Akut lenfoblastik lösemili hastada dasatinib kullanımına bağlı pulmoner hipertansiyon: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 78-81 | DOI: 10.5543/tkda.2015.41763

Akut lenfoblastik lösemili hastada dasatinib kullanımına bağlı pulmoner hipertansiyon: Olgu sunumu

Gülten Taçoy1, Atiye Çengel1, Zübeyde Nur Özkurt2, Sedat Türkoğlu1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Pulmoner hipertansiyon (HT) ortalama pulmoner arter basıncının 25 mmHg’nin üzerine çıktığı patolojik durumdur. Pulmoner arteriyel hipertansiyon ise prekapiller pulmoner HT tipi olup, farklı etiyolojik nedenlere bağlı ortaya çıkan, benzer patolojik ve klinik bulgulara neden olan hayatı tehdit eden, pulmoner vasküler direncin yükselmesi ile karakterize bir durumdur. Dasatinib ikili Src/Abl kinaz inhibitörüdür ve imatinibe göre BCR/ABL kinaz afinitesi daha yüksektir ve kronik myelositik lösemide ve Filadelfiya kromozomu pozitif olan akut lenfoblastik lösemide (ALL) kullanılmaktadır. Biz ALL tedavisinde dasatinib kullanımına bağlı olarak pulmoner HT gelişen ve bosentan kullanımı ile düzelen olguyu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, dasatinib, hipertansiyon, pulmoner.

Dasatinib-induced pulmonary hypertension in acute lymphoblastic leukemia: case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülten Taçoy, Atiye Çengel, Zübeyde Nur Özkurt, Sedat Türkoğlu. Dasatinib-induced pulmonary hypertension in acute lymphoblastic leukemia: case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 78-81

Sorumlu Yazar: Gülten Taçoy, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale