TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (5)
Cilt: 41  Sayı: 5 - Temmuz 2013
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF 2012: Genel ve koroner mortalite ile metabolik sendrom prevalansı eğilimleri
Turkish Adult Risk Factor Study survey 2012: overall and coronary mortality and trends in the prevalence of metabolic syndrome
Altan Onat, Murat Yüksel, Bayram Köroğlu, H. Ali Gümrükçüoğlu, Mesut Aydın, H. Altuğ Çakmak, Ahmet Karagöz, Günay Can
PMID: 23917000  doi: 10.5543/tkda.2013.15853  Sayfalar 373 - 378

2.
Koroner arter hastalarında insan trombosit antijen-1 gen polimorfizmi ile klopidogrel direnci ilişkisi
Relationship between human platelet antigen-1 gene polymorphism and clopidogrel resistance in patients with coronary artery disease
İbrahim Halil Tanboğa, Mehmet Mustafa Can, Alper Özkan, Hacer Ceren Tokgöz, Taylan Akgün, Fatih Koca, Mustafa Kurt, Cihangir Kaymaz
PMID: 23917001  doi: 10.5543/tkda.2013.97253  Sayfalar 379 - 385

EDITÖRDEN
3.
Editöryal Yorum: Klopidogrel direnci ve genetik faktörler
Clopidogrel resistance and genetic factors
Alev Arat Özkan
PMID: 23917002  doi: 10.5543/tkda.2013.49196  Sayfalar 386 - 388

ARAŞTIRMA
4.
Diyabeti olmayan akut koroner sendromlu hastalarda HbA1c düzeyi ile koroner arter hastalığı ciddiyeti arasındaki ilişki
Relationship between HbA1c levels and coronary artery severity in nondiabetic acute coronary syndrome patients
Ahmet Göktuğ ERTEM, Hüseyin Bağbancı, Harun Kılıç, Ekrem Yeter, Ramazan Akdemir
PMID: 23917003  doi: 10.5543/tkda.2013.95666  Sayfalar 389 - 395

EDITÖRDEN
5.
Editöryal Yorum: Diyabeti olmayan akut koroner sendromlu hastalarda HbA1c düzeyi ile koroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki
Relationship between HbA1c levels and coronary artery severity in nondiabetic acute coronary syndrome patients
Cem Barçın
PMID: 23917004  Sayfalar 396 - 398
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
6.
Akut koroner sendromlu hastalarda yüksek eritrosit dağılım genişliği koroner kollaterallerin yokluğu ile ilişkilidir
Increased red cell distribution width level is associated with absence of coronary collateral vessels in patients with acute coronary syndromes
Mustafa Duran, Onur Kadir Uysal, Özgür Günebakmaz, Yücel Yılmaz, Fatih Akın, Oğuzhan Baran, Mehmet Tuğrul İnanç, Namık Kemal Eryol, Ali Ergin, Abdurrahman Oğuzhan, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 23917005  doi: 10.5543/tkda.2013.86244  Sayfalar 399 - 405

7.
Hipertansiyonlu hastalarda valsartan ve amlodipin tek tablet kombinasyonunun etkinlik ve güvenliliği (PEAK çalışması)
Efficacy and safety of valsartan and amlodipine single-pill combination in hypertensive patients (PEAK study)
Pınar Kızılırmak, Mehmet Berktaş, Mehmet Rıdvan Yalçın, Bülent Boyacı
PMID: 23917006  doi: 10.5543/tkda.2013.60052  Sayfalar 406 - 417

8.
Güçlendirilmiş eksternal kontrpulsasyon tedavisi kronik kalp yetersizliği olan hastalarda kognitif fonksiyonları iyileştirir
Treatment with enhanced external counterpulsation improves cognitive functions in chronic heart failure patients
Güliz Kozdağ, Pervin İşeri, Gökçen Gökçe, Gökhan Ertaş, Fatih Aygün, Ayşe Kutlu, Kathy Hebert, Dilek Ural
PMID: 23917007  doi: 10.5543/tkda.2013.24366  Sayfalar 418 - 428

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
9.
Zayıflama amacıyla altın çilek meyve özü hapı kullanan 14 yaşında obez hastada gelişen bir idiyopatik ventriküler taşikardi olgusu
A case of idiopathic ventricular tachycardia in a 14-year-old obese patient due to golden berry fruit extract pills for weight loss
Hakkı Şimşek, Adnan Doğan, Musa Şahin, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
PMID: 23917008  doi: 10.5543/tkda.2013.83548  Sayfalar 429 - 432

OLGU BILDIRISI
10.
Trizomi 18 ve çift çıkışlı sağ ventrikül tanılı bir bebekte sağ ventrikül çıkım yolu stenti ile perkütan palyasyon
Percutaneous right ventricle outflow tract stenting in a patient with trisomy 18 associated with double outlet right ventricle
Erkut Öztürk, Ender Ödemiş, Neslihan Kıplapınar
PMID: 23917009  doi: 10.5543/tkda.2013.07717  Sayfalar 433 - 435

11.
İmplante edilebilir loop recorder ile tanı konulan katekolaminerjik polimorf ventriküler taşikardili bir olgu
Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia detected by an implantable loop recorder in a child
Yakup Ergül, Neslihan Kiplapinar, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
PMID: 23917010  doi: 10.5543/tkda.2013.96155  Sayfalar 436 - 439

12.
Embolize olan bir koroner stentin çıkarılması: Değişik yaklaşımların kombinasyonu
Retrieval of embolized coronary stent: combination of various approaches
Cem Barçın, Uygar Çağdaş Yüksel, Hasan Kutsi Kabul, Emre Yalçınkaya
PMID: 23917011  doi: 10.5543/tkda.2013.83773  Sayfalar 440 - 444

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Kalıntı mitral paravalvüler kaçağı nedeniyle ikinci kez yapılan perkütan kapatma işlemi ve oluşan cihaz embolisinin başarılı tedavisi
A second percutaneous closure due to residual mitral paravalvular leak and successful treatment of device embolization
Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Mehmet Sıddık Ülgen, Ömer Göktekin
PMID: 23917012  doi: 10.5543/tkda.2013.48447  Sayfalar 445 - 447

OLGU BILDIRISI
14.
Sol koroner arterin pulmoner arterden köken aldığı dilate kardiyomiyopatiyi taklit eden bir olgu
Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery presenting as dilated cardiomyopathy
Ali Rahmi Bakiler, Kayı Eliaçık, Seda Köse, Yüksel Atay
PMID: 23917013  doi: 10.5543/tkda.2013.46020  Sayfalar 448 - 450

NASIL YAPALIM?
15.
Miyokart Noncompaction Kardiyomiyopatisini Nasıl Tanırız ?
How to Diagnose Noncompaction Cardiomyopathy ?
Omaç Tüfekçioğlu, İbrahim Etem Çelik
PMID: 23917014  doi: 10.5543/tkda.2013.98223  Sayfalar 451 - 454
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRYAL YORUM
16.
Editöryal Yorum - Klinik çalışmaların sonuçlarını tanımlarken, kanıtların türü ile kullanılan dilin uygunluğuna ilişkin açıklama
Statement on matching language to the type of evidence used in describing outcomes data
Vedat Sansoy
PMID: 23917015  Sayfa 455
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Çalışmayan Fontan sirkülasyonunda pulmoner arter darlığına stent implantasyonu sonrası klinik ve hemodinamik düzelme
Clinical and Hemodynamic Improvement after Stent Implantation for Pulmonary Stenosis in Failing Fontan Circulation
Ahmet Çelebi, Abdullah Erdem, Reyhan Dedeoğlu, İlker Kemal Yücel
PMID: 23917016  doi: 10.5543/tkda.2013.88261  Sayfa 456
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Anevrizmatik sağ pulmoner arterin özofagus basısına bağlı yutma güçlüğü
Dysphagia due compression of right pulmonary artery aneurysm to the esophagus
Mehmet Kayrak, Halil İbrahim Erdoğan, Oguzhan Yıldırım
PMID: 23917017  doi: 10.5543/tkda.2013.83704  Sayfa 457
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Yeni tanı alan aritmojenik sağ ventrikül displazisi vakasında eşzamanlı saptanan büyük sağ ventrikül apikal trombüsü
Case images: Concomitant diagnosis of a large apical right ventricular thrombus in a newly diagnosed case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia
Ahmet Taha Alper, Barış Güngör, Ahmet Murat, Ceyhan Türkkan
PMID: 23917018  doi: 10.5543/tkda.2013.36699  Sayfa 458
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
20.
Persistan sol süperiyor vena kava ve sağ ventriküler süngerimsi miyokart ile ilişkili dört yaprakçıklı aortik kapak
Quadricuspid aortic valve associated with persistent left superior vena cava and right ventricular noncompaction cardiomyopathy
Mehmet Doğan, Hüseyin Bağbancı, Aysel Türkvatan, Ekrem Yeter
PMID: 23917019  doi: 10.5543/tkda.2013.29498  Sayfa 459
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
21.
Geniş QRS kompleksli taşikardisi olan bir hastada Lewis kayıtlarının önemi
The importance of Lewis leads in a patient with wide QRS complex tachycardia
İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Turgay İsik, Ahmet Kaya
PMID: 23917020  doi: 10.5543/tkda.2013.68700  Sayfa 460
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
22.
Editore Mektup
Serum gamma-glutamyltransferase and the burden of atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome
Yavuzer Koza, Ziya Şimşek, Muhammed Hakan Taş
PMID: 24059010  doi: 10.5543/tkda.2013.99896  Sayfa 461

23.
Editörün Yanıtı
Author's Reply
Mustafa Duran
PMID: 24059011  Sayfa 462
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Pulmoner tromboemboli tedavisi için heparin kullanırken intrakraniyal kanama gelişen ve masif pulmoner tromboemboli nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan hastada tedavi yönetimi
Letter to the Editor
Yavuzer Koza, Feyzullah Beşli, Mesut Keçebaş, Mehmet Fethi Alişir, Fatih Güngören
PMID: 24059012  Sayfa 463

25.
Yazarın Yanıtı - Pulmoner tromboemboli tedavisi için heparin kullanırken intrakraniyal kanama gelişen ve masif pulmoner tromboemboli nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan hastada tedavi yönetimi
Authors Reply
Feyzullah Beşli, Mesut Keçebaş, Mehmet Fethi Alişir, Fatih Güngören
PMID: 24059013  Sayfalar 463 - 464
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Editöre Mektup
Multimodal imaging approach to intracardiac masses for proper diagnosis, measurement and definitive surgery
Barış Buğan, Zekeriya Arslan, Şevket Balta, Uğur Küçük, Sait Demirkol, Lütfi Çağatay Onar
PMID: 24059014  Sayfa 465

27.
Yazarın Yanıtı
Authors Reply - Multimodal imaging approach to intracardiac masses for proper diagnosis, measurement and definitive surgery

PMID: 24059016  Sayfalar 465 - 466
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Takotsubo kardiyomiyopatisi hakkında klinik deneyimimiz ve ülkemizden bildirilen ilk olgu serisi
Editöre Mektup: ‘’Takotsubo Kardiyomiyopatisi Hakkında Klinik Deneyimimiz ve Ülkemizden Bildirilen İlk Olgu Serisi ’’
Yusuf Karavelioğlu, Emrah Ereren
PMID: 24059017  Sayfa 467

DIĞER YAZILAR
29.
Uzman Yanıtları: Günümüz yoğun bakım uygulamalarında ECMO hangi hastalara endikedir?
Answers of specialist
Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil
Sayfalar 468 - 469
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 470
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale