TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (2)
Cilt: 41  Sayı: 2 - Mart 2013
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de atriyum fibrilasyonu epidemiyolojisi; çok merkezli AFTER çalışmasının ön sonuçları
Epidemiology of atrial fibrillation in Turkey: preliminary results of the multicenter AFTER study
Faruk Ertaş, Hasan Kaya, Zekeriya Kaya, Serkan Bulur, Nuri Köse, Mehmet Gül, Nihan Kahya Eren, Çağlar Emre Çağlıyan, Bayram Köroğlu, Bülent Vatan, Göksel Acar, Murat Yüksel, Mehmet Zihni Bilik, Selçuk Gedik, Ziya Şimşek
PMID: 23666295  doi: 10.5543/tkda.2013.18488  Sayfalar 99 - 104

2.
Beta-blokerlerle tedavi edilmekte olan kalp yetersizlikli hastalarda kardiyopulmoner egzersiz testinin prognostik değeri
The prognostic value of the cardiopulmonary exercise test in patients with heart failure who have been treated with beta-blockers
Clémentine Dufay-bougon, Annette Belin, Ziad Said Dahdouh, Sophie Barthelemy, Jean-paul Mabire, Rémi Sabatier, Paul Milliez, Gilles Grollier
PMID: 23666296  doi: 10.5543/tkda.2013.87404  Sayfalar 105 - 112

EDITÖRDEN
3.
Beta-bloker çagında kalp yetersizliği prognozunun belirlenmesinde egzersiz testi: Zamana meydan okumak
Standing the test of time: exercise testing for heart failure prognosis in the beta-blocker era
Marc Simon, Özlem Soran
PMID: 23666297  doi: 10.5543/tkda.2013.08504  Sayfalar 113 - 114

ARAŞTIRMA
4.
Ekokardiyografik olarak ölçülen epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve hipertansiyon ilişkisi
Association of epicardial adipose tissue thickness by echocardiography and hypertension
Serpil Eroğlu, Leyla Elif Sade, Aylin Yıldırır, Özlem Demir, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 23666298  doi: 10.5543/tkda.2013.83479  Sayfalar 115 - 122

5.
Nötrofilin lenfosite oranının izole koroner arter ektazisi varlığı ile ilişkisi
Association of neutrophil to lymphocyte ratio with presence of isolated coronary artery ectasia
Turgay Isik, Erkan Ayhan, Hüseyin Uyarel, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Mahmut Uluganyan, Mehmet Ergelen, Abdurrahman Eksik
PMID: 23666299  doi: 10.5543/tkda.2013.17003  Sayfalar 123 - 130

6.
Kardiyak cihazlara bağlı olarak gelişen enfektif endokardit; 15 olgunun analizi
Cardiac device related infective endocarditis; analysis of 15 cases
Mehmet Ali Elbey, Nihan Kahya Eren, Mehmet Emin Kalkan, Sinan Demirtaş, Fatih Kahraman, M. Raşit Sayın, Mustafa Oylumlu, Fethullah Kayan
PMID: 23666300  doi: 10.5543/tkda.2013.32708  Sayfalar 131 - 135

7.
Açıklanamayan çarpıntı nedeniyle elektrofizyolojik çalışma yapılan hastalarda yaşam kalitesi ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi
Anxiety levels and quality of life assessment in patients that underwent an electrophysiologic study due to unexplained palpitations
Mehmet Fatih Özlü, Osman Yıldırım, Alim Erdem, Serkan Öztürk, Suzi Selim Ayhan, Fatih Canan, Mehmet Yazıcı
PMID: 23666301  doi: 10.5543/tkda.2013.87120  Sayfalar 136 - 140

OLGU BILDIRISI
8.
Atriasept ASD kapatma cihazı ile atriyal septal defektin transkateter kapatılması sırasında süperiyor vena kava akımının tıkanması
Obstruction of superior vena cava flow during transcatheter atrial septal defect closure with the Atriasept ASD occluder
Nihan Kahya Eren, Uğur Kocabaş, Cem Nazlı, Oktay Ergene
PMID: 23666302  doi: 10.5543/tkda.2013.95580  Sayfalar 141 - 143

9.
Apikal hipertrofik kardiyomiyopatili bir hastada koroner arter ile pulmoner arter arasındaki fistülün perkütan yolla kapatılması
Percutaneous closure of the coronary artery-pulmonary artery fistula in a patient with apical hypertrophic cardiomyopathy
Murat Sünbül, Nurdan Papila Topal, Tarık Kıvrak, Bülent Mutlu
PMID: 23666303  doi: 10.5543/tkda.2013.31799  Sayfalar 144 - 147

10.
Kompleks ostiyum sekundum tipi atriyal septal defektleri olan üç olguda Amplatzer septal tıkayıcı cihaz ile üç farklı teknik kullanılarak perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatılması
Percutaneous transcatheter atrial septal defect closure with Amplatzer septal occluder device using three different techniques in three adult patients with complex ostium secundum type atrial defects
Teoman Kılıç, Tayfun Şahin, Ertan Ural
PMID: 23666304  doi: 10.5543/tkda.2013.79745  Sayfalar 148 - 153

11.
Renal hücre karsinomunun inferiyor vena kava tutulumu olmadan kardiyak metastazı: Olgu sunumu
Cardiac metastasis of renal cell carcinoma without inferior vena cava involvement: case report
Melih Topçuoğlu, Yakup Yeşilkaya, Abidin Kılınçer
PMID: 23666305  doi: 10.5543/tkda.2013.80445  Sayfalar 154 - 156

12.
İnfluenza virüs A (H1N1)/2009 enfeksiyonuyla oluşan kronik perikart efüzyonu
Chronic pericardial effusion secondary to a influenza virus A (H1N1)/2009 infection
Juan F. Martín - Lázaro, Carlos Homs, Rafael Benito, Antonio San Pedro, Miguel A. Suárez
PMID: 23666306  doi: 10.5543/tkda.2013.18827  Sayfalar 157 - 160

13.
Fetusta kritik aort darlığı için balon valvuloplasti: Olgu sunumu
Balloon valvuloplasty for critical aortic stenosis in a fetus: a case report
Ahmet Gül, Arda Saygılı, Sultan Kavuncuoğlu, Yavuz Ceylan
PMID: 23666307  doi: 10.5543/tkda.2013.38801  Sayfalar 161 - 165

DERLEME
14.
Akut koroner sendromların yeni antitrombosit ilaçlar ile tedavi stratejisinde öne çıkan konular
Prominent features of management strategies in acute coronary syndromes with the new oral antiplatelet agents
Rasim Enar
PMID: 23666308  doi: 10.5543/tkda.2013.42716  Sayfalar 166 - 171

NASIL YAPALIM?
15.
Floroskopi kullanmaksızın yatak başında geçici pil elektrodu nasıl yerleştirilir?
How temporary pacemaker electrode is implanted without using fluoroscopy?
Mehmet Özaydın, Fatih Kahraman
PMID: 23666309  doi: 10.5543/tkda.2013.79364  Sayfalar 172 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Kawasaki hastalığı geçirmiş bir çocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasının trombozu ve buna bağlı olarak gelişen kronik sol ön inen arter tıkanması
Chronic left anterior descending artery occlusion due to giant left main coronary artery aneurysm thrombosis in a young patient with a history of Kawasaki disease
Aleks Değirmencioğu, Alpay Çeliker, Ahmet Akyol, Gökmen Gemici
PMID: 23666310  doi: 10.5543/tkda.2013.85382  Sayfa 175
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Kardiyak arrest ile kendini gösteren çoklu koroner arter-pulmoner arter fistül
Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas presenting with cardiac arrest
Mustafa Bulut, Elnur Alizade, Hakan Çakır, Göksel Açar
PMID: 23666311  doi: 10.5543/tkda.2013.92488  Sayfa 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Soldan sağa şant oluşturan sol ventrikül serbest duvar yırtılmasının neden olduğu dev psödoanevrizma: Nadir bir olgu
Giant pseudoaneurysm caused by left ventricle free-wall rupture leading left to right shunting: a rare case
Adnan Doğan, Hakan Aksoy
PMID: 23666312  doi: 10.5543/tkda.2013.74176  Sayfa 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
İki ve üç boyutlu transözefajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen mitral kapak Libman-Sacks endokarditi
Mitral valve Libman-Sacks endocarditis evaluated by two and three-dimensional transesophageal echocardiography
Murat Ünlü, Sait Demirkol, Sevket Balta, Uğur Küçük
PMID: 23666313  doi: 10.5543/tkda.2013.24478  Sayfa 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Romatoid artriti bulunan hastada porselen torasik aort
Porcelain thoracic aorta in a patient with rheumatoid arthritis
Uğur Canpolat, Kadri Murat Gürses, Levent Şahiner, Serdar Aksöyek
PMID: 23666314  doi: 10.5543/tkda.2013.94759  Sayfa 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Coronary stents attract like magnet inflammatory cells and induce stent thrombosis and Kounis syndrome
Nicholas G Kounis, George D Soufras, Andreas Mazarakis
PMID: 23795369  Sayfalar 180 - 181

22.
Author Reply - Coronary stents attract like magnet inflammatory cells and induce stent thrombosis and Kounis syndrome.
Turgay Işık, İbarahim Halil Tanboğa, Erkan Ayhan, Hüseyin Uyarel
PMID: 23795370  Sayfa 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Uzman Yanıtları-Ailesel hiperkolesterolemide aferez tedavisi kimlere önerilmelidir?
Answers of Specialist

Sayfa 182
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on Cardiology Publications

Sayfa 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale