TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - Ocak 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
Avrupa Kardiyoloji Derneği Miyokart Revaskülarizasyonu Kılavuzu 2014 güncellemesi ne yenilikler getirdi?
What is new in the European Society of Cardiology 2014 update on myocardial revascularization guidelines?
Aylin Yıldırır
PMID: 25655843  doi: 10.5543/tkda.2015.27612  Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)
Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014)
Leyla Elif Sade
PMID: 25655844  doi: 10.5543/tkda.2015.73780  Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Aort Hastalıkları Kılavuzu’nda öne çıkanlar
Highlights from the 2014 European Society of Cardiology Guidelines for Aortic Diseases
Musluhittin Emre Erkuş, Recep Demirbağ
PMID: 25655845  doi: 10.5543/tkda.2015.15943  Sayfalar 12 - 17
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Hipertansiyonlu ve normal tansiyonlu kişilerde kan basıncı değişkenliği ile nötrofil/lenfosit oranı arasındaki ilişki
The relationship between neutrophil to lymphocyte ratio and blood pressure variability in hypertensive and normotensive subjecs
Barış Kılıçaslan, Hüseyin Dursun, Sermin Kaymak, Mehmet Aydın, Cenk Ekmekçi, İbrahim Susam, Öner Özdoğan
PMID: 25655846  doi: 10.5543/tkda.2015.10594  Sayfalar 18 - 24

5.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında perikart sıvı birikimi mortalite öngördürücüsüdür
Pericardial effusion predicts mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Can Yücel Karabay, Gokhan Gol, Arzu Kalayci, Alev Kilicgedik, Merve Ciftci, Hakan Gunen
PMID: 25655847  doi: 10.5543/tkda.2015.27109  Sayfalar 25 - 30

6.
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan sol ön inen arter miyokart köprülerinin morfolojik ve fonksiyonel özellikleri ile koroner arter hastalığı ilişkisinin değerlendirilmesi
The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease
Alper Aydın, Rahmi Çubuk, Mehmet Mahir Atasoy, Tayfun Gürol, Ozer Soylu, Bahadır Dağdeviren
PMID: 25655848  doi: 10.5543/tkda.2015.23672  Sayfalar 31 - 37

7.
Foramen ovale açıklığının perkütan kapatılmasıyla tekrarlayan kriptojenik inmenin önlenmesi; manyetik rezonans görüntüleme ve Holter monitörizasyonu ile bir yıllık izlem çalışması
Prevention of recurrent cryptogenic stroke with percutaneous closure of patent foramen ovale; one year follow-up study with magnetic resonance imaging and Holter monitoring
Ahmet Hakan Ateş, Hamza Sunman, Kudret Aytemir, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Mehmet Akif Topcuoğlu, Kader Karlı Oğuz, Levent Şahiner, Ergün Barış Kaya, Lale Tokgözoğlu, Giray Kabakçı, Ali Oto
PMID: 25655849  doi: 10.5543/tkda.2015.68148  Sayfalar 38 - 46

EDITÖRYAL YORUM
8.
PFO’yu kapatalım mı?
Should we close PFO?
Hakan Güllü
PMID: 25655850  doi: 10.5543/tkda.2015.91471  Sayfalar 47 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
9.
Sol ventrikül geometrisi diyabetli hastalarda koroner akım rezervini etkiler
Left ventricle geometry affects coronary flow reserve in diabetic patients
Gülhan Yüksel Kalkan, Mustafa Gur, Zafer Elbasan, Ahmet Oytun Baykan, Osman Kuloğlu, Durmuş Yıldıray Şahin, Taner Şeker, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Ömer Şen, Hakan Uçar, Sinan Kırım, Murat Çaylı
PMID: 25655851  doi: 10.5543/tkda.2015.59432  Sayfalar 49 - 57

EDITÖRYAL YORUM
10.
Diyabetli hastalarda sol ventrikül yeniden şekillenmesi koroner akım rezervini etkilemektedir: Mekanizması nedir?
Left ventricular remodeling impacts coronary flow reserve in diabetic patients: what is the mechanism?
Bahar Pirat
PMID: 25655852  doi: 10.5543/tkda.2015.93604  Sayfalar 58 - 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
11.
Atriyum fibrilasyonlu (AF) hastalarda AF yönetimi ve kardiyovasküler risk profilinin değerlendirilmesi: Uluslararası, gözlemsel, kesitsel REALISE AF çalışması Türkiye verileri
Evaluation of atrial fibrillation (AF) management and cardiovascular risk profile in AF patients: data from Turkish patients in the international observational cross-sectional REALISE AF trial
Erdem Diker, Gokmen Bellur, Nurten Yildiz, Cemil Izgi, Lisa Naditch-brûlé
PMID: 25655853  doi: 10.5543/tkda.2015.93530  Sayfalar 60 - 74

OLGU BILDIRISI
12.
Bir hastada ameliyat sonrası iki adet kardiyak psödoanevrizma
Double cardiac pseudoaneurysm in a postoperative patient
Tahereh Davarpasand, Ali Hosseinsabet
PMID: 25655854  doi: 10.5543/tkda.2015.06777  Sayfalar 75 - 77

13.
Akut lenfoblastik lösemili hastada dasatinib kullanımına bağlı pulmoner hipertansiyon: Olgu sunumu
Dasatinib-induced pulmonary hypertension in acute lymphoblastic leukemia: case report
Gülten Taçoy, Atiye Çengel, Zübeyde Nur Özkurt, Sedat Türkoğlu
PMID: 25655855  doi: 10.5543/tkda.2015.41763  Sayfalar 78 - 81

14.
On yedi kilogram ağırlığında bir çocukta “Evolution Sistemi” kullanılarak transvenöz lead’in başarıyla çıkarılması
Successful transvenous lead extraction using the Evolution System in a 17-kg child
Yakup Ergül, İsa Özyılmaz, Alper Güzeltaş, Hasan Tahsin Tola
PMID: 25655856  doi: 10.5543/tkda.2015.65188  Sayfalar 82 - 85

15.
Kalp tamponadı ile ortaya çıkan nadir yerleşimli dev kist hidatik
An uncommon localization of a giant hydatid cyst presenting with cardiac tamponade
İrfan Şahin, Berk Özkaynak, Burak Ayça, Ertuğrul Okuyan
PMID: 25655857  doi: 10.5543/tkda.2015.59207  Sayfalar 86 - 88

16.
Dekstrokardi ve situs inversus bulunan bir hastada biventriküler ICD yerleştirilmesi
Implantation of a biventricular ICD in a patient with dextrocardia with situs inversus
Veysel Kutay Vurgun, Demet Menekşe Gerede, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
PMID: 25655858  doi: 10.5543/tkda.2015.05435  Sayfalar 89 - 92

17.
Stent balonunun rüptürüne bağlı gelişen koroner stentin yerinden oynaması
Dislodgement of coronary stent due to rupture of stent balloon
Burak Ayça, Ertuğrul Okuyan, İrfan Şahin, Mustafa Hakan Dinçkal
PMID: 25655859  doi: 10.5543/tkda.2015.02761  Sayfalar 93 - 94

DAVETLI DERLEME
18.
Kalp transplantasyonu: Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat sürecinde bakım ve sonrasında izleme
Heart transplantation: preoperative evaluation, perioperative management, postoperative follow-up
Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil, Mustafa Özbaran
PMID: 25655860  doi: 10.5543/tkda.2015.27628  Sayfalar 95 - 108

NASIL YAPALIM?
19.
Pulmoner hipertansiyon ekokardiyografik olarak nasıl değerlendirilir?
How to assess pulmonary hypertension with echocardiography?
Serpil Eroğlu
PMID: 25655861  doi: 10.5543/tkda.2015.91657  Sayfalar 109 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
20.
Larinks kanserinin endomiyoperikart metastazı
Endomyopericardial metastasis from laryngeal cancer
Sabahattin Gündüz, Ertuğrul Zencirci
PMID: 25655862  doi: 10.5543/tkda.2015.25488  Sayfa 117
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

21.
Non-invasive estimation of pericardial effusion volume by three-dimensional speckle-tracking echocardiography (From the MAGYAR-Path Study)
Attila Nemes, Péter Domsik, Anita Kalapos, Tamás Forster
PMID: 25655863  doi: 10.5543/tkda.2015.20165  Sayfa 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Mitral yapılardan köken alan birden fazla kalp miksoması
Multiple cardiac myxomas originating in mitral apparatus
Hakan Erkan, Gülhanım Kırış, Gülay Uzun Hekimoğlu
PMID: 25655864  doi: 10.5543/tkda.2015.93720  Sayfa 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

23.
Çıkarılma işlemi esnasında kırılan kalp pili elektrodunun, FlexCath yönlendirilebilir kılıf ile çıkarılması: Yeni bir yöntem
Removal of broken lead in the extraction process using the FlexCath steerable sheath; a new technique
Mehmet Emin Kalkan, Uğur Arslantaş, Mustafa Akçakoyun, Serdar Demir
PMID: 25655865  doi: 10.5543/tkda.2015.69337  Sayfa 120
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

24.
Kateter laboratuvarında konstriktif perikardit
Constrictive pericarditis in catheterization laboratory
Göknur Tekin
PMID: 25655866  doi: 10.5543/tkda.2015.38658  Sayfa 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
25.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 122
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale