusion in hypertrophic cardiomyopathy
Fatih Kahraman, Hatem Arı
PMID: 27111319  doi: 10.5543/tkda.2016.49017  Sayfa 170
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
The importance of the X-ray
Alejandro Quijada-fumero, Luis Álvarez-acosta, Ana Laynez-carnicero
PMID: 27111320  doi: 10.5543/tkda.2016.98123  Sayfa 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Oldukça nadir bir durum: Sağ atriyum trombüsünün kistik dönüşümü
Cystic transformation of right atrial thrombus: a rare condition
Ali Rıza Akyüz
PMID: 27111321  doi: 10.5543/tkda.2016.67513  Sayfa 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Hipertrofik kardiyomiyopatili hastada çok sayıda sol ventrikül kriptleri
Multiple left ventricular crypts in patient with hypertrophic cardiomyopathy
Fatih Bayrak, Ali Buturak, Atilla Damlacık, Sinan Dağdelen
PMID: 27111322  doi: 10.5543/tkda.2016.33045  Sayfa 173
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Left circumflex artery and coronary sinus vein connection detected after mitral-valve replacement
Ali Hosseinsabet, Alimohamad Hajzeinali
PMID: 27111323  doi: 10.5543/tkda.2016.39111  Sayfa 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DAVETLI DERLEME
20.
İleri evre kalp yetersizliği ve mekanik destek cihazlarının geleceği: Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Uzlaşı Raporu
Future of advanced heart failure and mechanical support devices: A Cardiology-Cardiovascular Surgery Consensus Report
Mehmet Birhan Yılmaz, Ahmet Rüçhan Akar, Ahmet Ekmekçi, Sanem Nalbantgil, Leyla Elif Sade, Mehmet Eren, Gökçen Orhan, Mustafa Özbaran, Tahir Yağdı, Şeref Alp Küçüker, Ali Gürbüz, Lale Tokgözoğlu
PMID: 27111324  doi: 10.5543/tkda.2016.34662  Sayfalar 175 - 188

EDITÖRE MEKTUP
21.
Editöre Mektup - Red cell distribution width and contrast-induced nephropathy in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention
Somsri Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit
PMID: 27111325  doi: 10.5543/tkda.2016.34280  Sayfa 189

22.
Editörün Yanıtı - Red cell distribution width and contrast-induced nephropathy in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention
Somsri Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit
PMID: 27111326  Sayfalar 189 - 190

23.
Editöre Mektup - Noncompaction on scleroderma
Sinda Zarrouk Mahjoub, Josef Finsterer
PMID: 27111327  doi: 10.5543/tkda.2016.35040  Sayfalar 190 - 191

24.
Editörün Yanıtı - Noncompaction and scleroderma
Sinda Zarrouk Mahjoub, Josef Finsterer
PMID: 27111328  Sayfa 191

DIĞER YAZILAR
25.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale