TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (1)
Cilt: 41  Sayı: 1 - Ocak 2013
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye kalp kapak hastalıkları kayıt çalışması
The Turkish registry of heart valve disease
Recep Demirbağ, Leyla Elif Sade, Mustafa Aydın, Abdi Bozkurt, Esmeray Acartürk
PMID: 23518931  doi: 10.5543/tkda.2013.71430  Sayfalar 1 - 10

3.
Editöryal yorum: Kalp kapak hastalığı epidemiyolojisi: Türk bakış açısı
Editorial: Valvular heart disease epidemiology: a Turkish perspective
Necla Özer
PMID: 23518932  doi: 10.5543/tkda.2013.91112  Sayfalar 11 - 13
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Kalp-damar hastalığı için risk faktörleri bulunmayan tıkayıcı uyku apnesi sendromlu hastalarda ortalama trombosit hacmi ile hastalığın ciddiyeti arasındaki ilişki
Association between mean platelet volume and severity of disease in patients with obstructive sleep apnea syndrome without risk factors for cardiovascular disease
Mustafa Serkan Karakaş, Refik Emre Altekin, Ahmet Oğuz Baktır, Murathan Küçük, Aykut Çilli, Selim Yalçınkaya
PMID: 23518933  doi: 10.5543/tkda.2013.42948  Sayfalar 14 - 20

5.
Akut koroner sendromlu hastalarda iyodiksanol ile iyopamidolün nefrotoksik etkilerinin karşılaştırması
Nephrotoxicity of iodixanol versus iopamidol in patients with acute coronary syndrome
Mehmet Gül, Burak Turan, Murat Uğur, Ayça Türer, Uğur Fındıkçıoğlu, Mehmet Ergelen, Hüseyin Uyarel
PMID: 23518934  doi: 10.5543/tkda.2013.81504  Sayfalar 21 - 27

6.
Editöryal Yorum: Kontrast Nefropatisi
Editorial: Contrast-induced nephropathy
Sinan Aydoğdu
PMID: 23518935  doi: 10.5543/tkda.2013.46588  Sayfalar 28 - 30
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

7.
Kalp kapak hastalığı olan gebelerin klinik ve ekokardiyografik takibi
Clinical and echocardiographic follow-up in pregnant patients with valvular heart disease
Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Ayşe Güler, Dolunay Odabaşı, Hakkı Şimşek, Musa Şahin, Serkan Akdağ, Hekim Karapınar, Aytaç Akyol, Yılmaz Güneş, Mustafa Tuncer
PMID: 23518936  doi: 10.5543/tkda.2013.03295  Sayfalar 31 - 37

8.
Ailevi Akdeniz ateşinde kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein düzeyleri
Heart-type fatty acid binding protein level in familial Mediterranean fever
Özlem Karakurt Arıtürk, Kemal Üreten, Münevver Sarı, Nuray Yazıhan, Evin Yılmaz, İmge Ergüder
PMID: 23518937  doi: 10.5543/tkda.2013.10179  Sayfalar 38 - 44

9.
Kararlı anjinası olan koroner arter hastalarında ortalama trombosit hacmi ve koroner aterosklerozun yaygınlığı
Mean platelet volume and the extent of coronary atherosclerosis in patients with stable coronary artery disease
Adnan Karan, Yeşim Güray, Ümit Güray, Burcu Demirkan, Ramazan Astan, Erkan Baysal, Ayşe Çolak, Fatih Mehmet Uçar, Ahmet İşleyen, Selçuk Kanat, Şule Korkmaz
PMID: 23518938  doi: 10.5543/tkda.2013.26235  Sayfalar 45 - 50

OLGU BILDIRISI
10.
Enfektif endokardit seyrinde kalp pili elektrodunun kopması
Rupture of a pacemaker lead during the course of infective endocarditis
Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Tünay Kurtoğlu, Ebru Özpelit
PMID: 23518939  doi: 10.5543/tkda.2013.92972  Sayfalar 51 - 54

11.
ardet-Biedl sendromu ve subaortik membran: Ender görülen iki beraberlik
Bardet-Biedl syndrome and subaortic membrane: co-occurrence of two rare conditions
Osman Ziya Arık, Kamuran Tekin, Caner Türkoğlu, Murat Çaylı
PMID: 23518940  doi: 10.5543/tkda.2013.45228  Sayfalar 55 - 58

12.
Çift ağızlı yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizmasının perkütan yolla tedavisi
Percutaneous treatment of a ruptured sinus Valsalva aneurysm with double orifices
Emre Refik Altekin, Hüseyin Yılmaz, Murathan Küçük, İbrahim Demir
PMID: 23518941  doi: 10.5543/tkda.2013.58812  Sayfalar 59 - 63

13.
Gen polimorfizmi olan bir hastada tekrarlayan pacemaker elektrodu trombüsü: Trombolitik ilaçla tedavi edilen nadir bir olgu
Recurrent pacemaker lead thrombosis in a patient with gene polymorphism: a rare case treated with thrombolytic therapy
S. Selim Ayhan, Serkan Öztürk, Mehmet Fatih Özlü, Selma Düzenli
PMID: 23518942  doi: 10.5543/tkda.2013.03266  Sayfalar 64 - 67

14.
Sol ana koroner artere perkütan girişim sırasında çift perforasyon ve tamponat gelişen olgu: Stent ve ototransfüzyon ile tedavi
A case of double coronary perforations and tamponade during left main percutaneous coronary intervention and treatment with stenting and autotransfusion
Gökhan Alıcı, Birol Özkan, Ali Metin Esen
PMID: 23518943  doi: 10.5543/tkda.2013.43503  Sayfalar 68 - 71

15.
Hipertrofik kardiyomiyopatili bir hastada kardiyak transplantasyon sonrası resenkronizasyon tedavisi
Cardiac resynchronization treatment in a patient with hypertrophic cardiomyopathy after heart transplantation
Ahmet Vural, Gökhan Ertaş, Ayşen Ağaçdiken
PMID: 23518944  doi: 10.5543/tkda.2013.32855  Sayfalar 72 - 74

DERLEME
16.
Nörokardiyojenik senkop ve ilişkili durumlar: Otonomik sinir sistemi işlev bozukluğuna bir bakış
Neurocardiogenic syncope and associated conditions: insight into autonomic nervous system dysfunction
Antoine Kossaify, Kamal Kallab
PMID: 23518945  doi: 10.5543/tkda.2013.44420  Sayfalar 75 - 83

NASIL YAPALIM?
17.
Psödoanevrizma Kapatılması
Occlusion of pseudoaneurysm
Ali Harman, Fatih Boyvat
PMID: 23518946  doi: 10.5543/tkda.2013.65881  Sayfalar 84 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
18.
Büyük kardiyak venin süperior vena kavaya anormal drenajı
Abnormal draining of the great cardiac vein into the superior vena cava
Mehmet İncedayı, Zafer Işılak, Ali Kemal Sivrioğlu, Ersin Öztürk
PMID: 23518947  doi: 10.5543/tkda.2013.35929  Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Transözefajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen birden çok atriyal septal defektin eşlik ettiği dev interatriyal septal anevrizma
Huge interatrial septal aneurysm associated with a multiple atrial septal defect evaluated by transesophageal echocardiography
Sait Demirkol, Şevket Balta, Murat Ünlü, Zekeriya Arslan
PMID: 23518948  doi: 10.5543/tkda.2013.73838  Sayfa 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Parakardiyak kitleyi taklit eden karaciğerin sağlıklı sağ lobu: Bir idiyopatik sağ diyafragma paralizisi olgusu
A healthy right lobe of the liver mimicking a paracardiac mass: a case of idiopathic right diaphragm paralysis
Osman Turak, Fırat Özcan, Ahmet İşleyen, Sinan Aydoğdu
PMID: 23518949  doi: 10.5543/tkda.2013.48902  Sayfa 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Hidatik kisti taklit eden iki bitişik perikardiyal mezotelyal kist
Two adjacent pericardial mesothelial cysts mimicking a hydatid cyst
Esra Gucuk İpek, Ülkü Yazıcı, Hasan Yılmaztürk
PMID: 23518950  doi: 10.5543/tkda.2013.86234  Sayfa 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Lokalize perikart efüzyonu sonucu gelişen sol ventrikül basısına bağlı pulsus paradoksus
Pulsus paradoxus due to left ventricular collapse with localized pericardial effusion
Ali Çoner, Elif Sade, Atilla Sezgin, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 23518951  doi: 10.5543/tkda.2013.24294  Sayfa 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
23.
Editöre Mektup: Sağ koroner arter çıkış anomalilerinde yeniden şekillendirilen sol Judkins kateter ile sağ koroner anjiyografisi: Bir sol Judkins ile iki kuş
Letter to the editor: Reshaping the left Judkins catheter for a right coronary angiogram in the anomalous aortic origin of the right coronary: killing two birds with one left Judkins
Zekeriya Küçükdurmaz, İbrahim Gül, Hekim Karapınar, Ulaş Türker
Sayfa 92

24.
Editöre Mektup: Kompanse ve dekompanse kalp yetersizliği olan hastaların sol ventrikül hacim ve işlevlerinin gerçek zamanlı üç boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Letter to the Editor: Assessment of left ventricular volume and functions of patiens with compensated and decompensated heart failure by real-time three-dimensional echocardiography
Mustafa Kılıçkap, Timuçin Altın
Sayfalar 93 - 94

DIĞER YAZILAR
25.
Uzman Yanıtları - Akut kalp yetersizliği tedavisinde levosimendanı hangi hastalarda kullanıyorsunuz?
Answers of Specialist

Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on Cardiology Publications
Ertan Ural
Sayfa 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Hakemlerimize Tesekkurler
Thanks to Reviewers

Sayfa 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale